T.C
rUrrUR vE runizvr BAKANTTGT
isTnNnUL V NUMARALIrcUTTURVARLIKLARINI
KORUMA NOICE KURULU
KARAR
ToplantrTarihi ve No : 13.ll.20l4ll8l
Karar Tarihi ve No
: 13.11.201412246
Toplantr Yeri
israNgur
Istanbul ili, Adalar ilgesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anrtlar Ytiksek Kurulu'nun
15.12.1973
tarih 7621 sayrhkaran, 25.07.1975tarih 8544sayrhkaran, 09.10.1976tarih 946l
sayrltkarart, 10.12.1976tarih 9580 sayrhkarart,10.06.1977tarih g87l sayrfukararr,Tagrnmaz
Ktiltiir ve Tabiat Varhklan Ytiksek Kurulu Bagkanh[r'nrn31.03.1984tarih 234 sayrlikaral
ile Sit alant ilan edilen, istanbul V Numarah Kiiltiir ve Tabiat Varhklannr Koruma B6lge
Kurulu'nun 11.07.2007 tarih 667 sayrh kararr ile gegi$ ddnemi yaprlaqma qartlarrnrn
26.07.2007tarihine kadar devam edebilecefine karar verilen alanda kalan, istanbul V
Numarah Ktilttir ve Tabiat Varhklannr Koruma Bolge Kurulu'nun 07.03.2011tarih 3125
sayrhkaranyla 1/5000dlgekli Koruma Amagh Nazrm imar Planr uygun gdriilen, Bilyiikpehir
Belediye Baqkanh$r16.06.2011tarih 1344 sayrh meclis karanyla aynen onaylananalanda
kalan Heybeliada ve Btiytkada'ya iliqkin; istanbul Adalan Ktiltiir ve Tabiat Varhklannr
Koruma Derne[i'nin Adalar btittinti iginde bu grine kadar arkeolojik Sit alanr ilan edilmemig
olan Btiytikada, Heybeliada ve varsa bagka adalann da arkeolojik sit alanr ilan edilmesi
istenen 25.11.2010tarihli bagvurusu,istanbul Valiligi, il Ktilttir ve Turizm Miidiirltigti
istanbul Arkeoloji Mtizeleri Miidtirliifti'niin Mtidiirliikleri arqivinde yaprlar araqtrrmalar
sonucunda hazrcIananbilgi ve belgelerin ekte sunuldu[u bildirilen 18.05.2011 tarihli
B.16.0.AMG.4.34
.47.02.222.0112011-1426
sayth yazry, Adalar Belediye Baqkanl[r'nrn
konunun de[erlendirilebilmesi amacryla Biiytikada' ya ait 3, Heybeliada'ya ait 6 uy.,
mevkiinin halihazn plan drneklerinin sunuldu[u belirtilen 15.07.2011tarihli ve 962 sayrl
yazrsr,Mimar Sinan Gtizel SanatlarUniversitesi'ninUniversiteleri Fen Edebiyat Faktiltesi
Sanattarihi Bdltimii Bagkanlt[t'ntn haznlamrgoldu[u gdrtiq yazrsrnlnekte oldugu bildirilen
11.04.2013tarihli ve 1708 sayrlt yaztst,istanbulUniversitesiEdebiyatFaktiltesiSanatTarihi
Bciltim{i Baqkanhft'nt 07.07.2013 tarihli ya^il ile boltimlerinde bulunan Adalar ilgesine
iligkin bilgi belgeninktinyesi bildirilen 07.07.2013tarihli yazrsr,Adalar Kaymakamllr Tapu
Miidtirli.i[ti'ntin 179 adadakayrth ttim parsellerintapu kayrtlarrnrngrkartrlarakyazilan ekinde
gdnderildi$ bildirilen 06.02.2014tarihli ve 396413-106.011104 sayrI yazrsr, istanbul
Btiyiikqehir Belediye Bagkanhft'ntn taSrnmazaait halihazrr haritanrn igaretlenmigolarak
yazilan ekinde gdnderildi[i belirtilen 17.02.2014tarihli ve 96786607-805-02-05
-465-31431
sayrlryazrsr,Adalar Belediye Bagkanhfr Plan ve Proje Mtidiirlti[ti'niin 179 adayaait l/1000
dlgekli halihanr harita ornefii, 1/500 olgekli kadastral harita 6rnegi, 179 ada igerisinde
bulunan parsellereait listenin yaziart ekinde gonderildigi belirtilen 20.02.2014tarihli ve
M.34.6.ADA.0.29.20141181
sayrh yazrsL,Kurul Mtidiirlti[ii uzmanlarrnrn13.05.2014tarihli
raporu okundu, soz konusu parseller Kurulumuz riyelerince06.1I .2014 tarihinde yerinde
incelendi,
eklerive konununiqlemdosyasr
in:g!p*9/;
,lup$
goriigmeler
sonucunda;
,,-i"-'ji.-#i:"//
U2
Download

İndir - Adalar Koruma Derneği