vELIME$E oRGANizn sANAlri n6r,cEsi
TA.RIHI
NO
TOPLANTI YERi
KARAR
KARAR
KURUL BA.Sr.q.N Vn
yONnriM KURULU KAIRART
:27IIOI2OI4
22014145
:Velimeqe OSB Biilge
Mtidiirliigi
tiynl,nni : LEVENT KILIq
HULYA
INCI
METIN AKGUN
IBRAHIM KASAP
MEHMET ELVERDI
KARAR
1-Miitegebbis Fleyetimizin ,24.10.2014 Tarih ve 20l4l14 Sayrh Kararrnda verilen yetkiye istinaden,
OSB alanrmvtn 1125.000 olgekli Tekirdag il Qevre Diizeni Plamna iglenmesi hususunda Tekirdaf
Biiytikgehir Bel ediye Bagkanh[rna miiracaat edilmesine,
2-Birinci madcledeki miiracaat ile ilgili
Tekirda[
Qevrer ve $ehircilik
, Tekirdaf Bilim,Sanayi ve Teknoloji il
il tr4tidtirliili.i'ne
3-Birinci madcledeki miiracaat ile ilgili
trrtudtirlti[ii ve
goriig sorulmasrna,
, $ehir ve Bolge
Planlima firma yada kigilerinden teklif
ahnmasrna,
Katrlanlarrn
ermigtir.
oy birligi ile karar verilmig, gciriigiilecek baqka konu olmadrlrndan toplantr sona
L nt KILIQ
Yon.Kurulu Bagkanr
0., \
Metirr AKGUN
Yon.Ku
m KASAP
Ydn. Kurulu Uyesi
Download

yONnriM KURULU KAIRART