Standardizovaný operační postup (SOP)
Číslo dokumentu:
Název:
Platnost od:
ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO
MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ:
SOP-521
Vydání: 2.
Výtisk: 1.
PERIFERNÍ KREV
21.11.2011
Počet stran:
5 6 č.2
Zpracoval:
Jméno:
Ověřil:
Jméno:
Schválil:
Jméno:
Za změny odpovídá:
Jméno:
MUDr. Koudová Monika
Mgr. Bittóová Martina
Bc. Čížová Karla, MBA
Mgr. Indráková Vanda
Datum: 21.11.2011
Podpis:
Datum: 21.11.2011
Podpis:
Datum: 21.11.2011
Podpis:
Datum: 21.11.2011
Podpis:
Č. revize
Jméno osoby
provádějící
revizi/změnu
1.
Indráková Vanda
Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, 5.
10.4.2012
2.
Indráková Vanda
Změna č.2 na listech č. 1, 3, 4, 5, 6.
22.5.2013
Výsledek revize /
Změna číslo ... na listech č. …
Datum/
podpis
Změnu
schválil
3.
4.
5.
GHC GENETICS, s.r.o.
F-05A
Strana 1 (celkem 6)
Krakovská 8/581, 110 00 Praha 1, Česká republika
Platnost strany od:.21.11.2011
IČ: 28188535, DIČ: CZ28188535, zapsaná v OŘ MS Praha, oddíl C, vložka 131625
Číslo účtu: 1990237/0100, Komerční banka, a.s. v Praze
Platnou od:
Tel.: 00420 234 280 280, fax: 00420 234 280 000, e-mail: [email protected], www.genscan.com Nahrazuje stranu č.:
SOP – 521 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU: PERIFERNÍ KREV
I. Obsah
I. Obsah ........................................................................................................................................... 2
II.
Účel, rozsah platnosti .............................................................................................................. 3
III. Kódy názvy, definice a použité zkratky .................................................................................. 3
IV. Princip metody ........................................................................................................................ 3
V.
Místo provádění metody .......................................................................................................... 3
VI. Bezpečnostní aspekty .............................................................................................................. 4
VII. Fáze před vyšetřením............................................................................................................... 4
1)
Odběr primárního vzorku a transport ...................................................................................... 4
2)
Omezení .................................................................................................................................. 4
VIII.
Manipulace se vzorky .......................................................................................................... 4
IX. Reagencie ................................................................................................................................ 5
X.
Spotřební materiál ................................................................................................................... 5
XI. Příprava k činnosti ................................................................................................................... 5
XII. Pracovní postup ....................................................................................................................... 5
XIII.
Charakteristika spolehlivosti ............................................................................................... 5
XIV.
Dokumentace a zpracování dat ............................................................................................ 6
Strana 2 (celkem 6)
Nahrazuje stranu č.:
Platnou od:
Standardní operační postup (SOP)
GHC GENETICS, s.r.o.
Výtisk č.: 1
Platnost strany od: 21.11.2011
F-05a
SOP – 521 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU: PERIFERNÍ KREV
II. Účel, rozsah platnosti
Odběr krve je nezbytný pro provedení molekulárně genetických vyšetření pacienta. Odběr se
provádí dle indikace lékaře na základě řádně vyplněných žádanek:
 F-131A Poukaz na genetické vyšetření (ZP) - Onkogenetika, farmakogenetika,
extrahumánní genom a další nabízená vyšetření
 F-132A Poukaz na genetické vyšetření (ZP) - Hematologie, kardiovaskulární choroby
a farmakogenetika
 F-139A Poukaz na genetické vyšetření pro samoplátce
 F-173 Poukaz na genetické vyšetření pro samoplátce – komplexní genetické testy č.2
Veškeré odběry jsou možné pouze s písemným informovaným souhlasem pacienta:
 F-42C Informovaný souhlas
III. Kódy názvy, definice a použité zkratky
 K2EDTA – di-draselná sůl kyseliny ethylen-diamin-tetraoctové
 K3EDTA – tri-draselná sůl kyseliny ethylen-diamin-tetraoctové
IV. Princip metody
Odběr krve se provádí ambulantně. Cílem je získat nesrážlivou periferní žilní krev pacienta
k izolaci DNA a provedení molekulárně genetických vyšetření indikovaných lékařem. Pro
izolaci DNA jsou vhodné odběrové nádoby s nesrážlivým činidlem K3EDTA či K2EDTA.
Příklady zkumavek vhodných k odběru:
 zkumavky s fialovým uzávěrem Vacuette K3EDTA (Dialab)
 zkumavky s červeným uzávěrem S-Monovette K3EDTA (Sarstedt)
 zkumavky se zeleným uzávěrem Dispolab K3EDTA (Dispolab)
 zkumavky s levandulovým uzávěrem Vacutainer K3EDTA (Becton Dickinson)
 pro děti – zkumavky MiniCollect 1 ml K3EDTA č.2
Pro vyšetření Epigenetické vyšetření kolorektálního karcinomu:
 Vacuette 9 ml CPDA (Dialab) č.2
V. Místo provádění metody
Odběry krve se provádí ambulantně v Odběrové místnosti společnosti Klinické centrum
Praha, Krakovská 8/581, Praha 1, v 1. NP, číslo dveří 108. Odběry jsou prováděny na základě
smlouvy „O poskytování služeb mezi společností Klinické centrum Praha s.r.o. a GHC
GENETICS, s.r.o.“ (viz Příloha č. 1). Odběr krve je prováděn za dodržení aseptických
podmínek ve vymezené části Odběrové místnosti na polohovacím odběrovém křesle nebo
lehátku s vyměnitelnou podložkou. Všechny prostředky k odběru krve jsou k dispozici na
odběrovém stolku (rukavice, škrtidlo, dezinfekční roztok k dezinfekci kůže, tampony k očištění
kůže, jehly, kloboučky, nádoba určená k likvidaci jehel a kloboučků, emitní misky, náplasti,
dezinfekční roztok pro rychlou dezinfekci ploch a předmětů postřikem) a ve skříňce na
odběrový materiál.
Strana 3 (celkem 6)
Nahrazuje stranu č.:
Platnou od:
Standardní operační postup (SOP)
GHC GENETICS, s.r.o.
Výtisk č.: 1
Platnost strany od: 21.11.2011
F-05a
SOP – 521 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU: PERIFERNÍ KREV
VI. Bezpečnostní aspekty
Před odběrem se místo vpichu nejprve 3x přetře desinfekčním alkoholovým bezbarvým
roztokem KODAN SKINSEPT F č.2 a nechá se zaschnout. Odběr krve se provádí za dodržení
přísné sterility s použitím latexových rukavic. Denní úklid odběrové místnosti je prováděn na
vlhko jedenkrát denně a každý pracovník je povinen si po práci umýt a vydezinfikovat pracovní
plochu. Při kontaminaci prostor a ploch biologickým materiálem se provede okamžitá
dekontaminace potřísněného místa překrytím mulem navlhčeným dezinfekčním roztokem po
dobu udanou výrobcem, a poté se povrch očistí obvyklým způsobem.
VII. Fáze před vyšetřením
Lékařem je řádně vyplněna indikace k molekulárně genetickému vyšetření. Pacient
podepisuje informovaný souhlas s provedením tohoto vyšetření. Žádanka i souhlas jsou předány
sestrám Klinického centra Praha, s.r.o. k provedení odběru krve.
1)
Odběr primárního vzorku a transport
Pro odběr krve k molekulárně genetickému vyšetření použijeme zkumavky s
nesrážlivým činidlem K3EDTA či K2EDTA (v odběrové místnosti Kliniky GHC jsou k
dispozici zkumavky s fialovým uzávěrem Vacuette K3EDTA o objemu 2 ml, pro děti
pak zkumavky MiniCollect K3EDTA o objemu 1 ml.) č.2
Pro vyšetření kolorektálního karcinomu je potřeba větší množství krve - 9ml.
Pokud nemůže být zaručen transport do laboratoře do 24h, je nutné odebrat krev do
zkumavky s roztokem CPDA. V této zkumavce může být krev uchována až 72h při
pokojové teplotě (viz. Příručka primárního odběru). č.2
2) Omezení
Odběr krve je prováděn ambulantně pouze zdravotní sestrou odborně způsobilou
vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu s povinnou platnou registrací nebo
lékařem Klinického centra Praha, s.r.o. a. Odběr není potřeba provádět nalačno, jídlo ani pití
neovlivňuje výsledky vyšetření. Odběr lze provádět pouze s informovaným souhlasem
pacienta (F-42C Informovaný souhlas). Množství odebrané krve (tj.1–3 ml krve) se řídí dle
věku a klinického stavu pacienta.
VIII. Manipulace se vzorky
Zkumavky s odebranou krví jsou umístěny v odběrové místnosti do omyvatelného stojánku
označeného „GHC GENETICS - Odběry krve“ a ve stojánku „GHC GENETICS Indikace“ je
uložena vyplněná dokumentace ke vzorkům (F-131A Poukaz na genetické vyšetření (ZP) Onkogenetika, farmakogenetika, extrahumánní genom a další nabízená vyšetření nebo F-132A
Poukaz na genetické vyšetření (ZP) - Hematologie, kardiovaskulární choroby a
farmakogenetika nebo F-139A Poukaz na genetické vyšetření pro samoplátce nebo F-173
Poukaz na genetické vyšetření pro samoplátce – komplexní genetické testy č.2
a informovaný souhlas pacienta (F-42C Informovaný souhlas). Vzorky osobně vyzvedne
pracovník laboratoře pověřený příjmem materiálu. Pracovník příjmu se dostaví pro vzorky
každý den v 11.00, 14.00 a 16.30 hodin. Při převzetí vzorku a dokumentace k danému vzorku
podepíše pro každý převzatý vzorek předávací protokol (F-58 Předávací protokol o odběru
primárního vzorku na Klinice GHC). Odebraný biologický materiál je přenášen pracovníkem
Strana 4 (celkem 6)
Nahrazuje stranu č.:
Platnou od:
Standardní operační postup (SOP)
GHC GENETICS, s.r.o.
Výtisk č.: 1
Platnost strany od: 21.11.2011
F-05a
SOP – 521 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU: PERIFERNÍ KREV
příjmu v omyvatelném stojánku označeném „GHC GENETICS - Odběry krve“ č.2 tak, aby
nedošlo k jeho poškození a kontaminaci. Veškeré vzorky jsou doneseny do laboratoře, do
místnosti pro příjem materiálu (G003), kde pracovník příjmu provede evidenci vzorku do
systému OpenLIMS dle SOP-517 Práce s programem OpenLIMS a předá jej k dalšímu
zpracování laboratoři.
IX. Reagencie
 Antikoagulační činidla: K2EDTA či K3EDTA.
 Dezinfekční alkoholový bezbarvý roztok KODAN.
 Dezinfekční roztok pro rychlou dezinfekci ploch a předmětů postřikem.
X. Spotřební materiál
Zkumavky Vacuette s K3EDTA (fialový uzávěr) na množství 2 ml krve, latexové
rukavice, škrtidlo, sterilní mulové č.2 čtverce k dezinfekci kůže, tampony k očištění kůže, jehly,
stříkačky, nádoba určená k likvidaci jehel a stříkaček, emitní misky, náplasti.
XI. Příprava k činnosti
Před odběrem místo vpichu 3 x potřeme alkoholovým bezbarvým roztokem KODAN
SKINSEPT F č.2 a necháme zaschnout.
XII. Pracovní postup
Odběr krve se provádí většinou uzavřeným způsobem, u dětí a dospělých, kde nelze takto
krev odebrat, používáme otevřený způsob. U uzavřeného způsobu nasadíme sterilní jehlu na
držák odběrové jehly (klobouček), provedeme vpich a nasadíme zkumavku, která se
automaticky naplní. Převracením zkumavky krev pečlivě promícháme, aby nedošlo k jejímu
sražení. Po odběru zkumavku opatříme čitelnou identifikací (jméno a příjmení, datum narození
či rodné číslo, popř. číslo objednávky uvedené na žádance). Jehlu s kloboučkem vhodíme do
kontejneru na infekční biologický odpad. U otevřeného způsobu otevřeme uzávěr zkumavky a
nakapeme příslušné množství krve dle typu zkumavky. Uzavřeme uzávěr a ihned převracením
zkumavky krev pečlivě promícháme, aby se nesrazila. Po odběru zkumavku řádně označíme
minimálně dvěma identifikačními údaji (jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo, popř.
číslo objednávky uvedené na žádance) a s vyplněnou dokumentací uložíme na předem určené
místo v odběrové místnosti, kde si vzorky a dokumentaci převezme pracovník laboratoře.
XIII. Charakteristika spolehlivosti
Po odběru vzorku je vždy nutné zkontrolovat bezpečné uzavření vzorku, aby nedošlo k úniku
biologického materiálu, promíchání vzorku a označení vzorku minimálně dvěma
identifikačními údaji (jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo, popř. číslo objednávky
uvedené na žádance) a přiložení vyplněné dokumentace: Poukazu na genetické vyšetření
pacienta F-131A Poukaz na genetické vyšetření (ZP) - Onkogenetika, farmakogenetika,
extrahumánní genom a další nabízená vyšetření nebo F-132A Poukaz na genetické vyšetření
(ZP) - Hematologie, kardiovaskulární choroby a farmakogenetika nebo F-139A Poukaz na
genetické vyšetření pro samoplátce nebo F-173 Poukaz na genetické vyšetření pro
Strana 5 (celkem 6)
Nahrazuje stranu č.:
Platnou od:
Standardní operační postup (SOP)
GHC GENETICS, s.r.o.
Výtisk č.: 1
Platnost strany od: 21.11.2011
F-05a
SOP – 521 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU: PERIFERNÍ KREV
samoplátce – komplexní genetické testy č.2 a informovaný souhlas pacienta (F-42C
Informovaný souhlas).
Zkumavky s biologickým materiálem jsou předány do laboratoře, co nejdříve po odběru
(maximálně do 3 hodin po odběru), nejpozději týž pracovní den. Do doby transportu se vzorky
ukládají tak, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci
mezi vzorkem a okolím. Nesmí být uloženy v teple a na přímém slunečním světle.
XIV. Dokumentace a zpracování dat
Povedení odběru krve je zaznamenáno do kolonky: Datum/ čas odběru na Poukazu na
genetické vyšetření pacienta (F-131A Poukaz na genetické vyšetření (ZP) - Onkogenetika,
farmakogenetika, extrahumánní genom a další nabízená vyšetření nebo F-132A Poukaz na
genetické vyšetření (ZP) - Hematologie, kardiovaskulární choroby a farmakogenetika nebo F139A Poukaz na genetické vyšetření pro samoplátce nebo F-173 Poukaz na genetické
vyšetření pro samoplátce – komplexní genetické testy č.2) a informovaný souhlas pacienta (F42C Informovaný souhlas). Sestra, která odběr provedla, zaznamená datum a čas odběru se svou
identifikací - tiskacím písmem čitelně zapíše své jméno a podepíše se.
Strana 6 (celkem 6)
Nahrazuje stranu č.:
Platnou od:
Standardní operační postup (SOP)
GHC GENETICS, s.r.o.
Výtisk č.: 1
Platnost strany od: 21.11.2011
F-05a
Download

Číslo dokumentu: