T.C.
YUKSEKOORETIM KURULU
Basin ye Halkla iliskiler Musavirligi
30A
10.07.2014
MERKEZ1 YERLESTIRME PUAN1YLA YATAY GECi$LERDE UYGULANACAK
ESASLAR
Yiikselcogretim Kurumlarmda Onlisans ye Lisans Dilzeyindeki Programlar Arastnda Gecis,
Oft Anadal, Yan Dal lie Kurumlararast Kredi Transferi YapImam Esaslarma iliskin
Yonetmelik hilkilmleri uyarmca kurumici ye kurumlararast yatay geçi iiemleri devam
etmelcte olun; adi gecen yonetmeligin Ek Madde uyannca yamlacak yatay gecislerde
(Merkezi Yerlestirme Puanivla Yatav Gecis) uygulanacak esaslara iliskin 08.07.2014
taribli Yilksekogretim Yfirtitme Kurulu toplantisinda karar alimmstir.
08/07/2014 tarihli YillcsekOgretim YUrtitme Kurulu toplanusinda; 2 Mayts 2014 tarihli
Resmi Gazete'de yarmlanan ytiksekagretim kurumlannda On Lisans ve Lisans Dtizeyindeki
Programlar Arasinda Gecis, Oft Anadal, Van Dal lie Kurumlararast 1Credi Transferi
YamImam Esaslarina Riskin Ytinetmelilcte Degisiklik Yapilmasina I1ikin Yonetmelik
degiikiigi uyannca, 2014-2015 egitim Ogretim yiiinda uygulanmak itzere adi gecen
yanetmeligin Ek Madde 1 'inci maddesinde yer alan hilktmler dikkate almaralc,
yillcsekiigretim lcurumlarinin Ek Madde-1 ile ilgili yatay gecis basvurulanna iiikin asagidaki
yer alan uygulama esaslanna gore islemleri yUrUtmesine karat verilmistir.
I. Ogrencinin kayit oldugu ytidaki merkezi yerlestirme puanlannin baska bir diploma
prouraminin girdii yildaki taban puanma esit veya yilksek olmasi gerektigine,
(Ornegin,fettle (puan tUril TM I) programmda kayith bir eigrencinin merkezi
yerlestirme puanlan arasinda MF4 puani varsa ye bu ogrencinin MF4 puaninin
gecmek istedigi linsaat MUhendisligi programmin taban puanina esit veya yillcsek
°Imam durumunda uygulama esaslan cercevesinde yatay gecis yapabilecelctir.)
2. 2014-2015 eaitim Ogretim daneminden once yilksekogretim kurumlannda kayttli olan
haztrlik sinIfi. an sumflar ve son stnif dahil olmak Uzere tigrencilerin sOz konusu
maddeden yararlanmasma. bu durumdaki adaylann intibakinin ilgili kurullar
tarafindan yapilmastna,
3. Yilksekiigretim kurumlanndaki her bir diploma programmin hazirlik mut dahil her
bir strut icin OArenci Secme ye Yerlestirme Sistemi Kilavuzlarinda ongtirtIlen egrenci
kontenjamnin %30'u kadar yiiiik kontenjan aynlmasina,
4. An siniflarda okuyan ogrencilerin basvurmasi halinde ilgili ytlksekogretim
programina basvuru yapildtgi yilda OSYM ile ogrenci yerlestirilmemis ise Ogrencinin
ogrenim gormelcte oldugu programa kaytt oldugu ytIdaki OSYM Kilavuzunda yer alan
kontenjannun diklcate almmasina,
Telefon: 0 312 298 70 00
06539 Bilkent/ANICARA
Faks: 0 312 266 47 58
E-posta: [email protected]
T.C.
YUKSEKOORETiM KURULU
Basin ye Halkla
5. Hniversitelerin aynca bir kontenian ilan etmesinin gerelonedigine, basvurulann her
egitim Ogretim dtinemi baslamadan once yapilmasma. bahar doneminde basvuni
alinmamasina,
6. Her egitim Ogretim donemi icin basvurulann Agustos ayinin 30'una kadar alinmasina,
basvurulann degerlendirme islemlerin in Ey101 aymin 15' ine kadar bitirilerek,
kayfilann da Ey101 ayi sonuna kadar bitirilmesine,
7. SOz konusu madde uyannca bir programa basvuran ogrenci sayisinin basvurunun
yapildigi yil icin OSYM Kilavuzunda yaymilanan kontenjanin %30'unu gegmemesi
durumunda adaylann kayitlannin yapilmasina, basvuran aday sayisinin kontenjandan
fazla olmas1 durumunda OSYM puam en ytficsek adaydan baslamak tlzere kontenjan
kadar adaym kaychnin yapilmastna,
8. DOS lie yerlesen ogrencilerin sadece ilgili yildaki DGS Kilavuzunda ogrencinin
iinlisans atm ile tercih edebilecegi yerler ve DGS Puitm dikkate alinarak uygulamanin
yapilmasina,
9. Yillcsekagretim kurumlarindaki M.T.O.K. Pro gramlanni sadece mesleki ye teknik
egitim mezunlan tercih yaparalc yerlesebildiginden, bu programlara
ogrencilerin iigili rim OSYS Kilavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve
yerlesebilecekleri programlar icin basvuru yapabileceklerine,
10.Sinavsiz gegisten yararlanarak yerlesen dgrencilerin soz konusu maddeden
yararlanarak yatay gecis yapabileceklerine, ayrica bu durumdaki .adaylarin yerlesme
onceliklerinde olusan taban puanlar lie OSYS puanlannin Olcme, Stone ve
Yerlestirme Merkezi Baskanligi tarafmdan yaynnlandial dikkate alinarak bu
onceliklerin dildcate alinmasina,
11.Ek Madde I uyannca yatay gecis icin basvuran Ogrencilerin OSYS Kilavuzunda
programa kart olabilmeleri icin aranan &el kosullann bulunmasi durumunda. bu
kosullan saglamalan gerektigine,
12.Ogrencinin gecmek istedigi diploma programma, ogrencinin halen ogrenim gOrmelcte
oldugu diploma programina kayit yaptirdigi ydda ogrenci kabul edilmemisse diploma
programinin merkezi yerlestirme taban puani olusmadigindan gecis yapilamayacagina,
13.Ogretim dill TilrIcce programdan tamamen veya ktsmen yabanci dilde egitim yapan
programlara geciste ogrencinin yabanci dil sartini saglamasi gerektigine. bandit(
sinifinda veya birinci sinifta gecis yapmak isteyen Ogrencilerin yabanci dil sartim
saglamamasi durumunda yabanci dil hazirlik egitimi almalan gerektigine,
Telefon: 0 312 298 70 00
06539 Bilkent/ANKARA
Faks: 0 312 266 47 58
E-posta: [email protected]
T.C.
YUKSEKO4RETIM KURULU
Basin y e Halkla tlikiler Masavirligi
14.Basvunilann degerlendirilmesinde sadece ogrencinin kaptli oldugu programa
yerlestigi yildaki OSYM merkezi yerlestirme puanlarnmn dilcicate ahnmasma, basan
vb. sari aranmamasma,
15.Ogreneilerin Ek Madde -I uyannca sadece bir defa yatay geeis yapabilmesine, ancak,
soz konusu madde uyannea yatay gecis yapan ogrencilerin OSYS merkezi yerlestirme
sonucu kaytt hakki kazandiklan yasektigretim kurumuna daha sonraki basvuru
tarihlerinde geri donebilmelerine,
16. Yukanda yer alan hususlann 2014 - 2015 egitim ogretim ythndan itibaren uygulanmaya
baslanmasma
17.Konuya iliskin daha once alinan 29/01/2014 tarihli YilksektAretim YUriltme Kurulu
karanntn iptal edihnesine.
Bilgilerinize sunar, calismalannada basanlar dileriz.
Yilkselaigretim Kurulu
Basin ye Halkla Iliskiler Milsavirligi
Tel: 0312 298 7048-49-5!
Falcs: 0312 266 47 58
basina,yok.gov.tr
http://basin.yok.gov.tr
Twitter.com/Yulcsekogret im K
Telefon: 0 312 298 70 00
06539 Bilkent/ANKARA
Falcs: 0 312 266 47 58
E-posta: [email protected]
Download

T.C. YUKSEKOORETIM KURULU Basin ye Halkla iliskiler