Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
METODICKÝ LIST
TÉMA: Převazový vozík
Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová
Datum: leden 2012
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře
připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonů, asistuje při nich, poskytuje
ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Ošetřovatelství
TEMATICKÝ OHRUH: Chirurgické výkony
MEZIOBOROVÉ PŘESAHY A VAZBY: klinická propedeutika, ošetřování nemocných,
somatologie, psychologie a komunikace
CÍLOVÁ SKUPINA: obor zdravotnický asistent – žáci střední zdravotnické školy
OČEKÁVANÝ VÝSTUP:
 po protudování kapitoly žák definuje pojem převazový vozík a jeho význam
 vysvětlí odlišnost vybavení převazového vozíku na aseptickém a septickém oddělení
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ NÁROK: 2 vyučovací hodiny (90 minut)
ORGANIZACE ŘÍZENÍ UČEBNÍ ČINNOSTI: rozděleno do fází výuky – úvod,
opakování, výklad nové látky – učiva, ukázka pomůcek, závěrečné shrnutí, zadání domácího
úkolu
ORGANIZACE PROSTOROVÁ: odborná učebna ošetřovatelství – jedna skupina
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kopetekce k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ------------KLÍČOVÁ SLOVA: převazový vozík, aseptický, septický
MUTNÉ POMŮCKY: Převazový vozík, nástroje, emitní misky, rukavice, léčivé roztoky,
masti, tinktury, obvazový materiál
TEXT/PREZENTACE: text
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
PŘEVAZOVÝ VOZÍK


jde o základní vybavení všech ambulantních i lůžkových oddělení
vybavení odpovídá charakteru oddělení (aseptické, septické)
2 etážový pojízdný vozík
 HORNÍ PLOCHA – sterilní pomůcky
 SPODNÍ PLOCHA – nesterilní pomůcky
 BOKY – odpadový materiál
PŘEVAZOVÝ VOZÍK – horní plocha:
 toulec s podávkami
 kazety s nástroji – pinzety, nůžky, peány, sondy...
 buben se sterilním materiálem – DNES – steriking – mulové čtverce, tampóny,
štětičky, longety...
 lahvičky s roztoky – lihobenzin, benzin, 3 % Peroxid vodíku, Borová voda,
dezinfekční roztoky – Jodisol, Persteril...
 zásypy – Framykoin, Dermatol...
 tekuté obvazy – Novikov, Akutol...
PŘEVAZOVÝ VOZÍK – dolní plocha:
 rukavice
 emitní misky
 obvazový materiál – obinadla, náplasti, buničitá vata, obvazová vata, dlahy, dýhy,
štětičky, točenice....
 náplasti
 převazové nůžky
PÉČE o PŘEVAZOVÝ VOZÍK:
 denně po převazech – mechanická očista, dezinfekce
 doplnit materiál
 doplnit roztoky
 bubny – vyměnit a doplnit a připravit na sterilizaci
 odstranit použitý materiál
 péče o pomůcky a použité nástroje
 péče o emitní misky
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
PŘEVAZOVÝ VOZÍK SEPTICKÉ ODDĚLENÍ:
vše jako u aseptického oddělení +
 nástroje – lžičky, kanyly, sondy, šicí materiál, nástoje k šití
 druhy drénů, zavírací špendlík
 léčebné roztoky – Peruánský balzám, Višňovského balzám …
 léčebné masti – Borová vazelína, Framykoinová mast
 kazeta s mastným tylem ...
 antiseptické obvazy – Inadin, Actisorb plus …
 roztoky organických barviv – mají antiseptický účinek
- k výplachu – Rivanol
- k potírání – Gengiálová violeť, Briliantová zeleň
 pasty – Zinková pasta
 gumovky nebo podložky na jedno použití
MANIPULACE SE STERILNÍM MATERIÁLEM
PODÁVKOVÝ ZPŮSOB
 chirurgické nástroje jsou uloženy ve sterilních kazetách
 vyjímají se pomocí podávkových kleští
 chytají se – za střed
 nabízejí se – úchopovou částí
BEZPODÁVKOVÝ ZPŮSOB
 chirurgické nástroje jsou jednotlivě zabalené v obalu (steriking)
 obal se roztrhne na straně úchopové a z této strany se nabízí k manipulaci
ZÁSADY PRO MANIPULACI SE STERILNÍM MATERIÁLEM
 podávkové kleště – podáváme středem, nesmíme se dotknout toulce
 nesmí dojít ke znesterilnění materiálu
 nástroje – lékaři úchopovou částí
 tampon – držet za okraj
 dezinfekční roztok – 10 cm nad emitní miskou
 štětičky, špachtle – námáčíme jen 1x do roztoku
 do kazety nesmíme sahat rukou
 víko – pokládáme vnější částí na podložku a ihned po použití zavíráme
 na každý převaz – čistá emitní miska
 třídíme odpad
 RUCE – vždy po každém převazu dezinfekce!!!
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE:
Kelnarová, J. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2. ročník. Praha : Grada
publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3106-3.
Mikšová, Z., Janošíková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Vsetín :
NALIOS, 1998.
Download

Převazový vozík