T.C.
SAKARYA VALiLiGi
ll Basrn ve Halkla ili$kiler Mtidiirliigii
Sayr
:
Konu:
t) \(lt
673O2496-622.01-142t
MeteorolojikUyarr
I
t\|
i
o()/02t20t5
. .. {gteorotoji Bcilge Tahmin ve Erken Uyan Merkezinden alrnan meteorolojik uyarr
ektedir. VatandaElanmrzrn dikkatli ve t.aUirli' otrnuiu.,,'
itgiti trrrrn ve kuruluqlann da
hazrrlrklr olmalarr hususunda bilgi ve geregini
.i.r;;;;.'
gakir
0zDiKtci
Vali
a.
Vali Yardrmcrsr
EK:
l) Meteorolojik Uyan (l
Sayfa)
DAcITIM:
Gere!i:
Ilge Kaymakamlrklan
Btiyiikqehir Ve itge BELEDiYELERi
Il Emniyet MUDURLUGU
II Jandarma KOMUTANLIGI
II Afet Ve AciI Durum MUDURLUGU
Sedaq Genet MUDURLUGU
SasKi Genel MUDURLUGU
Karayollarr 17. gube
$EFLie i
Bilgi:
Basrn
KURULUgLARI
)O-t^u-.
I
^* lu.
f ,* .,-'-.t i't.. .. ^
r,-,'l
-,.r,.
*Bu belge elektronik
imzalrdrr. imzalr zuretinin aslrnr giirmek
iqin hnps://www.e_i/irt"ri.g,,r.,rXru
adresine girerek (pwyhsg-geebFX_.rkcnWw_vqE7r"_rr"",
,,i)< f kodunu yazrnrz.
Rcsmi Duircler Kumpiisil Valilik Carniti_2
Adapaza,/Sakarya
- 'rI"'r
Tclclbn: (26.1)2513.s l5Dahiti: orl
Faks: (264)2.s t Ji ;j,
^r.r.lOr*,-n,"
c-postl: sirkarvafri)icislcri.eov.lr Elektronik
ag: J**. i.liri""ri.gn".,,
,l;;;;.i:;;;;";_
(icgcrlilik I'eril utlu
Olupmasr Il uhtemel Risklcr
: 09.02.2t1 I 5 - I 2.02.20 I 5
: Ulaqrmda Aksamalar. Buzlanma ve [)on Olayr. Agag
veya direklerin devrilmesi. Qatr lJgmasr
BOLGEMiz IIAFI'A BA$TNDAN I'ilBAREN socr.rK vE yAe r$Lt HAVANIN
ETKISINE GiRiYOR,
Btilgemizin 09.02.2015 Pazartesi gtinti Balkanlar iizerinden gelecek olan soluk ve
ya!rEh havanrn etkisi altrna girecegi tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri iizerinde seyreden hava srcakhklannrn hafia bagrndan itibaren
hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normallerinin altrnda seyredecegi tahmin
ediliyor.
Pazartesi giinti Trakya'da karla kanqrk yagmur ve kar geklinde baglayacak yagrqlann
zamanla gece saatlerinden itibaren Brilge genelinde kar yafrgrna dtinmesini, Sah ve Qargamba
gi.inleri kar yagrqrnrn kuvvetli ve yer yer yo[un olmasr. Pergembe gtinti ise yafrqlann karla
kangtk yalmura ddni)gerek etkisini azaltacalr bekleniyor.
09.02.2015 Pazartesi giinii yagrqlann; Trakya kesiminde kar, Istanbul, Kocaeli.
Sakarya ve Yalova'da ya[mur ve karla kangrk yagmur, yiiksek kesimlerde kar, zamanla gece
saatlerinden itibaren kar yagrgrna ddntigeceli tahmin ediliyor.
10.O2.2015 Sah gtinti; Edime-Krrklareli ve Tekirdag kar yagrgh. istanbul. Kocaeli,
Sakarya ve Yalova'nrn ise kuvvetli (10 ila 20 cm) ve yer yer yo!un(20 cm) kar yalrgh olacagr
tahmin ediliyor.
11.02.2015 Qarqamba gUnii; Krrklareli ve Tekirda!'rn dogu ilgeleri kar yagrqh,
Istanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nrn kuvvetli (10 ila 20cm) ve yer yer yogun (20 cm) kar
yagrqh olacalr tahmin ediliyor.
Ruzgann, 09.02.2015 Pazartesi giinti; yrldrz ve poyrazdan kuvvetlenerek firtrna (60-80
km/saat) geklinde esecegi, Sah giinii giddetini daha da arttrracagr ve saatteki hrzrnrn 80-110
km/saat'e (Tam frrtrna) kadar ulaqacalr ve Qargamba giinii de etkisini siirdiirecegi tahmin
ediliyor.
lstanbul'da Pazartesi giinU yalmur geklinde baglayacak yafrgrn akgam saatlerine dogru
6nce karla kangrk yagmur, yiiksek kesimlerde kar, ardrndan gece saatlerinde il genelinde kara
ddniiqecegi, kuzey ydnlerden esecek kuvvetli firttnayla birlikte Sah ve Qargamba gtinleri
kuvvetli kar yaflrglan meydana gelmesi bekleniyor. Yalrgrn PerEembe giintinden etkisini
azaltarak karla kangrk yafmur qekline diinecegi tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi tahmin edilen kuvvetli poyraz lirtrnasr. hava srcakhklanndaki
hissedilir derecede azahg kuvvetli ve yo!un kar yagrglan sebebiyle vatandaglarrn ve ilgililerin
meteorolojik tahmin raporlarr ve uyanlan takip etmeleri, ulaqrmda aksamalar, buzlanma ve
don olaylanna kargr dikkatli ve tedbirli olmalan gerekmektedir.
Meteoroloji l. Bcilge Miidiirliifii
Download

Meteorolojik Uyarı