Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
METODICKÝ LIST
TÉMA: ÚVOD – punkce
Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová
Datum: březen 2012
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře
připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonů, asistuje při nich, poskytuje
ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Ošetřovatelství
TEMATICKÝ OHRUH: Punkce
MEZIOBOROVÉ PŘESAHY A VAZBY: klinická propedeutika, ošetřování nemocných,
somatologie, psychologie a komunikace
CÍLOVÁ SKUPINA: obor zdravotnický asistent – žáci střední zdravotnické školy
OČEKÁVANÝ VÝSTUP:
 po protudování kapitoly žák definuje pojem punkce, vyjmenuje druhy punkcí
 popíše postup při punkci, připravit pomůcky a zvládne asistenci při výkonu
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ NÁROK: 2 vyučovací hodiny (90 minut)
ORGANIZACE ŘÍZENÍ UČEBNÍ ČINNOSTI: rozděleno do fází výuky – úvod,
opakování, výklad nové látky – učiva, ukázka pomůcek, závěrečné shrnutí, zadání domácího
úkolu
ORGANIZACE PROSTOROVÁ: odborná učebna ošetřovatelství – jedna skupina
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kopetekce k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ------------KLÍČOVÁ SLOVA: punkce, punkční jehla, punktát
MUTNÉ POMŮCKY: Jednotlivé typy punkčních jehel, punkční soupravy, dezinfekce,
tampony, rukavice, sterilní krytí, zkumavky, dokumentace, emitní miska
TEXT/PREZENTACE: text
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
PUNKCE
 nabodnutí tělní dutiny, kloubu, orgánu nebo pathologického útvaru za účelem
diagnostickým nebo therapeutickým
 získaná tělesná tekutina nebo vzorek tkáně se nazývá PUNKTÁT
 používá se při tom dutá jehla, tzv. kanyla, trokar
PUNKČNÍ KANYLY A TROKARY
 ostrá, hladká, průchodná, sterilní jehla
 skládá se z – kanyly různé délky, průsvitu a mandrénu
 rukojeť – lepší manipulace
 vyrobeno z – kovového materiálu k opakovanému použití nebo k jednorázovému
použití
 NĚKDY – jehla běžného typu
PUNKCE DLE ÚČELU
DIAGNOSTICKÝ
 odběr tekutiny (transsudát, exsudát), (nejčastěji hnis, krev)
 odběr tkáňového vzorku na vyšetření histologické (tkáň), cytologické (buňka),
mikrobiální (kultivace), biochemické
 probatorní
TRANSSUDÁT – tekutina nezánětlivého původu
 vzniká přestupem tekutiny z cév
 hustota je nižší než 1015
EXUDÁT – tekutina zánětlivého původu
 zkalený, nažloutlý, mírně lepkavý
 hustota je větší než 1016-1020, obsahuje bílkoviny
TERAPEUTICKÝ
 evakuace tekutiny nebo plynu (odstranění útlaku – hemoperikard, hemothorax, PNO,
ascites…)
 instilace léků
 drainage, popř. lavage navazující na punkci
 evakuační – odlehčení tkání a orgánů od útlaku
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
DLE PROVEDENÍ
 přímočará
 schodovitá (specifický absces, kloub) – ochrana před infekcí
DLE ZNALOSTI PUNKTOVANÉHO ÚTVARU
 cílená
 probatorní
PUNKTOVANÉ PROSTORY
Přirozené dutiny (žíly, tepny, pleurální, perikardová, peritoneální, klouby, močový měchýř,
paranasální sinusy, Douglasova prostoru, plodové vody, míšní kanál, mozkové komory,
sternum)
Parenchymatózní orgány (játra, ledviny, slezina, mízní uzliny) a kostní dřeň (aspirační
biopsie nebo trepanobiopsie)
Patologické útvary (cysta, absces, nádor, hematom, atd.)
Punkce se provádějí:
 k injekci tekutých léčiv (např. i.v injekce)
 k odběru tělesných tekutin – krev, moč, kloubní tekutina, mozkomíšní mok,
pobřišniční a pohrudniční tekutina, kostní dřeň
 k odběru vzorku tkáně – boipsie
 vypuštění patologicky nahromaděné kapaliny (např. hnis v abscesu)
 k vypuštění nahromaděného plynu (např. střevo, pohrudnice, žaludek)
PROVEDENÍ
Povrchově uložené útvary je možno punktovat naslepo
 některé orgány se punktují snadno, například krevní cévy, kůže nebo játra
Cílené punkce hlouběji uložených orgánů se provádějí pod vizuální kontrolou pomocí UZ
nebo CT
 kde je punkce obtížná nebo je kvůli riziku poškození daného orgánu (nebo sousedních
orgánů) nebezpečná, například u sleziny, žlučníků nebo střev
 nutností je zachování pravidel asepse
 některé punkce jsou bolestivé a člověk z nich může mít strach, je možné použít lokální
anestezii nebo podat sedativum
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
OBECNÉ ZÁSADY
1. PSYCHIKA nemocného
 edukace – CO? PROČ? JAK?
 pomůcky nepřipravovat před pacientem
 neukazovat pacientovi punktát
 POZOR – na předešlou zkušenost, zkušenost spolupacientů, rodiny
2. ASEPSE
 sterilní pomůcky, rukavice
 dezinfekce místa vpichu
 asepticky provádět výkon
3. POLOHA
 zajistit správnou polohu
 zajistit bezpečí u dětí
4. SLEDOVAT pacienta PŘI VÝKONU
 FF, barvu kůže, vzhled, subjektivní pocity
 oxymetr
5. PÉČE o nemocného PO VÝKONU
 sledovat místa vpichu
 sledovat FF dle ordinace lékaře
 uložení pacienta do správné polohy
 sledovat psychický stav pacienta
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE:
Kelnarová, J. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2. ročník. Praha : Grada
publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3106-3.
Mikšová, Z., Janošíková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Vsetín :
NALIOS, 1998.
Multimediální
trenažér
ošetřovatelské
péče.
Dostupné
z:
http://ose.zshk.cz/vyuka/diagnostika.aspx
Download

Projekt Fakultní nemocnice u sv