vELiME$E oRGANizn sawayi nor,cnsi
MUTE$EBBiS HEYETi KARARI
NO
KARAR TARiHi :26,09.20L4
KARAR
HEYET BA$KAN VE
Ali YERLIKAYA, Metin AKGLTN,
Mustafa I$IK, Levent KILIQ,Mustafa GONUttAg,
Tolga GOQMEN, Rasim YUKSEL, Hiilya tt,tci,
Hasan DEMiRKOL,Temel y6Rur,RH BAKIR,
uvprsN
:2014 I 13
Serdar SERT,Mehmet ELVERDI, ibrahim KASAP,
Niivit KIRQUVAL
KARAR
Velimeqe OSB Miitegebbis Heyeti Tekirda[ Valisi Ali YERLifayA Baqkanhfrnda saat
11:00 ' de Tekirda[ Valili[i toplantr salonunda heyet iiyelerinin iqtirakiyle toplandr.Gi.indem
gerefi yaprlan gcirtiqmeler neticesinde aga[rdaki karar almmqtr.
L-Boqalan 1 asil 4 yedek Mi.iteqebbis Heyet Uyeliklerine Yatrrrm Izleme ve Koordinasyon
Baqkanlrlr'm temsilen 26.09.2014 tarihli valilik oluru ile bildirilen.
Asil Uye
Levent KILIQ
Qorlu Kaymakamr
Yedek Uyeler
KUQUKYILDIZ
6zkanAYDOGDU
Ayten AYDIN
Igrk YAVUZ
Hasan
Yatrrm Izleme ve Koordinasyon Bagkanh[r
Yatnrm lzleme ve Koordinasyon BaskanhEr
Yatrrm lzleme ve Koordinuruor BaskanliEr
Yatrrrm izleme ve Koordinasyon naqkanhEr
gorevlendirilmelerine,
2- Ycinetim Kurulundaki boq asil iiyelifie Mtiteqebbis Heyet Uyelerinden
Qorlu Kaymakamr
Sayrn Levent KILIQ'rn segilmesine
Miiteqebbis Heyetge
lantty a katrlanlarm oy
b
irli
Baqkan Vek.
Mustafa I$IK
Vali Yard.
Levent KILIQ
Qorlu Kaymakamr
uye
Rasim YUKSEL
tly.
Uv"
uye
Uye
Niivit|CRQ
Download

uvprsN