T.C.
" rUr
DiYARBAKTR vALiLiei
Il Mi[i Egitim MiidnrtiiEii
triYt....J
S^y
|,
ltonu:
t8t09/2014
9 | 282664 DOO | 4033 480
uenKr ( ulpromasr ve ugrencr rtrefl.
Heoi
...KAYMAKAMLI6tNA
(ilpe Milli Eeitim MiidtirlUgii)
Bakanhgfmrz Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudiirliiguniin 17/09/52014 tafih ve
26879895/200139964'15 sayrh Denklik Diplomast ve Olrenci lgleri iie ilgili yazrlafl iligikte
gtinderilmistir.
ilgi sayrl Bakanlk yazrsrnrn llgenizdeki llgili birimlere bildirilmesi ve gereginin
giire
yaprlmasl hususunda; bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
buna
Hiisamettin ATLI
Vali a.
il Milli Egitim Miidiir Yrd.
Ekleri:
l-Bakanlk Yazrsr (2 sayfa)
DaErttm:
l7 llge Kaymakamhklarrna
(ilqe Milli Egitim Miidiirltlgii)
$crdliil
\rl:a\
lr Milti Egirim Mldorlogn YeniphdDlYARBAKlR
Elellronik Ag: Diyaft€h mcb.Sov.lr
e-posla: nafi zgiray(Dgnail.com .tr
Bu
Aynntrlr bilgi i9inr Nafz GIRAY
Tel: (0 412) 226585G 125
Faksr(0412) 226J828
cv6r s0vqti €l.krMik ma irc inalanm{r'r h(p:/evEksoqu.meb.sov $ adresinden 55€2-56b I -36b6-a? I f-c49d kodu il€ t€y,t edil.bih
't.c.
MiLLi EdiTiM I}AXANLI(;I
Hayat Boyr O[rcnme Gcncl Miidiirliigii
Sryt
.26879895n00/3996475
lj/09not4
Konu: Denklik Diplomast ve Ogrenci i$lcn
....... vALiLiciNl:
(Olgunla$ma Enstitiisii Miidiirliigii)
ilgir a) Adana Olglrnla$ma Bnstirtisu MiidiiflitEiinijn 30/05/20 14 rarih vc
8.08.0.t 18O.0.03.Y.01 ,0.0I - | 98/ I 9l sayr h yazrsr,
b) Tmbzon Olgunla$ma Enstitiisii Miidiirliigiiniin 09/01/2014 tarih ve
64436 1 56.200.99 126 say t y aztst.
c) frabzon Olgunla$ma Enstitiisit Mudiirliigtniin 2 l/0 t/2014 rarih ve
307 39569. 199.290784 sayrlr yazrsr.
tsili|ldigi iizere Olgunlalma Enstitiilerindc meslek lisesi diplomastna gdtiircn Meslek
l,isesi Dcnklik Programr uygulanmaktadrr. Onceki yrllarda meslek lisesi denklik programr
yiiz yiize egitimlere kaltlan tigrencilerin dosyalarr kurum idarcsi taraf'lndan hazrrlandrktan
sonra baglr bulunduEu ilgc milli egitim miidiirltigiiniin belirledi!i meslek lisesine aktanlmrg
vc orada e'Okul Sistcmine girilerck diplomaya ditniitliiriilmesi saElannrgtrr. Genel
Mtidiirl0giimiize baEL aglk dgretim okullannrn iq ve iglemlerinin yaygrn egitim
kurumlanmrzda da yaprlabilir olmasrndan sonra Olgunla$ma Enstitiisii denklik programr yijz
yiize egitimlerine katrlan tiim dgrencilerin yeni kayrt, kayrt yenileme ve diler iilrencitik
iglemlcri Mesleki Aqtk Ogretim Lisesi iizerinden yaprlmaktadrr. Ancak. Lnstitilerimizden ve
itgrenciler;mizden gclen talepler dogrultusunda aga!rdaki agrklamalara ihliyag duyulmullur.
L Olgunlagma Enstitiilerinde denklik programrna katrlarak rneslek lisosi diplomasl
almak isteycn dgrcncilerin kayrl i$lemlerinin yaprlabilmesi igin iincelikle sorumlu
ydncti0ilerin sistemde yetkilendirilmelcri gerekmcktedir. Halon yetki almayan llnstitiilerimiz
bulunmaktadrr. Yelki almak iQin Mesleki Agrk Ogretim Lisesi bilgi iSlem iSlerinden sorumlu
n0diir yardrmcrsr (Mikail A'IASEVDR [email protected], tel:0312/2130144-1091) ile
ilctiqime gegileccklir.
ve
2. Mesleki Agrk Olretim Lisesine kimlerin kayrt olabileccgi, ycni kayri, kayrt ycnileme
digcr itlemlerin nasrl olacalr http://maol.meb.gov.tr internel sitesinde PDF ve video olarak
aolatllmaktadrf.
3. Srnrl gegme sistcminc g6rc alrnmr$ diphma, tasdilname vcya diler bclgclcrin not
giriglctinin nasrl olacagr sorulmaktadrr. Bu iglern itin http://maol.meb.gov.1r web sitcsindc
sistcDlc giri$,""aprldrkian son.a "diploma nolu" krsmrna itgrencinin bclgesindcki vcrilcr girilir
ve ijEfeici
dosyasrnda saklanrr. Mcsleki Agrk Ogrcti|n t-isesi ),iinctmeligi
hltp://mevz-uat.meb.go\.tr/htt1\l/26033 0.hhnl madde 28'e gdre meslcki agrk iiEretim
lisesinde girilen notlar sistem larafrndan krediye ddnii$tiiriilijr. Ortdiigretim kurumlarrnrn ya
da bunlara denk yurt drtlndaki dgretim kurumlannrn ara srnrflanndan aynlarak tasdikname
veya iigrenim belgesi ile liseyc kayrt yaptrmnlafln, bu belgcnin diizenlenme larihinden iincc
dErenim gairdi.ikleri her dgrctim yr|l, iki diinem olarak delerlcndirilir.
Emnilcr Ma[ I]oguigi Sk No:21-YcnimalElle/ANKARA
Elcktronik Ag: rl$\.hbogm.meb.gov.!r
E-poshr Egocn'cnler@,rncb.gov.r
Atnntrft bilgi
jQin: G.COCMENLSR
-lel:(0
3l2) 212 68 80
l2) 212 99 58
|dj(0I
B!crdkCurenhelckrronrknajleimzalann$t|rhr|p//cahksorguhebCov(roddsiiden4c9f-3ac4-37be-82b3-faoTkoduilcrcyitedilctln
4. Mesleki Agrk O!retim Lisesine kayltlr olup denklik programrnr tamamrayaraK
Mesleki Agrk Ogrctim l,iscsi diplomasr alacak btjtiin ijlrenciler diger agrk meslck lisesi
dgrencileriyle aynt haklara ve aynr yiikiimliiliiklere sahiptir. Dolayrsryla i$ ve islemlerde bu
hususlam tizellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. lg ve iqlemlerin gecikmeden ve uygun
yaprlmasr iincelikle mezuniyet atamastnda olan v€ yiiksek dgretime bagvuru yapacak
dgr€ncilerin magdur olmamalan igin onemlidir. Ayflc4 siiz konusu bu dgrencilerin
"OlgunlaSma Enstitiisi.i Bitirme Belgesi" alabilmesi iiin t5/0911996 tarih ve 22758 say l
Resmi Gazete yaytnlanan "Milli Egitin Bakanhlr Kz Teknik Olgunlagma Enstitiisii
Y6netmelifinde" belirtildili gibi proje galgmasr yapmasr gerekmektedir.
Ceregini ve bilgilerinizi rica ederim.
Dog. Dr. Mustafa Kemal BigERLi
Bakan a.
Cenel Mtldiir V.
Emnier Mah. Bogeigi Sk No:21-Yeni'nalhlle/ANKARn
ElektronikAg: www.hbogm.meb.gov.r
E-posr4 [email protected]
Br drEk
slsli.t *adit i@
itc
[email protected]'lr
hnp://ev6r!o.8r rehsof,t
Ay.rn0ft bilgi icinr C.COCMENLER
T€l:(0 312) 212 68 80
Fax:(o 312)
.d6ind6 4c9f-3ac4-37be-82b3-f407
2129
kodu
58
iL rcyir€dih!'h.
Download

" rUr