T.e.
MUS VALILIGI it MUll Egitim Mudurlugu Sayl : 47093652/840/1 319637
Konu: Yemek Isim ListesL
06/02/2015
.,
..
."
'"
..
MUS MRK.................................... OKULU 1 KURUM MUDURLUGLNE llimiz Merkez genelinde tum o~ul ve kurumlarda garevli (Pansiyonlu okullar haric;
I\ludur, Mudur Yardmlcisl V.H.K.I Memur, Hizmetli ve 4-C Ii personellerin, ogle
yemeginden faydalanmalanna esas olmak uzere ekli C;izclgcde, belirtilen personel bilgilerill
eksiksiz doldurulup okul Mudurlugunce imzalanarak ve elektronik ortamda ( USB ) Her
hangi bir aksakllga meydan verilmeden MudurlUgLlITIilz Destek Hizmetleri Satmalma
Subesine 13.01.2015 Tarihi Mesai bitimine kadar bildirilmesi Gerekmektedir.
Geregini bilgilerinize anemle rica ederim.
Metin AKSU
MildL\r a.
Mi!li Egitim Mildilr Yardlmelsl
Bli evrak guvenll eleklronik imza ile lmzalanml~tlL http://evraksorgu mcb.g.oYJr adreslnden
e I b6-df94-34 71-965 7-I d:::6 kodJ ;1" Ie} 11 C(I debli II'
·...................................... OKULU/KURUMU PERSONELi YEMEK LisTESiDiR
S.NO
T.C NO
ADI SOYADI
UNVANI
DERECE
EKGOSTERGE
1
2
"
4
5
6
.J
c-~
--~
7
8
9
10
II
12
13
.
14
15
16
17
18
19
20
-­
- _ ............. ­
ADI SOYADI
IMZASt
OKUL
Download

MUS V ALILIGI it MUll Egitim Mudurlugu Sayl : 47093652/840/1