Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
METODICKÝ LIST 1
TÉMA: Výplach žaludku
Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová
Datum: 11.12.2011
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
ANOTACE: Zdravotnický asistent v oblasti základní ošetřovatelské péče pod odborným
dohledem odebírá biologický materiál, provádí výplach žaludku.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Ošetřovatelství
TEMATICKÝ OHRUH: Odběr biologického materiálu
MEZIOBOROVÉ PŘESAHY A VAZBY: klinická propedeutika, ošetřování nemocných,
somatologie, psychologie a komunikace
CÍLOVÁ SKUPINA: obor zdravotnický asistent – žáci střední zdravotnické školy
OČEKÁVANÝ VÝSTUP:
 po protudování kapitoly žák deginuje pojem biologický materiál a vysvětlí účel jeho
odběru
 popíše postup při výplachu žaludku a jeho důvodech
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ NÁROK: 2 vyučovací hodiny (90 minut)
ORGANIZACE ŘÍZENÍ UČEBNÍ ČINNOSTI: rozděleno do fází výuky – úvod,
opakování, výklad nové látky – učiva, ukázka pomůcek, závěrečné shrnutí, zadání domácího
úkolu
ORGANIZACE PROSTOROVÁ: odborná učebna ošetřovatelství – jedna skupina
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ------------KLÍČOVÁ SLOVA: Kussmaulova sonda, odběrové zkumavky, výplach
MUTNÉ POMŮCKY: Kussmaulova sonda, Janetova stříkačka, emitní miska, rukavice,
odběrové zkumavky, uzavřená souprava na výplach žaludku
TEXT/PREZENTACE: text
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE:
Kelnarová, J. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2. ročník. Praha : Grada
publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3106-3.
Mikšová, Z., Janošíková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Vsetín :
NALIOS, 1998.
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
VÝPLACH ŽALUDKU
 jedná se o vyprázdnění žaludku za účelem léčebně-diagnostickým, k eliminaci
perorálně požitých jedů.
 provádí se ústy přes zavedenou Kussmaulovu sondu
Indikace:
 úrazové x neúrazové
Kontraindikace:




hrozící aspirace
traumatiace orofaryngu nebo jícnu
pergorace jícnu v případě požití erozivních látek
při otravách kyselinami, louhy, petrolejem, benzínem
Pomůcky:
 klasické x uzavřený systém (EASI-LAV)













Kussmaulova sonda
mesocain gel
rukavice
Janetova stříkačka
Seňoransovo čerpadlo (dnes už se prakticky nepoužívá)
emitní miska,
pruh náplasti
fonendoskop
zkumavka na odběr žaludečního obsahu
igelitová zástera, ústenka, galoše
2x kbelík, džbán
trychtýř se spojovaví hadicí
popř. dle ordinace lékaře – antidotum, Carbosorb, kuchyňská sůl, projímadlo …
 NEBO – použít uzavřený lavážní systém Easi-Lav
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Postup:
 při vědomí x v bezvědomí
 klasický x uzavřený systém
Výplach žaludku u nemocného při vědomí
 předpoklad – spolupracující nemocný, který je schopen zvracet
 poučíme a psychicky připravíme nemocného na výkon
 NUTNO – vyjmout umělý chrup
 uložíme nemocného do Fowlerovy polohy a asistujeme lékaři při zavádění sondy
 pije sám připravený solný roztok (1 lžíce soli na 1 litr vody)
 POUČIT – nutno rychle vypít velké množství roztoku
 po výplachu – vypije dle ordinace lékaře roztok asktivného uhlí
 NUTNO – po celý výkon sledovat stav nemocného
 vypláchne si dutinu ústní
 provedeme očistu nemocného
Výplach žaludku u nemocného v bezvědomí
 nemocného v bezvědomí uložíme do polohy na boku se sníženou hlavou
 vyjmeme umělý chrup
 asistujeme při zavádění sondy (45-55 cm)
 NUTNO – kontrola uložení sondy
 NUTNO – před zahájením výplachu odebrat vzorek na vyšetření pomocí Janetovy
stříkačky
 na konec sondy napojíme spojovací hadici s trychtýřem
 vléváme 300-400 ml solného rozotku ohřátého na 36-37 °C a sledujeme jak se tvoří
vír v trychtýři
 po vytvoření víru sklopíme trychtýř pod úroveň žaludku a necháme vytékat
vyplachovací tekutinu smíšenou se žaludečním obsahem
 tento postup opakujeme dokud nevytéká za žaludku úplně čistá tekutina (8-10 litrů)
 na závěr je možné dle ordinace lékaře aplikovat ordinovaný roztok antidota
 NUTNO – po celý výkon sledovat stav nemocného
Výplach žaludku pomocí soupravy Easi-Lav
 postupujeme dle pokynů výrobce
Ukončení:





sondu pomalu vytahujeme za současného otírání čtvercem buničité vaty
dekontaminace pomůcek
očista nemocného a uložení na lůžko
dekontaminace prostředí
zajistíme předání odebraného materiálnu do laboratoře
Download

Projekt Fakultní nemocnice u sv