ELDiVEN CERRAH| 6.5 NUMARA
1-Teker teker steril paketlerde olmalr ve
steril
agtlmaya uygun olmalldlr"
2- Giyimi kolay olma!ldln.
3- Definmeye ve yrrtrlmaya direngfi olmaldrr.
4- Paketler uzerlnde sterilizasyon tarihi ve
son
kullanlm tarihi yaztlt olmalldlr.
S-Teklif veren firmalar orjinal paket
igerisinde
2 adet numune ve istenilen dzeilikreri gosterir
katolog ve/veya berge verecektir.
6- CE belgesi ihafe komisyonuna sunulacaktlr.
Urunun ,zerinde ve/veya annbarajr izerinde
CE igareti bulunacaktlr.
VASKULER TEYP
1'
$artnameye uygunluk agrslndan butun maddelerin birebir, cevaplanrp
dokumanlarlyla birlikte yaah olarak agrklandr$r
$arlnameye Uygunluk Belgesi, hem
teklif dosyastnda, hem de numune teslim tutana$r
ekinde numune teslimi
esnastnda ihale komisyonu teknik uyelerine sunulacaktrr.
Bu belgeleri vermeyen
firmalar de$erlendirme d rgr br rakrlacaktrr.
2'
lpek, naylon gibi absorbe edilmeyen, vucut iginde
kaldr$rnda reaksiyon
vermeyen, dokuma karakterri, 3-3.5 mm tlMM
eninde, teyp karrnrr$r lmm,den
kuguk olacaktrr, 70110 cm boyunda teyp (umbrikar
teyp benzeri).
3' Hangi maddeden mamur ordugu berge ire
berirtirmeridir
4' lkili steril paketler
halinde ve paketler ameliyat srrasrnda steril
agrlmaya uygLrn
olmalrdrr"
5'
Paketlerin uzerinde firma ve marka adr, son
kuilanma tarihi ve ne ile steril
edildigi agrk olarak belirlilmig olacaktrr.
6'
Teklif veren firmalar orijinal paket igerisinde
ozellikreri gosterir katarog ve/veya berge
verecektir.
1 paket numune ve
istenilen
f)7' D't(''L"L"'*i
j'h'
__,r
KOTER KALEMI AYAKTAN
KONTROLI-U D|SP
1' Disposabre koter karemi ayaktan
kontroru ormarrdrr.
3;.]5[?,tlrak
sterit pakerenmig ve amerivathanedeki
tum koterrerre uyumru
3' Tekrif veren firl{3r,orijina.r
paket igerisinde 1 adet
numune ve isteniren
ozellikreri gosterir kata rog've7v5i"
iurg" verecektir.
4' urunun uzerinde ve/veya
ambarajr uzerinde cE igareti
burunacaktrr.
5' Paketlerin uzerind-"
flq:
veya marka adr, son
kuilanma tarihi ve Re ire
steril
t*ti'
prL",r"i
n"rr,"rl.
u"iur*trur sterir asrrmaya
;iJlf:lfiXirrclacakttr'rekri
6' Tekrif veren firlf3r,orjinar
paket igerisinde 1 adet
numune ve isteniren
g osterir r<ata
roEi ve^[v"i"rg-
ozell ikle ri
verecekti r.
-d.)
Download

ELDiVEN CERRAH| 6.5 NUMARA