vELiME$E oRGANizn saNayi n6r,cnsi
MUTE$EBBiS HEYETi KARARI
NO
ll
KARAR TARiHi: 15.09.2014
KARAR
HEYET BA$KAN VE
AIi YERLIKAYA, Metin AKGLTN,
Mustafa I$IK, Hulusi DOGAN,Mustafa CONUI.Ta$,
uyprpni
:2014 I
Tolga GOQMEN, Rasim YUKSEL, Hiilya NCi,
Hasan DEMiRKOL,Temel YORUT,AH BAKIR,
Serdar SERT,Mehmet ELVERDI, ibrahim KASAP,
Niivit KIRCUVAL
KARAR
Velimege OSB Miitegebbis Heyeti Tekirda! Valisi Ali YERLifaya Baqkanhprnda saat
11:00 ' de Tekirdag Valili$ toplantr salonunda heyet iiyelerinin igtirakiyle toplandr.
Giindem gerefi yaprlan gcirtigmeler neticesinde aqalrdaki karar almmrgtu.
l-Bolgemiz ana ve ara kolektor , imar yollarr ve benzeri zorunlu teknik altyapt ve tistyapr
gereklilikleri do!rultusunda , Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanhpr 'na , onayh smr
baqvurusunda bulunulmasma ,gerekli tiim yasal mevzuatrn ve gerekti[inde hizmet ahmlarmrn
yerine getirilmesine,bu do[rultuda tiim iglemlerin yiiriiti.ilmesi hususunda Y<inetim Kuruluna
yetki verilmesine,
2-Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanhsr'na sunulan Altyapr projelerimiz rcvrzyon
galrgmalannda gerekltlikarz ettifinden, gerekli gori.ilen krsrmlarda qeritvari harita ve proje
revizyon gahgmalarrrun yaptuilmaslna , gerekli ttim yasal mevzuatrn ve gerekti[inde hizmet
ahmlarrmn yerine getirilmesine,bu dolrultuda ttim iqlemlerin yiinitrilmesi hususunda Yonetim
Kuruluna yetki verilmesine,
Miitegebbis Heyetge toplantrya katrlanlarrn oy
birlifi
karar veri
Uv.
Baqkan Vek.
Mustafa I$IK
Vali Yard.
Huiusi DOGAN
Qorlu Kaymakamr
iiy"
Rasim YUKSEL
Uv"
Hasan DEMiRKOL
Uv"
Serdar SERT
U
uye
it KTRQUV
Download

uyprpni