Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
METODICKÝ LIST
TÉMA: Drény a drenáže
Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová
Datum: únor 2012
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře
připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonů, asistuje při nich, poskytuje
ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Ošetřovatelství
TEMATICKÝ OHRUH: Chirurgické výkony
MEZIOBOROVÉ PŘESAHY A VAZBY: klinická propedeutika, ošetřování nemocných,
somatologie, psychologie a komunikace
CÍLOVÁ SKUPINA: obor zdravotnický asistent – žáci střední zdravotnické školy
OČEKÁVANÝ VÝSTUP:
 po protudování kapitoly žák definuje pojem drén, drenáž a vysvětlí účel jejich použití
 popíše postup při ošetřovavání drénu a péči o drenáž
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ NÁROK: 2 vyučovací hodina (90 minut)
ORGANIZACE ŘÍZENÍ UČEBNÍ ČINNOSTI: rozděleno do fází výuky – úvod,
opakování, výklad nové látky – učiva, ukázka pomůcek, závěrečné shrnutí, zadání domácího
úkolu
ORGANIZACE PROSTOROVÁ: odborná učebna ošetřovatelství – jedna skupina
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kopetekce k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ------------KLÍČOVÁ SLOVA: Drén, drenáž, drenážní souprava
MUTNÉ POMŮCKY: jednotlivé typy drénů a drenáží, drenážní soupravy, emitní miska,
dezinfekce, tampony, rukavice, obvazový materiál
TEXT/PREZENTACE: text
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
DRÉNY a DRENÁŽE
DRÉN
Mulové drény
 drénování mělce uložených patologických struktur vlastním spádem nebo vzlínáním
do obvazu
 před zavedením možno namočit do sterilních léčivých roztoků nebo mastí
 pevné okraje (malé longety)
Rukavicové drény
 použití stejné jako u mulových drénů
 nastříhané proužky sterilních chirurgických rukavic
 baleny jsou jednotlivě
 před zavedením se zvlhčují sterilní vodou
Silikonové, plastové drény (gumové)
 zaváděny při operaci – drénování hluboko uložených struktur
 rourky různého průsvitu a délky
 drén se podkládá nastřiženým čtvercem mulu (tzv. Kalhotky)
Sekret odváděn do sběrného sáčku nebo nádoby (dle typu drenáže)
 zastřižený drén zajištěný sterilní zavíracím špendlíkem = obvaz nebo ileostomický či
urostomický sáček
 nezastřižený = spádově do sběrného sáčku nebo podtlakově
Fixace drénů
 stehem
 pomocí spínacího špendlíku
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Ošetření drénu
 sterilní krytí
 dezinfekce – kruhovým pohybem od místa drenáže směrem ven
 zajištění proti odstranění pacientem – přelepení
 možnost překrýt sterilním drenážním sáčkem
 důkladné poučení klienta – nezbytné pro jeho spolupráci
 pravidelné sledování množství sekretu z drénu
 měří a sleduje charakter sekretu (krvavý, serózní, sangvinolentní)
 funkčnost drénu
 průchodnost
 převazy za přísně aseptických podmínek
 dle ordinace L proplachovat – dezinfekce, ATB …
 POZOR - na zalomení, přilehnutí pacientem atd.
 udržování okolí drénu čisté a suché
 sledování a záznam množství, barvy, příměsí obsahu drénu
 POZOR – množství odvedeného sekretu se započítává do celkového denního výdeje
pacienta
 každou změnu změnu hlásit lékaři
Odstranění drénu
 na základě ordinace lékaře, v případě nízkého odpadu z drénu
 hrudní drén – lékař
 ostatní – dle zvyklostí pracoviště (lékař x sestra)
 dezinfekce místa zavedení
 přerušení podtlaku tlačky, peán
 odstřižení stehu
 POZOR na steh, který uzavírá ránu
 odstranění pinzetou či peánem
 rázným a zároveň opatrným pohybem
 sterilní krytí
 následná kontrola sekrece ze stopy po drénu
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
DRENÁŽ
Přirozená (spontánní) drenáž
 při povrchových ložiscích v ranách
 při spontánní perforaci abscesu
 povolením stehu v ráně
Dosáhneme jí:
 incizí, excizí nebo ponecháním rány bez sutury
 sekret je odsáván do absorpčního obvazu
Umělá drenáž
 hluboko uložená ložiska, tělní dutiny
a) Spádová
b) Podtlaková
c) Kapilární
d) Proplachová
DRENÁŽ – volná
 sekret svádí do sterilního obvazu
 mulové, rukavicové a zastřižené gumové (silikonové) drény
Péče
 častý převaz rány, který se vyměňuje dle ordinace L nebo dle potřeby
 a dostatečně silná sací vrstva obvazu
DRENÁŽ – spádová
 využití gravitace – sekret odtéká spádem do sběrného sáčku, odvádí sekret přirozeným
spádem
 použití např. po břišních operacích subhepatální drén po CHCE, T - drén po operaci
žlučových cest
 do dutiny se do nejnižšího místa zavádí drén
 volný konec ústí do sběrného sáčku, případně pod hladinu sterilní vody v láhvi
Péče
 sběrný sáček musí být uložen níže než rána
 sleduje se množství a vzhled + záznam do dekurzu á 24 hodin
 drén je podložen nastřiženým sterilním čtvercem, rána se denně převazuje
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
DRENÁŽ – podtlaková
 využívá podtlak vytvoření v podtlakových lahvích
 aktivní odsávání sekrece na principu sání pod tlakem
 př. při břišních operacích, po strumektomii, mastektomii, artroskopii, torakoskopii
 podtlak je tvořen odsávacím zařízením nebo vodní výlevkou
 odsává nepřetržitě a zabraňuje vstupu infekce do rány
Patří sem:
 Redonova drenáž
 Büllauova drenáž (= hrudní sání)
Redonova drenáž
 v nádobě negativní tlak
 pro odstranění tekutin z operační rány
 vakuové systémy
S nízkým podtlakem 7 – 15 kPa
S vysokým podtlakem 80 – 90 kPa
Nádoby:
a) Skleněné – odsávání janetovou stříkačkou či odsávačkou, pacičky od sebe
b) Graduované plastové nádoby – vtáhnutý klobouček či pacičky, odsátí
c) Harmoniková nádoba – stlačení harmoniky
 různé velikosti a typy dle druhu operačního výkonu
 je-li „harmonika“zmáčknutá = ve sběrné nádobě podtlak
 rozevře-li se „harmonika“= vzduch v nádobě
Büllauova drenáž (= hrudní sání)
 popsáno v roce 1891 Bülauem
 odsává vzduch a sekret z hrudní dutiny po nitrohrudních operacích, traumatech
(odstranění pneumotoraxu, hemotoraxu, empyému z mediastina a pleurálního
prostoru)
Sání systémem 2 lahví
 láhev, kam je vyveden drén, je spojena s další lahví
 První láhev = svod od pacienta ponořený pod hladinu dezinfekčního roztoku
 Druhá láhev = spojka z první láhve, spojka k vývěvě, pojišťovací trubice ponořená
pod hladinou roztoku
podtlaková drenáž
 sekret je z rány odsáván aktivně pomocí podtlaku
 drenáž může být rozpojena pouze na základě ordinace lékaře (nebezpečí vzniku
pneumotoraxu!)
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Tříkomorový (trojlahvový) systém plastových komor
 poprvé popsáno v roce 1952
 obsahují podvodní zámek, komoru pro kontrolu sání a sběrnou komoru
 vysoký negativní tlak (podtlak) se uvolňuje ventilem, který je umístěný v levé horní
části systému
 proti přetlaku (pozitivní tlak) – automatický ventil v horní části nádoby
Někteří autoři uvádějí u drenáží
a) katétry – PMK
b) sondy – NGS
c) stomie – nefrostomie, urostomie
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE:
Kelnarová, J. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2. ročník. Praha : Grada
publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3106-3.
Mikšová, Z., Janošíková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Vsetín :
NALIOS, 1998.
Zeman, M. Chirurgická propedeutika. Praha : Grada, 2004.
Download

Projekt Fakultní nemocnice u sv