T
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-218 O
Konu: Konyaaltı 4024 ve 4025 adalar kuzeyi park alanı UİP.
/
EXP02016
ANTALYA
6 /1 1 /2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 135 sayılı kararı ile uygun
bulunan, 20J-4D nolu imar paftasında yer alan Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve 4025 adaların
kuzeyinde yer alan park alanının 4449 m2,lik kısmının Belediye Rekreasyon Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1057,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.
Hüsamettin E'
îmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
£>6/11/2014
M efifofrftVCl
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gov.tr
[email protected]
-• a n »
4
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
EXP02016
ANTALYA
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
İNADIN
BELEDİYESİ
EKIM/2014
02/10/2014
1
1
30
DONEMİ
t a r ih i
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
b ir l e ş im
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
OTURUM
KATILAN UYE SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 1012 sayılı yazısı.
Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve 4025 adaların kuzeyinde yer alan park alanının 4449
m2’lik kısmının Belediye Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan
uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile
kabul edilmiştir.
ÖZÜ
GÜNDEM NO
12
135
KARAR NO
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE M ECLİSİ’NİN 02/10/2014 TARİH,
135 SAYILI KARARIDIR
Konu: Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve 4025 adalann kuzeyinde yer alan park alanında 1/1000
ölçekli uygulama imar plam değişikliği hazırlanmıştır.
Konu, 04/09/2014 gün ve 120 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar
Komisyonuna havale edilmiştir.
18/09/2014 gün ve 117 sayılı İmar Komisyonu Karan yazımız ekinde olup, konunun
görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün
26/09/2014 tarih ve 1012 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih
ve 1012 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYONU KARARI
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
04/09/2014
18/09/2014
Karar Tarihi
Karar Tarihi
Karar No
120
Karar No
117
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
Pınarbaşı mahallesi 4024 ve 4025 adalann kuzeyinde yer alan park alanının
4449 rrT lik kısmının Belediye Rekreasyon Alanına dönüştürlmesine yönelik
ÖZÜ
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.
Mahallesi/Köyü
Pınarbaşı
KARAR
Ada Parsel/No
—
im ar Paftası
—
:
Konyaaltı Belediyesinin 06/11/2012 gün ve 95 sayılı Meclis karan ve Antalya Büyükşehir
Belediyesi 13/03/2013 gün ve 150 sayılı Meclis karan ile onaylanan Akdeniz Üniversitesi ve
çevresine yönelik 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu yapılmıştır. Onaylı Revizyon plana göre
İmar Uygulama çalışmalan Emlak İstimlak Müdürlüğünce yürütülmekte olup, Müdürlüğün
çalışmaları içerisinde, Akdeniz Üniversitesi kampüs alanının güneyinde, kamulaştırma sının
içerisinde mülkiyeti kamulaştırma yolu ile Üniversite Rektörlüğüne ait bulunan parsellerde
Antalya Belediyesinin 25/02/1986 tarih 912 sayılı Encümen karan ile yapılan imar uygulaması ile
uygulama sahası içerisindeki kapanan kadastral yollardan mülkiyeti Konyaaltı Belediyesi adına
tescil edilmiş olan eski planlarda çay bahçesi olarak planlı bulunan Üniversite kampüs alanı
içerisinde 2035 m2 yüzölçümlü Arapsuyu 4020 ada 01 ile 2414 m 2 yüzölçümlü Arapsuyu 4043 ada
01 parsellerin kampüs alanı ve kamulaştırma sının dışına çıkartılması amacı ile bu adalann
kuzeyindeki park alanı Belediye Rekreasyon Tesis Alanına dönüştürülerek Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz arasında 04/03/2010 tarihinde
imzalanan protokole ve idare mahkemesi iptal karana göre bölgede imar uygulaması işleminin
yapılabilmesi amacıyla plan değişikliği hazırlanmıştır. İfadeli, 18/09/2014 tarihli, Komisyon
Başkanı Cansel TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Taner CÎHANTİMUR (imzalı), Sözcü Mehmet
HACI ARİFOĞLU (imzalı), Üye Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar
Komisyonu raporunu okumuştur.
Başkan; konuyu müzakereye açmış; yapılan müzakereler sonucunda da oylamaya geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda;
Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve 4025 adalann kuzeyinde yer alan park alanının 4449 m2,lik
kısmının Belediye Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı
revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
ıuhîttin B(
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı
DİRGEN
94003877.FR.26/R.01/2.2
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
PAFTA NO
025A 14A 1D.4A
ALANI
6093 m2
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
Konyaaltı Belediyesi adına kayıtlı 4020 ada 1 parsel (2035 m 2) ve 4043 a da 1 parsel (2414 m 2)'in ya pıla ca k
im ar uygulam asında Ü niversite Kam püs alanı dışına a lınabilm esi için, (2 0 3 5 + 2 4 1 4 -) 4 44 9 m b üyüklüğündeki
| MEVCUT PLAN
pm NiflM n İnşaat
mcdîkju
itd
.
ş t İ.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜNEYİNDE
REKREASYON ALANI AYRILM ASINA İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAM A İMAR PLANI REVİZYONU
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Alan; Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde 025A 14A İD , 4A nolu 1/1000
Ölçekli İmar Planı paftalarında kalmaktadır. Söz konusu alan Akdeniz Üniversitesi kampüsünün güneyinde
yer almaktadır.
V\
X
\
^ -- /
/
/
Uydu Fotoğrafı
/
<
/
■
Halihazır ve Kadastral Durum
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Konyaaltı Belediyesi adına kayıtlı 4020 ada 1 parsel (2035 m2) ve 4043 ada 1 parsel (2414 m2)'in, yapılacak
imar uygulamasında Üniversite Kampüs alanı dışına alınabilmesi için, (2035+2414=) 4449 m2
büyüklüğündeki bir alanın "Rekreasyon AlanTna dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Mevcut durumda park alanının düzenlemesi yapılmamıştır. Alanın çevresindeki yapılaşma ekseriyetle
tamamlanmıştır.
PLANLAMA KARARLARI
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ'ne göre;
Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklıbir çevre ile yaşam
kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve
idari tesisler, açık ve/kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi
açık ve yeşil alanlar^verilen genel isim,
Sosyal altvajgr^faKları olarak tanımlanmıştır.
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
P L A N L A M A İ N Ş A A T M Ğ D İ K A L LTD. ŞTİ.
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ'ne göre;
Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve
çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik
ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, cav bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile,
tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda
yapılacak yapıların emsali (0,05) i, yüksekliği (6,50) m.yi geçemez
Şeklinde tanımlanmıştır.
•
Konyaaltı Belediyesi adına kayıtlı 4020 ada 1 parsel ve 4043 ada 1 parsele yönelik yapılacak imar
uygulamasında bu mülkiyetlerin Üniversite Kampüs alanı dışına alınabilmesi için, 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Revizyonu ile düzenleme yapılmaktadır.
•
Mevcut 6774 m2 büyüklüğündeki park alanının 4449 m2 büyüklüğündeki kısmının "Sosyal Altyapı
Alanları" ana başlığı altında yer alan bir diğer fonksiyona, "Rekreasyon Alanı"na dönüştürülmesi ve
2325 m2 büyüklüğündeki kısmının "Park" alanı olarak bırakılmaktadır.
•
Rekreasyon Alanına dönüştürülen 4449 m2 büyüklüğündeki alandaki yapılaşma koşullarının ise
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde olduğu şekli ile E=0.05 ve Yençok=6.50m olarak
belirlenmiştir.
İr* cmU'f7:
■*- * • ••/’ ■
GÖSTERİM
Mevcut 1/1000 Ölçekli UİP Planı (Ölçeksiz)
Öneri 1/1000 Ölçekli UİP Planı (Ölçeksiz)
Yukarıda açıklajıaınjsa^arr^ve gerekçelerle oluşturulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ekte
sunul ma k lfe ^ ıtlIL
A Grubu İmar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
Download

Tam sayfa faks yazdırma