vEriMq$E o.RGANizE sANAtii sor,cnsi
yonnriM
KURULU KARATu
f9+l+fU].YERi-term
I-OzelPozlu Fiyatlar igin
eqe o
Miidiirlii gi
LEVENT KILIC
METIN AKGUN
'
HULYA iXCi
IeRAuiN,{ KASAP
MEHMET ELVERDi
sB
B iir ge
cUNnnvr
YcinetimKuruluffius,
KARAR
1_
Ilgi: a-) 17|\qDAA tar-ih ve
lM 25 sayr ile Yriksel-Tiirkerler adi ortakllmm yazlsr.
b-) 23109/2014 tarih ve 96J,
sayrlivelimeqe OSB Viir.
c-)091r0t2014 tai.hve pM.30 ruvtrt
uaiorrakllrnrn yansr.
d-)L7lI0l2014.taihve 103T sayrir Velimeqe OSB"iitr
l*rrr.
e-) 2811012014 tatihve 5136518 0-453.gg/4404
sayih Bilim sanr. ve Tek. l3akanlgr
fi#i-i;;
yaz.Sr.
Yukarrda Tarih ve Sayrlan berirtilen ilgi yazilarincelenmig
olup,
ilgi(a) yaprda ile Yrilsel-Tiirkerler
raahhiidii
altrnda yaprml devam eden
4!'o.t"r.rrgt;u
"TekirdaS velimpqe organtze Sanayi Bcilgesi
Evsel ve frndi.istriyel Atrksu Antma Tesisi yaprm igi,,
kapsamrnda 6zdl birim fiyatr-otan iq kJemlerini"
fii;tfarkr her;abr igin karne artrq katsaylsmrn
uygulanarak tidetrmesinin stizleqmeye xygun
olmadrgr belirtilmiq ve Scizleqme Tasarrsl,nrn 15.
Maddesinin L5'2:Q. Alt Maddeslnde,'"biriil nyat
listeierinde bulu.nmadrfr igin siizlegmesinde bir
krsrm veya birk{gr iizel rayig ve analizlerle iresaplanmrq
fiyatfarkr; uygufama yrh birirn fiyatr ile siizleqme birim iizel birim fiyatr olan ig kalemlerinde
fiyatr arasrndaki fark olup, uygulama
yrh, birim
fiyat[arrnrn hesabt, tiirl.g-. nirim nyuitu"ro,n hesabrna
esas
kullanrlarak
uygulama yilr rayigleri ile yaprlacaktir'l denilmelktedir gerekgesi olan analizler
ile 6zel pozlu
fi
yatlarrn a'alizlefine gcire hesapianarak ocrenmesi
talep edilmigtir.
.ilgi(b) yaft ile idaremiz tarafindan Yriksel-Trirkerler Adi ortakhsrna.; srizlegme tasarrsmrn
l5'nraddesinin 15'2.2. Alt Maddesinde.belirtilen .uyifi..t.
yaprlan bir analizin scizlegme ve
eklerinde olmadr$r igin ilgili maddenin sdz konusu pozlan
.kapsamad[r gririilnektedir ve
sozle$memizde
pozlani
tariflerinde
ilgili
fiyat
ihale yaprldrfr yrlda yaprlacak
"birim
.
uygulamalar igirtdir'
Daha sonraki
yaprlacak
uygulama
birim fiyatlalo bu birim
1{ra$a
fiyatlarm, o yrla ait Qevre ve $ehirc-ilik
Bakantigrrr.u yayrnlanLacnk karne artry katsayrsr ile
garprlmasryla bulunur."
artrq katsayrsr
notundan agrkga anlaqrlacafr
ile daflanacaktrr donilmigtir.
"r"rl lrililt* h;;;olan kalemlerin karne
ilgi(c) yazida ile Yiiksel-Tiirkerler Adi ortakhgr, ilgi(b) yaz:r ireverdisimiz
cevaba kargrhk
yazrmrzrn sdzlegmesel olarak kabul edilebilir
v. oog.,i fi. yaklaqrm ohnadrlr, srizlegmenin ekinde
yer alsm yada almlasrn, 6zel pozlibazbirin
fiyatlar"bir analizsonuc,unda oluqtuSu ve uygulama yrlr
fiyat farklarrmn hgsabt iginde aym analizler kullanrl-uu
g"rekti$i, lr{itekirn projerniz uygulamasma
sQzleqme.ekinde yer almamakta ancak Junuouti irnalat
.tt?:gi?iTlerde
ve kontrolhik denetimleri
iqlemleri bu..9izimlet. 96." yaprlmaktadrr denilerek
cizel pozlg fiyallarrn analizlere giire
fat<t<e.db
hesaplanmasr talep edilmigtir.
Ilgi(d) yazr ile konu yriklgnici tarafindan gonderilen itgila;
ve ilgi(c) yaziar ite
Bilim Sanayi Bakafihfr'na konu liakkrndaki
ri sorulmuglur.
.x/rl
Download

08 Numaralı Karar