vlKK
ı
TüMosAN MOToR vE TRAKTöR sANAyi A.ş.
L|STESi
15.05.2014 TAR|HiNDE yApüLAN öLAĞAıı cırırı_ KURuL TopLANTıSlNoA ıınzın BULUNANLAR
PAYsAHlBl
ToKN/VKN
SOYAD/uNVAN
TCKN/ı/KN
1.550.000,14 Vekaleten
Bireysel
Temsilci
süLEYMAN
ARPAsLAN
25330080898
78.285.492,156 Vekaleten
Bireysel
Temsilci
ALBAYRAK
BURHANlYE MAH.KARADENlz soK
Yerli
sELV|LlEVLER slTEsl N0:26/4
üSKüOAR/lSTANBuL
Yerli
MERKEZ EFENDl l/H, çAYHANE SOK.
ALBAYRAK Tlc. MERKEZl Ni1
zEYTlNBURNU/lsTANBUL
sERMAYEsl YATlRll\,l
4610424128
EREĞLI TEKSTlL
TURlzM SAN. VE Tlc.
,
A.ş.
3
NUR|ALBAYRAK,l41,14928358
3520040580
lDTM. A3 BLoK K:8
Yerli
HAYRETTINKÖKTAŞ 40220058696 Yerli
AınıüRr co,ııo:ıo
B
BAKlRKöY/lSTANBUL
A
2,000.000,0 Asaleten
HAZNEDAR MAH, TUNCA SOK. N:9/6
GÜNGÖREN/ISTANBUL
B
14.789,521 Asaleten
3230511061
JP MORGAN FuNDs 4840385113
Yabancl BoX
1364 111 93
sTocHoLM/SVEÇ
B
JP MORGAN cHAsE BANK IONDON 60
VlcToRlA EMBANKMENT LoNDoN Ec4Y
B
Yabancü oJP uK ul(BlRLEşlK
KRALL|K
1.841,'142,569 Vekaleten
110,920,0 Vekaleten
Şirketin Sermayesi
15.05.2014 1O:27:42
rünü
Temsilci
Tevdi
clTlBANK A,Ş.
(YABANcl SAKLAMA)
Temsilci
lMZA
MUZAFFER
DEUTSCHE BANK
A.Ş. (YABANCl
SAKLAMA) / lSMAlL
ERGUL
Tevdi
EAST CAP|TAL LUX-
TURK|SHEUND
TEMSlLclNlNAD
GRUP lTlBARi DEĞER
UYRUK ADRESi
HEDEF GlRlŞlM
oRTAKLlĞlA.ş.
TEMSltcI
TEMSlL
şEKLi
jöven
xlnn
8760048722/59
095311362
21
Elmza
104557,|8/30
679578364
E-lmza
115.000.000
11
2
TEMSlL
N0
PAY SAHlBi
TcKN,ryKN
UYRuK
GRUP
ADREs]
lTıBARl DEĞER
ŞEKLl
TEMslLcl
TEl\4siLciNİN AD
TüRü
SOYAD/UNVAN
TcKN,ryKN
iır4zA
AsgariToplantl Nisabl
Bakanlık
Nr.r At1,"L
Glk"
Yolo,a
15.05.2014 10:27:42
.014 ,7 89 ,521
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutart
2
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı
1.952,062,569
Diğer Temsilciler Taraflndan TemsiI Edilen Pay Tutarl
79,835,492,296
Mevcut Toplanh Nisabl
83,802,344,386
Temsilcisi
Tutanak yazmanı
Oy TopIayıcı
/r/r/,/),,:",y
N\*r
Alr(rc"
21
2
Download

TÜMOSAN Hazirun Cetveli