T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 79248296/640/1788744
Konn: Tamer Endiistriyel Proje ve
Uygulama Tic.Ltd.Sti.
18/02/2015
(TELEFON ZiNCiRi)
.. .. .. - ..
................................................................ MUD URL UGUNE
ilgi : ii Milli Egitim Mlidlirlliglinlin 16/02/2015 tarih ve 1696137 say1h yaz1s1.
Takip bon;lusu Tamer Endlistriyel Proje ve Uygulama Tic.Ltd.Sti.nin Bakanhg1m1zda
bulunan hak ve alacaklarma konulan haczin kaldmld1gma ili~kin ii Milli Egitim
Mlidlirlliglinlin ilgi yaz1s1 ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a.
~ube Miidiirii
EKLER:
l-Yaz1 ve eki (4 adet)
DAGITIM:
Tlim Resmi/Ozel Okul/Kurum Mlidiirliikleri
~uvenll
Elqktronlk lmzah
Ash lie A)in1d1r.
/ n J ~.<.
- r ..120 ...
l'-~.
.........
Selin ONUR
Teknisyer>
Mezitli ilye Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi
Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i (:elik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSiN
Telefon:357 54 74-358 54 64
e-posta : mezitlistrateii33{al,gmail.com
,
A
LC.
MERSiN VALiLiC}i
ii Milli Egitim Mi.idi.irliigil
Say1
Ko nu
'-:' 1 ' 1~')507/659/!696137
16/02/2015
'arnei Endiistriycl Proje ve
~Jy z:::tdau~
ric. ,td.Sti.
1
DAGITIM YERLERiNE
ilgi
: \ 1E 8 0 1::,ogretim Gene I \1Lidiirliigfr'.'i1n 12. Ci'.? 2015 tarihli ve 1561929 say1h yaz1s1.
A.iKara l.icra Mildi.irlilgilniln 12.01.2015 tarihli ve 2014/25057 dosya nolu haciz
ihbamamesi ile Bakanhg1m1zda b 11!unar. hak ve ahcaklarmm haczine karar verildigi
bildirileri 1'T'•;·u Tam::r Encl:i<>triyel Prnje ve l'ygularr?. T!c.l td.Sti.'nin, 11.02.2015 tarihinde
Bakanhg· rnz 1ukuk IVEi~avirli~ine +.;-I-,Ji~ ·~rJi!er. dusya borcu tahsil eclildiginden dosyaya
konulan i>,a~m kahhnlmasm~ b~.rnr v~rHrtiP,hv: ctair A.r.kara ! .icra MiidilrlUgUnUn yaz1s1
ilgi yaz1 nina · c'<..te gonderilmi~tir.
lc;:en·
haczin
~de/Biriminizde
t...a\l\ll'~'IHSI
l--.tsusurd::_
borc;:lunun hak ve alacaklan Uzerine haciz
ger1·gini ricaederim.
konulmu~
ise
'cit:=-:~'=
Defhe PORTAKAL
Vali a.
Avukat
EK: ilgi y::m ";~ ekleri (3 s~:r,,+-a)
DA(} 1TI"
Geregi:
13 itc;:e K 1 i ... ,~\'.mhgma(ilc;:e Milli Egitim Mildi.irli.igil)
TUm Hizirn:i '. ,rirn1t:rine
Dum 1dptilr.r i_h ! 1'-.. :{_l\u·1 ·, ,:ri~ __ '·ii.-,\t~·R J~,
EleL10,1ik ! ' ·,•t '- 1,,1.:·, i .. ~,~ J. ~"" .; •
e-pos:~c:
h111<
1
,.;:: ·,
n.
·-.!u\
.t:
Aynntill bilgi i9in: Fatma YILDIRIM/Sef
, L:J...~k Hizmetleri Birimi
Dahili:260
Tel: (0 324) 329 14 81- 84
;· c.
\IERSiN VAI.iLiGi
ii
'1Bli Egitim Miidii.rHigii
16/02/2015
Say• : 3 '762e'2/640/ 1692998
Konu: T i:ner E11dilstriyel Proje
V( I h,, 1 1 ;ma Tic.Ltd.)ti.
K 1 YT\.·!1\K·\ !, JUGINA
(il(;.
ilgi
r: · r=.c~i 1j1'1 l'1i; ~e110gil))
1
: 0 ·.. : · ~· tm Gene::; :v'1u..iUrlilglinU11 12/02/2015 tarihli ve 1561929 say1h yaz1s1.
Takip a:~;e;d (1;. Afnr:·::~ :-\Ii ( 1'' •l<Cl: v~' ili taraf111dan. bor~lu Tamer EndUstriyel Proje
ve Uygulann l i' Ltd.~ · .• :·: 1i1•• !·~· :-:d1 :.: 1 vc c ·:· ·:1 nw1 Bakanltg1m1zdan dogmu~ ve
dogacaK na,,:Jis ve 1sr!L,._;hlam,,i; .•L"dinw.:.ki nac,'.ir. irnld1n!d1gma <lair ilgi yaz1 ekte
gonderih ... ~tit.
J\.:·:m~·l
TORKKAN
a.
$ub~ MUdilrU
\ 1ali
EKi:
DAGiT.
13 i!9e !< m1:u.~n!l1k!ar1
(ilye MiL Eg;tirn .'vt:JJiJ1·ili;;:,;J
Aynnt1h bilgi ic;in: Mustafa SAY V.H.K.t.
re1: (O 324) 329 14 81-84
T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Ortaogretim Gene] MUdilrlilgil
Say1 :6~J43l4~/640/156!929
Kc.nu : T
'~ dUstriyel Proje '· ~
1
U/f.!1' .na Tic. Ltd. Sti .
12/02/2015
.......... .... ............... VALiLiGiNE
(i ! M \111 Sgitim MUdUrliigil)
ilgi
a) • HO 1/20014 tarihli ve 69543144/640/583194 sayth yaz1m1z.
b) Milli Egitim Bakanl1g1 Hukuk Mil~avirliginin 11/02/2015 tarihli ve
"11: i 4156165<)C'.() i 5/280)1 ~ S~'.3799 say11! v~.v1si.
r\;r(. tv'~LJL1rlG~~:r1C.'~ll al1n~n i2/Ul/20:3 ··'~arihli ve 2014/25057 dosya nolu
1.haciz il tiz:· .~T:e~:i hc::.kkmJ2»ki ilgi (a) yaz1m1z ile Tamer Endilstriyel Proje ve Uygulama
Ticaret Lir,1;u.:c. ~irki::ti,·,;r, Lara~m11zc.a bulunan hak v~ a!acaklannm haczine karar verildigi
bildirilmi11:.
i. 6 . 11) y.:.iz1Ja ;~: ... c.,~k.:u1.tti;i111,L:d 11 'll~ 201 ~; ci1ihinde teblig edilmi~ olan Ankara 1.
icra Mil' r!Ugi:nlin yaz1s1 ile dosy:1 borcummu tahsil edildigi ve dosyaya konulan hacizin
kaldmhr•. ·;.:i:· L~·ar ~erild gi l-ik1iriUigi11d~n L'Uh.>t ~(o:ll1 ~Tt<.din iliniz nezdinde bulunan hak
ve alac?i ",., ; ~c irt{' "'-::r.;' i;",rn1h11:~: '"' ,,_ }r,f'in lrn~ _•m'· · :i~.· i.,'J!>u;;unda
r il::; r ;·:~,::~i '1( o.r: n<:ir.i ricr cccr:m.
1
A.
HUlya ERTCRK KO<;
Bakan a.
Daire Ba~kam
Ek: ilgi y.Et P.kkr;
Dag1tJm
Ger·~gi:
[.ilJi.
B rLn;
~
Atatilrk Rh
)(,64g i" mlay/ANK.'' R \
Elt11.trcnik A!: w1· v.r~'eo.gov.tr
{uk,u,
:~~~i~a\·;;Ugint;
':•1rt1h bilgi i\:in: isa LZ,(;\N I Egitim Uzmam
Tei: (0 312)4131494
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
H ukuk
Say1 : 8'
Konu:
1
Mii~avirligi
14l'.:6/659(2015/28(1; i 52T79'':i
1.~;·.1er
11/02/2015
Endi.istriyel Proje ve L;, ;_:Pl'.' -n;,
Ti~.
t tc'
~ti.
DAGITIMLI
ilgi: 16 'l l /::'.O 15
t:1ri;1]i ve
801 ! L;.156/659(2015/280)/533248 say1h yaz1m1z.
Am.:1ra 1. icra MiidUrlugtincten al man 12/0 l /20 ! 5 tarihli ve 2014/25057 dosya nolu
haciz ihl arm TI" Si 1le !arahm1zda nulunan naK ve alacaklanm haczine karar verildigi
dosyaya
konulan hacizin fekkine
bildirilm .. 111. r1osya borcu tahsil edildiginden
(kaldirdm:-i"·· d) karar verildigine dair An:-.arn 1. icra Mtidi.irliigtintin yaz1s1 Bakanhg1m1za
11/02/2015 tarihinde tebii~: cdilrnis olup ili~ikk gonderilmektedir.
Cmit iSBECER
Avukat
DAGITi
I.
:n~c:
,, .e Ernlak GC'!p
!1:1~kai'J;t r
2. D':'· ".: '. ;- netleri Gene! Miidifrllif~'.;nc
3. tJzc: JC-< 1rn ve Rel'!--;crlik Gere! ~v1Ec1 :..1'liJgtine
4.
5.
Straeji:;~:::·i:rr..:F<
in.~: , ·
11.:'
!,;!.
1
,
6. TelT 'i L 1:;tin: C':r.el
·:~1~1'
'.1iLH":i'i1i~.::
,'/l~\r~;i,·lii~:~·
7 01t~• <)(•reti•r
G~nel f/ .. dur;.~::~:
_,
_,
c~t
\)[~1cnrrn:: G.~•1Ci 11.hilit,r;Lli!,Li
8. Hav
11
'1. Din
~'gr·· :1111
I O.Mesle~
v1
1e
!
Genet tviiidi.inugl.i
Teknik ;-0_i1 irn Ci!.:nel Mudur!Ctgti
1] f'i.,,.! 1)· ·"·.·•1 .. 1
_
• .._.. ._1
,
.,
.-1.,
1".
·1:•ra ._· ..•
.._ ,f.l •
! .,,·. , ,·l"• I '. ,:J!'t·h;
..
.J
'
'.:~'>J
,,e E0.itim lc,n )lniik·ri C:ericl ~v.LidOrlugU
1:., .Og1 .. ,-ien 'r eri~t1rme Vt' 1: If l i ·~· "' n•: u~.1d !v1.E·1L.-IL;r~
12.Ycrnd
A.A\;·
p~·. !~i.•-h) <:'
16.5\:-: ·
17.YU.;·,
18.\,,.
Atacilrk 1'.!
Elec;·naii
1•.• ,<
:.g ?r!c;id:r-..c .·:· ~
:•
.......
. '· . u..: ·,
,:,. J
L.' ·, lk·;:;::· ( ... ,J
.1ri.·:
,
-.::;-_:
\1;:.(,iirlii~L1
;;;.~" : ji, ;r:;;,1, ,-; ~rnci l\ 1 ~lidtirlilgiine
'.:·.
i; 1 C:1· :
Mi:rW1i[;,~~!;:l
1~ 1.1lt•
·:-.:·a.'/\ ': :~. ':?, '.
.. g )• '.
Aynnt11i bilgi ir;in: Av.Omit i~BECER
Tel: (0 312) 4175070
.
.
TC
AJ X.1U;:;,,.1_
1. tcRA l\lfJDtnt'JC(1
DDlya No~ 20H!l5057
u.t~a.., ~l EiiiTiM BAKANLIGI
!1t"!'.ut nuJvan No:98 Bakanbklar/ANKARA
f·.1 ...
~
....~;·
•
---ll•
.
:~,_.l'
~ ~.---~-----
' ~iUKUK llU"'vlRLl61
.
I
:~-
'·~u.
a
_______
11
_,.........,
~
2015
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı