* {
\
T.C.
1
KUQUKQEKMECE BELEDiYE BA$KANLIGI
Plan ve Proje Mi.idiirlii[i.i
Sayr : 47 60,+013.02- 31 0.01 .03/
Konu: ikitelli 303 ada 2 parsel hk.
...;l ....12013
05tl3 13 $fi424
ISTANBUL VALILIGINE
(Defterdarhk Avrupa Yakasr Milli Emlak Dairesi Bagkanh[r)
ilgi
:
l8t01212013
ilgi
tarihli ve273115021172134160101590-007760 sayrh yaztntz,
ile; Maliye Hazinesi adrna kayrth Ki.igtikgekmece, ikitelli Mehrnet Akif Mah.,
303 ada 2 sayrh parselin hangi ti.ir plan (gevre, nazrm, bolge, uygulama imar planr) igerisinde
oldu[unurr, imar planrnda hangi amaca aynldrfrnrn. yaprlagma koqullannrn bildirilmesi ve
aynca, imar planr orneklerinin gonderilmesi istenmektedir.
ititeltli 303 ada 2 sayrh parsel, Biiyiikqehir Belediye Baqkanh[r'nca hazrclanarak
onaylanan 31.12.2007 tasdik tarihli 1/5000 olqekli ikitelli Alt Bolge Revizyon Nazrm imar
Planr'nda krsmen Prestij Hizmet imalat (PHi) Alanr ve krsmen de imar yolu olarak; bu plan
dofrultusrrn,Ca Baqkanh[rmrzca haztlanarak Btiytikqehir Belediye Baqkanhft'nca onaylanan
23.05.2008 tasdik tarihli l/1000 cilgekli ititetti Alt Bcilge Uygulama imar Planr'nda ise,
krsmen B-3, E:1.75 yaprlaqma gartlannda Prestij Hizmet imalat (PHi) Alanr ve ktsmen de
imar yolu olarak planlanmrgtrr.
Bahse konu 303 ada2 sayir parseli de kapsayan alana iliqkin 23.05.2008 tasdik tarihli
1/1000 olge.kli uygulama imar planr defigiklili paftasr yazrmrz ekinde sunulmakta olup; bilgi
edinilmesi ve gere[i hususunu arz ederim.
y,azr
Ii
z/-)--'F)
Gtiven /YDIN
Belediye Bagkanr a.
Baskan Yardtmctst
EK:
23.05.2008 t.t'li l/1000 olgekli uygulama imar planr defigikli$ paftasr
I{oll-. {',^
Ul of
rJ
03
Knyrt
Sayrn:
Kartaltepe Mah. E-5 Karayolu
Ayrrntrlr bilgi
E.KANGAL
Telefon: (0212) 444 4 360 (7293) Fax: (0212) 41 | 07 27
E-posta:_1, silrrrrt!r :,
rri ri',ri[.,ttt,.e,. irr'i.ii
Web: iitrit Llttiti',t,-Ltll.cc
l-cl.1t'
L $eh.
Download

Bakınız