ACIK6dRETiM ORTAoKULU
SINAV TARIHi:22′ 03/201S(PaZar)
BAsKAN
UYE
UYE
S N0
1
2. DONEM sINAVI
iMKa ANAD0LU LisESi sINAV KoMiSYONLARI
SAATi: T.OTURUM r0.00
Kemal SiVRiKAYA (Bina Srnav Komisyoou Ba$kanr)
ibr.him AYDIN(0ye)
Hasan KAMBUR(0
SALoN GOREvLisi oLARAK GoREVLENDiRiLECEK OdnoiI-rExiN
ADISOYADI
COREvi
Gё REV YERl
G6REvLENDIRiLDI6I oKUL
iBRAHlM AYDN
Kura lle Belirlenecek
Yaylacrk ilkokulu
IMKB ANADOLU LiSESI
2
lLHAN KUs
Kura ilc Belirlenecek
3
lsMAlL CAKIR
Kura ile B€lirlenecek
Yり laclk hkoktllu
nヾ lK lLKOKUし U
4
CEMAL CACLAR
Kura lle Belirlenecek
Ttttan AYDN
Nurettin BAYRAKTAR
$iNiK iLKOKULU
5
Kura ile Belirlenecck
Osmanbaba Onaokulu
Osmanbaba Orlaokulu
7
Sevket KARAOSMANOCLU
Kura ile Belirlenecek
YUKSEL kALAY
Osmanbaba Ortaokulu
8
Kura lle Belirlenecek
Yaylaclk ilkokulu
9
Orhan CULER
Kura lle Belirlenec€k
Derecik Onaokulu
h KOYUN
Kura lle Belirlenecek
Dcrccik Ortaokulu
Deniz KARA
Kura ile Belirlenecek
Dcrccik llkokulu
Fensun SARAq
Kura ile Belirlenecek
Dcrecik ilkokulu
FIRDEVS iNCE
Kura ile Belirlenecek
UBuriu ilkokulu
BUKET KUL
Kura ile Belirlenecek
Zllcyha CEBECi
Kura lle Belirlenecek
Ugurlu Onaokulu
Yaylacrk Anaokulu
Sarlye ARSLAN
Kura ile Belirlenecek
Yaylacrk Anaokulu
Kura ile Belirlenecek
E面 kli llkOkulu
6
Sa“
17
YASEMN KOc
Kura lle Belirlonecek
ENCiN EROL
Kura lle Belirlenecek
Erikli llkokulu
Tagkrn KARACI
Kura lle Belirlenecek
Erikli llkokulu
Sadrk $AHIN CARKCI
Kura ile Belirlenecek
YJdlzh Tok1 00
KI,lk Ali KAHVECi
Kura lle Belirlen€cek
Cumhuriyet OO.
HAYRETTIN CAKIR
Kura lle Belirlenecek
Cumhuriyet OO.
MURAT ERASLAN
HAKAN HALLAc
TURCAY KUCUKOSMAN
Kura ile Belirlenecek
Cumhuriy€t OO.
Kura lle Belirlenecek
Cumhuriyet OO.
Kura lle Belirlenecek
Yaylacrk llkokulu
BURHAN GUNGOR
Kura lle B€lirlenecek
REVLIIzND:RILECEK HiZMETLi PERSONEL
S NO ADISOYADI
cOREvi
1
Yallya EKiCi
2
lsma‖
MuRAT
Yaylacrk llkokulu
GOREV YER:
IMKB
lMKB
IMKB
IMKB
IMKB
lMKB
lMKB
lMKB
lMKB
IMKB
lMKB
IMKB
IMKB
IMKB
lMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
lMKB
IMKB
IMKB
ANADOLU LlsESl
ANADOLU LlsESI
ANADOLU LISESl
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLu LISESI
ANADOLU LlsESI
ANADOLU LIsESl
ANADOLU LISESl
ANADOLU LISESi
ANADOLU LISESI
ANADOLu LiSESI
ANADOLυ LIsESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LisESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOし U LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESi
ANADOLU LISESI
REVLENDiR:LDIG1 0KUL
Hizmcdi
IMKB LISESI
lMKB ANADOLU LiSESI
HizmcJi
lMKB LiSESI
IMKB ANADoLU LISESI
ACTKOGRETiM oRTAoKULU 2. DONEM srNAvt
iuxr lxltolu lisosi srxlv
xotrisyoNLARr
SINAV TARiHi:22′ 03′ 2015(Pa2ar)
SAATi:
BASKAN
UYE
UYE
Kemal SivRiI(AYA (Bira Srnav Komisyonu Batkanr)
2.
OTURUM I4:OO
ibrahim AYDIN(iiye)
Hasan KAMBUR(tl
SALON GOREVLIS1 0 LARAK c0REvLENDiRiLEcEK 6dRrrrr.t sNiN
S N0
ADI SOYADl
G6REV YERI
GORIvi
1
NlLOFER AK
Kura lle Belirlenecek
Scbat OO
2
Ztya AKYAZI
Kura ile Belirlenecek
Scbat iO
3
MustaFa Ⅵ LM厖
Kura lle Belirlenecek
Sebat iO
HⅣ ana ATMACA
ibrahim BULUT
Kura lle Belirlenecek
Merkez llkokulu
Kura lle B€lirlenecek
Merkez ilkokulu
6
Kemal MUSMUL
Kura lle Belirlenecek
Mcrkcz‖ kokulu
4
5
7
Lutru ToPsAKAl_
Kura ile Belirlenecek
Mcrkcz nkokulu
8
EKREM ERDEM
Kura ile Belirlenecek
A FazJ´ 嗜anOJu iO
9
EMINE KAZANCl
Kura lle Belirlenecek
A FazJ ALanoJu 10
ERCAN KARA
Kura ile Belirlenecek
A FazJ AMnoJu10
ANADOLU LISESI
ANADOし U LIsESI
ANADOLU LISESI
ANADOし U LISESI
lMKB
IMKB
IMKB
lMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
lMKB
IMKB
ANADOLU LiSESI
ANADOLU LISESi
ANADOLU LIsESI
ANADOし U LIsESl
ANADOLU LIsESI
ANADOし U LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LlsESI
ANADOLU LIsESI
ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESI
Kura lle Belirlenecek
A FazH ttanOJu iO
FERHAT CEDlKLi
Kura lle Belirlenecek
YAYLACIK LKOKULU
COLEI.INUR AYDIN
Kura lle Belirlenecek
YAYLACIK lLKOKULU
Ban$ DURMAZ
Kura lle Belirlenecek
OBuZllan DOBOs
Kura ile Belirlenecek
DARICA ORTAOKULU
DARICA ORTAOKULU
Ayd[n30STAN
Kura lle Belirlenecek
Fatma KAVRAZ
Kura lle Belirlenecek
DARICA iLKOKULU
DARICA lLKOKULU
SERDtt ALi YILDIRIM
Kura ile Belirlenecek
DEMIRKAP1 00
ERDAL cAKIR
Kura lle Belirlenecek
DEMIRKAPI∞
HATICE NEViN KUQOKOSMANOcLU
Kura ile Belidenecek
DEMIRKAPllLKOKULU
IMKB ANADOLU LiSESI
IMKB ANADOLU LISESI
IMKB ANA00LU LISESI
MURAT DEM:R
Kura lle Belirlenecek
Akprnar lO.
IMKB ANADOLU LIsESI
SEZGIN BAYRAKTAR
Kura ll€ Belirlenecek
Akp[nar 10
Anllttan Can TEKCi
Kura ile Belirlenecek
Akprnar OO.
MURSEL AKAN
Kura ile Belirlenecek
NlYAZliLHAN
Kura lle B€lirlenecek
PlRA ERCtlL
Kura lle Belirlenec€k
YAYLACIK lLKOKULU
YAYLACIK iLKOKULU
YAYLACIK iLKOKULU
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
IMKB
LsEN SEVINDiK
17
REVLENDiRILD:G10KUL
lMKB
IMKB
IMKB
lMKB
'REVLENDIRILECEK HIZ卜 IETLI PERSONEL
S N0 ADI SOYADI
COREVI
1
Yallya EKICI
2
lsma‖
MURAT
HizmcJi
Hizmcdi
GOREV YER:
IMKB LISESI
IMKB LISESI
lMKB ANADOLU LISESI
ANADOLU LISESi
ANADOLU LiSESI
ANADOLU LiSESi
ANADOLU LISESI
ANADOし U LISESI
REVLENDlRiLDiCi OKUL
MKB ANADOLU LiSESi
MKB ANADOLU LISESi
Download

BAsKAN UYE UYE Hasan KAMBUR(0 S NO ADISOYADI