T.e. MU~ vALiLiGi if Milli Egitim Miidiirliigii 12/01/2015
Say. : 32026198/1001279274
Konu: TEOG Smavi
............................ORTAOKUL MODURLuaONE TEOG Smavmda okulunuzda full dogru yapan ile 1, 2, ve 3 hata yapan <>grenci
isimlerinin bugiin saat 12.00'a karlar MudfulUgtimiiz Teme1 Egitim ~ubesine bildirilmesi
hususunda;
Geregini rica ederim.
Mahmut BASKIN
Mudfua.
Milli Egitim Sube MUdiirti
Ekler: l-Yazl DagltIm: Ortaokul Mud. Bu evrak gOvenli eleklronik imza ile imzalanml~tlr http://evraksorgu.meb.gov.lr adresinden8008-977a-3eSl-82de-4Sd7 kodu ile levil edilehilir
S.NO
OKULUNAOI
FULL OO~RU VAPAN
1 HATAVAPAN
2HATAVAPAN
3HATAVAPAN
O~RENCi AOI SOVAOI
O~RENCi AOI SOVAOI
O~RENcf AOI SOVAOI
O~RENCi AOI SOVAOI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I
!
19
20
-- ­
.......
...
~
..
-.~
....
-­ -­ ­
.....
.....
L -... _.~. _ _.... _ _ _.. _
... _ . _ .... _ _ .... _ _ ......_
-
-­
....
__ _ _
......
.....
......
_._
....
__
.....
_­
_ _
.......
....
_._
....
_­
-­
-­
......
_-
.......
_
.......
_-­
Download

Duyuru İçin Tıklayınız