2OI4-20I5EGITIM OGRETIM YILI
ilqn BEDEN
nGirinnidGnnrunNlnni
z.noNnvroKULzUvrnr BASKANLART
TOPLANTI TUTANAGI
DersinAdr:BedenE[itimi
ToplantrYeri: BarbarosHayrettinAnadolu'Lisesi
Sporodasr
- 15.30
ToplantrTarihi ve Saati:11.02.2015
ToplantrNo:2
ToplantryaKahlanlar:Brilent OZOifBf, Hi.iseyinSEYHAN,ErkantrNLU, MuhammedEREN,
Habibe$iRiN EKENTOK,Ash ERIQ,FllizYALNIZCA, Sibel$IM$EK, YagarOZGAN,Yasemin
TEMiZER
GiINDEM MADDELERI:
l)Agrhq ve yoklama
2)Bir onceki ziimre kararlarmrn okunarak de[erlendirilmesi.
3)20 | 4-2015 efitim o[retim yrh 1.donemin deferlendirilmesi.
a)E[itim- O[retim programlannln uygulanmasmda karqrlagrlan gi.igliikler ve bu
giigliiklerin giderilme si.
S)O[rencilerin gahqma ve e[itim durumlan ile bolgenin ozelliklerinin incelenmesi,
o[rencilerin baqarrh olmasr konusunda gereken onlemler.
6)Proje gahqmalarr.
7)Olgme de[erlendirme de birlik ve beraberli[in sa$anmasr.
8)Ulusal ve Milli Bayramlann kutlanmasr.
9)Beden Egitimi Ofiretmenlerinin iletiqimi.
1O)Dilek ve temenniler- Kapanrq
I
cdnUgUlvlnsi :
cUNDEMMADDELERiNiN
l.Madde: ilge BedenE[itimi O[retmenlenZixnretoplantrsr,agrhqve yoklamayla
baqladr.Toplantryailge ziimre bagkamGcilciik Fen Lisesi Ofiretmeni Canip ERIN katrlamadr[mdan
toplantryaimam Hatip Lisesi Beden E[itimi Olretmeni Biilent OZOlfpfbagkanhk yapmrqtrr.
2.Madde: 1. Ddnem yaprlan e$itim bdlgesi toplantr tutana$rokundu ve 1. Dtinem alman tiim
kararlarrnuygulandrlr belirtildi.
3.Madde: Toplantrya katrlan ttim ziimre bagkanlanmnortak karan ile 1. ddnem derslerin 6[retim
programl kapsamrndaiqlenmeyegahgrldr[rm ancak arag geregve okul sahalanmnyetersizli[inin zaman
zalmanolumsuzluklarayol agtr[r belirtildi. Bcilgedekien biiytik eksikligin ttim okullarrmrzdaspor salonu
olmamasrdrr.Bu eksikli[in dfrencilerin performansrmdnemli olgtideetkiledi[i tespit edildi.
4.Madde: E[itim-Ofretim programmm uygulanmasrndaki en buyuk srkmtilann malzeme
eksiklifinden kaynaklandrpr belirtildi. Eksiklerin giderilmesi ve gerekli deste[i vermesi igin okul aile
birlifi ve okul miidtirliikleri ile iletiqime gegilmesinekarar verildi.
Bazr okullarda Lise ve Anadolu Lisesinin birlikte egitim grirdtigi igin ders bitig saatlerininfarkh
olmasmrn ders drgr gahgmalarrm olumsuz etkiledi[ini ve okullarm spor salonu olmadrfr igin krq
aylarrnda gahqmalann uygulanmasrnda srkrntt yaqandrfr belirtildi. Bununda okullar arasl spor
miisabakalarrnda,'kuliip gahgmalarrndabagarr kazartmayrzorlaqtrrdr[rm belirtildi. Egzerciz gahqmasr
yapan 6$retmen arkadaglarrmrznrgahqma yaptr[r branglarda ilge gaprnda dtizenlenen okullar alasr
miisabakalarakatrlmasrnakarar verildi
geqitlili[inin arttmlmasrruno[rencilerin hem sporlif
S.Madde: Okul igi spor mi.isabakalarmm
biiytik katkr sa$ladrprmbeiirtildi.
yeteneklerininhem de sosyalydnlerinin geiigmesinde
Okul igi spor miisabakalanrunokul takrmlarma dfirenci segiminde de bize gok kolayhk safladr[rm ve
okul iEi spol mtisabakalanna gereken onemin verilmesini istendi. Yetenekli dlrencilerin Spor
Kuliiplerine yonlendirilmesine karar verildi.
6.Madde: "Gdlctikte O[renci olmak" projesi kapsamrnda liselerin 11. Smtflan Golctik
Belediyesine ait ilgede bulunan Buz Pateni Pistinden Beden E[itimi derslerinde yararlanmasl ve
antrenorler eqlifiinde paten kaymamn <ifiretilmesi karan ahndr. Mart ayrndan itibaren projenin
uygulanaca[rbelirtildi.
yayrmlanan23. Maddeninf fikrasrna
7. Madde: 13.09.2014tarihi ve 2gll8 sayrhresmt gazetede
gdre uygulamah nitelikteki derslerin smavlan her dcinemde2 defadan az olmamak i.izere ve dersin
dzellifiine gorc yazh ve uygulamah olarak veya bunlardayalntzca biriyle yaprlabilir. Smavlarrn qekli,
sayrsrve uygulamah srnavlarm sriresiile hangi derslerdeuygulamah smav yaptlacapr zimre ofiretmenler
kurulunda belirlenir, okul mtidiinimin onayma bagh olarak uygulanrr. Performans galtgmast,proje ve
RG her ddnemdetiim derslerde2 performans
difier galrgmalarile ilgili 50. Maddenin 13.09.2014-29118
puanlverilir. Bunlardanbirisi l.fikra kapsamrndayaprlanperformansgaltgmasma(6[rencilerin okullann
ozelliklerine gore yazh veya uygulamah smavlann drgrnda proje-perforrnans gahqmasrile topluma
hizmet etkinliklerine ydnelik, seminer, konferans ve benzeri gahgmalaryaparlar) di[eri ise d[rencinin
derse hazrhk, devam, aktif katrhm ve ornek davramqtna gdre verilir. Zimre karart ile performans
gahgmasrna
dayah olarak bir performansnotu dahaverilebilir.
Bu ydnetmeli[e gore 2 uygulamah,2 performansnotu verilecektir.Performansddevinin bir tanesiokul
ziimre kararlanndakarar verilecektir.
S.Madde: Milli Bayramlarm 6nemini olrencilere anlatmak, onlann milli duygulannt geligtirmek,
bayramlarakahhmlarmr sa[lamak igin derslerdegerekli gahqma.lannyaprlmasy 6zel gtin ve haftalann
kutlanmasrndadi[er cipretmenlerile iqbirli[i yaprlarak kutlamalamn en iyi gekilde yaprlmasmakarar
verildi.
9. Madde: ilge Beden E[itimi Ofretmenlerinin kendi aralannda sosyal paylaqrm a[rnrn kuruldu[u ve
ders ile ilgili tiim bilgi ve ddkrimanlanrunbu a[ sayesindepaylaqrldr[r soylendi.
in safhkh ve baganh 2.Dcinemtemennisi ile
10.Madde: ilge ziimre baqkan vekili Bi.ilent OZnifgf
toplantryason verildi.
YasarOzcaN
MeslekiTeknikve AnadoluLisesiBed.Egt.Ogrt.
ihsaniyeAnadoluLisesiBed.E[t.O[rt
Hiiseyin SEYHAN
Atahirk Anadolu Lis. Bed.E[t. O[rt
ihsaniyeMeslekive
Bed
r' r-t
( L/q
l
d_w
Erkan tfNI,U
Anadolu Lisesi
{6grt
,
t
I
Fatih SultanMehmet Anadolu Lisesi
Bed.Egt.Ofrt.
min TEMIZER
BarbarosHayrettinAnadoluLisesi
Bed.Egt.0grt.
nl\
^ t\V\
()
l.\jK
\'$Ja
Brilent OZDILEK
QakabeyAnadolu Lisesi
Bed.Egt.0[rt.
""fA\N#
AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bed.E[t.Ofrt.
imam Hatip Anadolu Lisesi
Bed.Ept.0grt.
(4 F;'tr
'
Ash ERIQ
HacrHalit Erkut Anadolu Lisesi
Bed.E[t.0grt.
Download

dersi zümre toplantı kararları için tıklayınız