2014 VILI
ORTAOGRETiM KURUMLARIN
GE~i~ UVGULAMASI
TERCiH VE VERLE~TiRME
e-KILAVUZU
2014 V," Ortaogretim Kurumlanno Gefjf UYBulamaSI Terah ve Yerle$tirme e-Ktiavusu
•
Bu kilavuz, Bakanhk Makarru'nm 17.12.2010 tarih, 25822 sayih onayr ve eki "Merkezi Sistem Srnav
Yonergesi" ile Oeak 2014 tanh, 2676 sayrh Tebligler Dergisi'nde yayimlanan "Milll Egitim Bakanbgr
Ortaogretirn Kurumlan Ge~i$ Yonergesi" hukumlerine gore hazrrlanrrustir.
TERCiH i~LEMLERiNiN YAPILACAGI YERLER
Tereih islerni ogrend tarafmdan bireysel olarak https://e-okul.meh.gov.tr internet adresinden
yapilabilecegi gibi Wind srmn tamamladigi ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul rnudunugunden
yapilabilecektir,
ILETi~iM
Tercih ve Yerle~tirmei~lemleri He ilgili
Telefon : MEB lletisim Merkezi
"Alo 147"
Faks
: MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirlligli
0(312) 497 40 39 - 499 40 63
into Adr. : http://www.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr
https://e-okul.meb.gov.tr
E-Posta : [email protected]
[email protected]
[email protected]
K1SALTMALAR
AOSP
Aglrhklandmlml$ Ortak Smav Puam
YEP
Yerlestirrneye Esas Puan
YBP
YII Sonu Basan Puam
PYBS
Parasiz Yanhhk ve Bursluluk Sinavi
PiKKAT:
2014 Ortaogretim Kurumlanna Ge~i~ Uygulamasi Tercih ve Yerlestirme Kilavuzu'nda yer alan
esaslar, kilavuzun yaynn tarihinden itibaren yiiriirllige girecektir. Bu esaslar, yasarna, yiiriitme ve yargi
organlan He Talim ve Terbiye Kurulu kararlan geregince degtsttnlebihr. Bu gibl durumlarda izlenecek
ycl, Millf Egitim Bakanhgi taranndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
2014 Y,IJ OrtaOiJretlm Kurumtarma Gep$ Uygulamasl Tercih ve Yertestirme e-Kitavusu
iLETi~iM BiLGiLERi
ortaogretim Genel Miidiirliigu
Faks
: 0(312) 418 07 39
e-posta
: [email protected],goy.tr
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliijlii
Faks
: 0(312) 42519 67
e-posta
: mte [email protected],gov.tr
Din Ogretimi Genel Miidiirliigu
Faks
: 0(312) 2238576
e-posta
: [email protected],goytr
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigu
Faks
: 0(312) 21313 56
e-posta
: [email protected],gov.tr
OzelOgretim Kurumlan Genel Miidiirliigii
Faks
e-posta
: 0(312) 212 24 61
: [email protected]
•
lQ14 fill OrtaiiiJretilD Kurumlarmo
Ger;~ UygulamaSi Tercih ve Yeriestirme e-Kllavul!u
2014 YIU ORTAOGRETIM KURUMLARINA TERCiH VE YERLE~TIRME
TAKViMi
TARiH
I
I~LEM
04 Temmuz 2014
TercihJere EsasKontenjan TabJolanmn lIam
07 Temmuz 2014
B'inci Simf Yerlestirrneye Esas Puanlarm [YEP) llam
31 Temmuz·OS Agustos 2014
[Saat 17:00'ye kadar)
22 Agustos 2014
15 Eylul 2014
• 28·29·30 Temmuz 2014
• 30 Agustos 2014
Yerlestirme lslemlert lcln Tercihlerin Almma si
Yerlestirme Sonuclarmm Ham ve Kesin Kayit
2014·2015 Egitim.Ogretim YIII AplI~1
Ramazan Bayrami
Zafer Bayrami
•
2014 Y,b Drtllojjretim
gurumtarma Geris Uygulamasl Tercin ve Yerteetirme e-gstavuzu
•
1. HOLUM: TERCiH VE YERLESTiRME iSLEMLERi
1.1. GENEL ApKLAMALAR
• Anadolu liselerine,
• Anadolu imam hatip liselerine,
• Cok programh Anadolu liselerine,
• Fen Jiselerine,
• Mesleki ve teknik Anadolu liselerine,
• Sosyal bilimler liselerine,
• Mesleki ve teknik egitim merkezlerine,
• Ozel Ogretim Kurumlan Gene! Mlidiirliigiine bagh ve YEP'e gore ogrencl alan ozel okullara
2014-2015 egltim-ogretim yih icin, ogrencilerin Yerlestirrneye Esas Puanma (YEP) gore okul
tiirlerine yerlestirrne islemleri yaprlacak olup yerlestirrne sonuclan aym egitim-ogretim yili icin
gecerli olacaknr
• Apk ogretim ortaokulu ogrencileri YEP'e gore ve kayit-kabul sartlarnu tasimalan hil.linde;
tercihlerini http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.trveya http://aio.meb.gov.tr
adreslerinde yayimlanan Ek-2' deki "Yerlestirme lsleml Tercih Formu"nu doldurarak
yapacakur, Ogrencilerin, Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii-06500
Teknikokullar/ANKARA adresine Ek-Z' deki "Yerlestlrme lslem] Tercih Formu" nu 07 Agustos
2014 tarihi mesal bitimine kadar APS veya dengi hizh posta hizmeti ile gondermeleri
gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen ba~vurular dikkate ahnmayacaktIr. Tercihlerden, ogrencr
velisi sorumlu olacakttr,
• Yurt drsmdan smava giren ogrenciler; e-okul sisteminde kayith ise http://www.meb.gov.tr
veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul miidiirliiklerine tercihlerini
onaylatacaktrr, Bu trnkam olmayan yurt drsmdak: ogrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr
veya http://oges.meb.gov.tr adreslcrinde yayimlanan Ek-2' deki 'Yerfesttrme [sleml Tercih
Formu"nu doldurarak yapacaktir, Ogrencilerin, Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel
Miidiirliigii-06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek-2' deki "Yerle~tirme 1~lemi Tercih
Formu" nu 07 Agustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hrzh posta hizmeti ile
gondermaleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen ba§Vurular dikkate almmayacaktlr.
Ogrencinin tercihlerinden, iigrenci velisi sorumlu olacaknr,
Ogrenci velisi, tercih ve yerlestirme ile ilgili her tiir yazismada, tercih islemini yapugi okulun
kurum adi ve kodunu, iigrencinin adiru-soyadnu, T.e. kimlik numarasim. yabanct uyruklu ise
ogrenci kayit nurnarasim ve acik adresi Be GSM(cep) telefon numarasirn yazacaktir,
il/il~e
Okul miidiirliiklerinin islemleri usulune uygun ve zamanmda yapabilmeleri icin
egitim rnudurlukleri gerekli destegi saglayacaknr.
il/il~e
mill!
Kilavuzun yayrmlanrnasiyla birlikte bu kilavuzda (2014 YIII Ortaogretim Kurumlanna
Uygularnasi Tercih ve Yerlesttrme e-KIIavuzu'nda) belirtilen hiikiimlere gore yerlestirme
islemlert yapilacaktrr, Veli ve okul miidiirliigii, bu kilavuz hiikiimleri dogrultusunda tslem
yapacaklardir,
Ge~i~
2Q14 f,b Ortaogredm Kurumlanna
Ge~i$ Uygulamas, Tercih ve Yeriestirme e-K.lavU1U
•
1.2. ORTAOGRETiM OKULLARINA BA$VURU $ARTLARI
1.2.1. Genet Basvuru Sartlarr
a)
2013-2014 egitim-ogretim yihnda ortaokul8'inci slmfi basanyla tamamlarms olmak,
b)
Basvuru yapilacak okulun kayit- kabul sartlanm tasimak,
c)
YEP'e sahip olmak.
1.2.2. Ozet Basvuru ~artlan
a) Resmi okullarda (Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, cok programh Anadolu liseleri
hunyesindeki Anadolu hseleri He Anadolu imam hatip liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri)
genel basvuru sartlan drsmda, ozel basvuru sartlart bulunmarnaktadtr, ilgili mevzuata gore
iilkemizde ogrenim gorrne sartlanni tasiyan yabano uyruklu ogrenciler hakkmda da diger
ogreneiler gibi islern yapihr.
b) Ozel okullarda [Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri prograrm uygulayan ozel
liseler) genel basvuru sartlan dismda, ozel basvuru sartlari bulunmamaktadir,
Ancak, tercih listesinde yer almak isteyen ozel okullar tam burslu olarak alaeaklan ogreneileri
Turkiye genelinde puan ustunliigune gore ilk % 5'lik dilim i,erisinden alacaklardir, Yerel sartlar:
dolayisiyla Turkiye genelindeki ilk % 5'lik dilimden ogrenci alamayan ozel okullar tam bursluluga
karsrlik gelen bos kontenjanlarim il genelindeki ilk % 5'lik dilimden karsrlavabilereklerdir.
c) YEP'e gore ogrenci alan tum resmt ve ozel mesleki ve teknik Anadolu Iiselerinde kayitlar
Anadolu meslek Iisesi programma alan tercihi olmakstzin yapilacaktir. 10'uneu simfta alana gecis
tslernlert ogreneinin YEP, 9'uneu Simf Yil Sonu Basari Puaru i1e alana gects kosullan (Ozel yetenek,
mtilakat./rnulakat ve beden yeterliligi) dikkate ahnarak yaprlacaktrr, GeneJ basvuru sartlanrun
yarnnda ogrencinin saghk durumunun girmek istedigi okulun ve meslejiin ogrenimine elverisli
olmasi sarti aranacaktir.
9'uncu simfm sonunda Anadolu teknik programma ge,i$ sartlan, 2014-2015 egitim ogretim
yilmda ilgili Genel Mudiirluk tarafindan aynca aciklanacaktir,
1.3. TERCiH i$LEMLERi
a) 8'inci Slmf, basanyla tamamlayan tum ogrenciler taban puan uygulamasi olmadan yerlestfrrne
islernleri i~in tercihte bulunabilecektir.
Tercihler ogrenci/veli tarafmdan, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden
yapilabilecegi gibi iigrencinin 8'inci srmfi tarnamladigi ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul
mudurlugunden de yapilabilecektir,
Tercihler, okul tercih kodlanna gore yaptlacak tercihleri Iceren A grubu ve okul
tOrlerine gore yapJlacak tercihler'i iceren B grubu olmak iizere iki grupta ahnacaknr, A grubu
icin ogrencilerden rum okul tUrlerini i,erebilen 15 adet tercih almacaktlr. Ogrencilerin A grubu
tercihlert, tercih Iistelerinde yer alan okullarm tercih kodlarma gore, B grubu terdhleri ise sadece
okul tiirlerine gore yapilacaktir,
Okul tercih kodlarina gore olusturulacak A grubu tercih islernleri, Bakanhguruz
http://www.meb.gov.tr,http://oges.meb.gov.trveyahttps://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinde yayunlanan tercih Jistelerinde yer alan okullarm tercih kodlarma gore ogrenci velisi
tarafmdan 31 Temmuz-08 Agustos 2014 tarihleri arasmda eo fazla 15 (oobes) tercih olmak
iizere yapilacaktir.
2014 Y,lJ Ortaogretim Kurumlarma GeP$ Uyguiamasl Tercih ve Yertesnrme e-Kuavuzu
•
Okul turierlne gore olusturulacak 8 grubu tercih listesinde, en az 4 [dort] okul turii zorunlu
olarak secilecekttr,
Elektronik ortamda tereih islemlermt yapamayan veliler i<;in; okul miidiirliigii, tereih
islernlerini iigrenei velisi adina, velinin doldurup imzalayarak verdigi Ek-J'deki 'Yerlestirme
lslemt Tercih On Cahsma Formu"na bagh kalarak yapacaktir, (08 Agustos 2014 saat 17:00'ye
kadar)
Yurt dismdan smava girerek tercihlerlni okul miidiirliiklerine onaylatma lmkam
olmayan ogroncner harte "Yerlestirme lslemt Tercih On Cahsrna Forrnu" ve "Tercih Basvuru
8i1gileri Formu" telefon, posta, faks, e-posta v.b. ileti~im araclan ile Bakanhgmnza
gonderilmeyecektir.
b) Tereihler okul mudurJiigu tarafmdan elektronik ortamda onaylanaeaktJr. Tereihlerle ilgili
varsa her turlu duzeltrne onaylanmadan once elektronik ortamda yapilacaktrr, Onaylama islerni
yapildigi andan itibaren ogrencinin tercih islernt tarnamlanrms olacaknr, Aksi takdirde ogrenei
tercih yaprnarms sayilacaktir,
c) Tercihlerin elektronik ortamda hatasiz, eksiksiz olarak tercih ve yerlestirrne e-kilavuzuna
uygun doldurulmasi gerekmektedir. Tercih Iistesinden ogrenci velisi, onay i~leminden ise
okul miidiirlugu ile veli sorumlu olacaknr,
,) Elektronik ortamda onaylanan "Tercih Basvuru Bilgileri Formu"nun ciktis; almarak okul
miidiirliigii yetkilisi ve veli tarafmdan imzalandiktan sonra ash okulda saklanacak ve bir nushasi
imza karsrhg: veliye verileeektir.
d) Tereih ve yerlestirme ile ilgili tum i~lemler ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr.
http://oges.meb.gov.tr ile https://e·okuI.meb.gov.tr adreslerindekt veli bilgilendirme
sisteminden yaprlacaknr,
e) Tercih basvurusu
yapilarnayacaktir.
f)
1
(bir)
kez yapilacaktir. Basvuru
isleminden
sonra
degisiklik
bgrenei nakil islernleriyle ilgili bilgiler bu kilavuzun II. nolurnunde aciklanmaktadrr.
YERLE$TiRME i$LEMLERi
a) Tercihte bulunan biitlin ogreneilerin ortaogretirn kururnlanna yerlestirme i§lemleri oncelikle,
okul tereih kodlarma gore olusturduklan A grubu tereihlerine, puan iistunJiigii ve tereih
siralamalan dikkate almarak yapilacaknr,
Okul tercth kodlanna gore yaprlmis A grubu tercih Iistesinde yer alan tercihlerine
yerleserneyen ogrenciler; ogrenctnm ikamet adresi, YEP';, tereih oneeligi, okul kontenjam ve
okulun A grubu (okul tereih kodlanna gore yapilan tereih grubu] yerlestirrne taban puaru dikkate
almarak 8 grubundan (okul turlerine gore yapilan tereih grubu) tercih edecegi okul turlerine gore
sistem tarafmdan otomatik olarak yerlestirilecektir.
Herhangi bir tercihte bulunmayan ya da tercih yapmis olmalarma ragmen A ve B grubu
(okul tereih kodlanna gore ve okul tiirlerine gore yapilan tereih gruplan) tercihlerine gore
herhangi bir okula yerlesemeyen ojirencilerin yerlestlrmeleri: ogreneinin ikamet adresi,
YEP';, okul kontenjarn, okullarm A grubu (okul tereih kodlanna gore yapilan tercih grubu)
yerlestirme taban puanlan dikkate ahnarak sistem tarafmdan otomatik olarak yapilacaknr,
b) Yerlestirme i~lemi sonueunda ogrencilerin ogreOlm giirmeye hak kazandiklarr okuJlar
belirlenrnis olup kesin kayitlari sistem tarafmdan otornatik olarak yapilacaknr.
2014
f'"
Ortaagretim
Rurumlarma
G~i$ UyglJlamasl Tercih ve Yertesttrme e~Krlavuzu
•
c) Yerlestirme i$lemi bir de fa yapilacak olup yedek yerlestirme yapilmayacaktir.
c) Ogrencilerin yerlestirrne sonuclart https://e-okul.meb.gov.tr adresinde acrklanacak olup
sonuc bilgilerinde, kaydimn yapildrgt okul bilgileri buiunacakttr. Aynca, SMS ile bilgilendirilmek
tsteyen velilere mobil bilgilendirme servisi araclhgl ile yerlesnrme sonuclan bilditilecektir.
d) Yerlestirrne islerni yapildiktan sonra resmt ve ozel okullarm acik kalan kontenjanlanna
ortaogrenrn yunetmeliginin nakil esaslan dogrultusunda, yerlestirmeye yonelik nakil yoluyla
ogrenci kaydedilecektir.
e) Rehberlik ve arasnrma merkezleri biinyesinde hizmet veren iizel egitim degerlendirme kurulu
karanna gore; o,el egitime ihtiyacI olan ve kaynastirma yoluyla egitim alacak ogrenciler,
yetenekleri, saghk ve ikamet durumlarr dikkate almarak Anadolu Iiseleri, Anadolu imam
hattp Ilselert, rneslekt ve teknik Anadolu Iiseleri, cok prngrarnlr Anadolu Iiseleri He mesleki
ve teknik egitim merkezlerine ogrenci yerlestirrne ve nakil komisyonu karan dogrultusunda
dengeli bir sekilde yerlestirileceklerdtr.
f) Tercih listesinde yer alrnak isteyen iizel okullar tam burslu olarak alacaklan ogrencileri
Turkiye genelinde puan iistiinliigiine gore ilk % S'lik dilim icerisinden alacaklardir. Yerel sartlan
dolayisiyla Turkiye genelindeki ilk % S'lik dilimden ogrenci alamayan oze! okullar tam bursluluga
karsihk gel en bO$ kontenjanlanm il genelindeki ilk % S'lik dilimden karsrlayabtleceklerdtr.
Ozel okullarda iigrenimi siiresince burslu olarak okutulan ogrenct basansi devarn ettigi surece
bu haktan yararlandrnlacakt.r. Herhangi bir sekilde kurumdan aynian burslu ogrencilerden
ogrenim gordiigu sure icin ucret talep edtlmeyecektir.
g)
1.5. YERLE$TiRME ESASLARI
a) Tercih basvurulan almdiktan sonra crtaogretime yerlesrirme islemi, puan iistiinliigii esasma
gore iigrencilerin YEP'ine ve tercih basvurulanna gore Bakanlikca bellrlenrms kontenjanlara
yapilacaknr,
b) Tercih basvurulan almdrktan sonra ortaogretime yerlestirrne i$lemi, ogrencilerin okul tercih
kodlanna gore olusturduklan A grubu tercihleri onceltkh olrnak uzere ve okul tiirlerini icercn B
grubu tereihlerme gore yaprlacaknr,
Oncelikle, ogrencilerin 15 adet okul tercib kodlanna gore olusturduklari tercihlerini icercn A
grubu tereih basvurulanna gore yerlestirrne islerni puan iistiinliigii esasma dayah olarak
6grencilerin yerlestirrneye esas puanma (YEP), tercih basvurulanna gore onceden belirlenmis
kontenjanlara yapilacaktir. A grubu (okul tercih kodlarma gore yapilan tercih grubu)
yerlestirmelerin sonunda tercih ettigi okullardan herhangi birislne yerlesen ogrenciler,
yerlesttkleri okullara kesin kayrth sayilacaklardir.
A grubu (okul tercih kodlanna gore yapilan tereih grubu) tercihlerine yapilan yerlestirrne
tslemt sonucunda herhangi hir tercihine yerleserneyen ogrenciler, tercih basvurulan sirasmda
yapnklan B grubu (okul tiirlerine gore yapiian tercih grubu) okul turu onceligini iceren tercih
basvurularma gore ikamet etttkleri adrese en yakm bos kontenjam olan okula puan iistiinliigii
esasma dayah olarak yerle$tirilecektir. Bu yerle$tirmede ogrencinin B grubu tercih
ba$vurusundaki onceligini belirttigi okul tiiru S1raslyia dikkate almarak ikametine gore
yerle$tirme i$lemi yapiiacaktlf.
Ogrencinin B grubu (okul tiirlerine gore yapllan tercih grubu) tereih ba~vurusundaki
onceligini belirttij:i tYre gore slfaslyla ikamet ettigi cadde/sokak/bulvar, ikamet ettigi mahalle,
ikamet ettigi koy, ikamet ettigi bucak, ikamet ettigi il,e ve tercih ba$vurusu Slfasmda se,eceg;
alternatif 3 (ii,) il,e geneline bakllarak yerle$tirme i$lemi yapllacaktlf.
2014 Y,l, Ortaogretim Kurumlurmu G~;f Uygulamas, Tercih ve vertesnrme e-gstavuzu
•
Ogrencinin ikametinde istedigi okul tiiriinde puan ustunlugune gore, bos kontenjam olan
birden fazla okula yerlesmesi durumunda okullar arasindan A grubu (okul tereih kodlanna giire
yapilan tereih grubu) yerlestirrne sonucunda taban puaru en yiiksek olan okula yerlestirrne
yapilacaknr. B grubu (okul tiirlerine giire yapilan tereih grubu) yerlestirmelerin sonunda adresine
yakin okullardan herhangi birisine yerlesen iigreneiler yerlestikleri okullara kesin kayith
sayrlacaklardir,
c) Yerlestirrne
yapilacak
okul
kontenjan
listeleri
http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayimlanacaktir.
http://www.meb.gov.tr
ve
~)
YEP' lerin estt olrnasi halinde B'inci siruf AOSP, bunun da esit olmasi halinde srrasiyla 8'inci,
Tnei ve 6'nn srruflarda YBP ustunlugu, e~itligin devam etmesi halinde tereih iineeligi, yine esitlik
bozulmaz ise okula devarnsrzhk yapilan giln sayismm azllgl dikkate almacaknr.
d) Ozel egitim ihtiyaci olan iigreneilerin ortaogretim kademesindeki giindiizlii iizel egitim
okullanna/ kurumlanna yerlestirmesi ile ilgili i~ ve islernler iizel egitim hizmetleri kurulunea
yaprlacaknr. Ortaogretim kademesindeki yatih iizel egitirn okullanna/ kurumlarma yerlestirme ile
ilgili is ve islernler ise Ozel Egitirn ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudurlugunce yapilacaknr,
e) Rehberlik ve arastirma merkezleri biinyesinde hizmet veren iizel egitim degerlendirrne kurulu
kararina giire iizel egitime ihtiyact olan ve kaynastirrna yoluyla egitim alaeak
iigreneileri yetenekleri, saghk ve ikamet durumlarmi dikkate alarak Anadolu Iiseleri,
Anadolu imam hatip llselert, mesleki ve teknik Anadolu liselert, cok programh Anadolu
Iiseleri ile mesleki ve teknik egtttm merkezlerine dengeli bir sekilde yerlestirme islernlerinde
il/il~e iizel egitim hizmetleri kuruluyla i~birligi yapilarak gerekli iinlemler almacaknr,
f) Ozel egitim ihtiyaci olan iigrencilerin puanlan, yerlestirildikleri okullann taban puanlanrn
hicbir sekilde etkilemeyeeektir.
1.6. OKUL MUDURLUKLERiNCE YAPILACAK i$LEMLER
a] YEP lie iigrenci alan okullara tereih ve kayit islernleri http://www.meb.gov.tr ve
http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayirnlanan "Tercih ve Yerlestirme e-KIIavuzunda"
belirtilen esaslara giire yapilacaktir.
b] Okulun internet baglantisi olrnamast durumunda, okul mudurlugunce
mudurlugune bu durum bildirileeek ve gerekli tedbirlerin almmasi saglanacaktir.
rnilli egitirn
c) e-Okul ve http://oges.meb.gov.tr internet sayfasmda yer alan duyurular takip edilerek
acrklarnalar dogrultusunda gerekli islernler yapilacaktir.
~) Zamanmda girilmeyen, yanhs yapilan, eksik kalan ya da elektrontk onay Islemlnden
sonra bildirilen degislkltk talepleri hicbir sekilde tsleme konulmayacaktir,
1.6.1. Ortaokul Miidiirliiklerinin Yapacagi Islemlerr
a)
Ogreneilerin tercih ve talep basvurulanrn onaylarnak iizere en az bir yetkili giirevlendirmek,
b) Tereih ve yerlestirrne islernleri ile ilgili veJiJeri bilgilendirmek, isteyen veliye tercih ve
yerlestirrne e-kilavuzunun ciktisrm vermek,
c)
Tercih islemlerini iigrenei velisinin doldurdugu Ek-l'deki "Yerlestirme lslemi Tercih On
Formu"na bagh kalarak 31 Temmuz-08 Agustos 2014 tarihleri arasinda yapmak,
(:ah~ma
~)
Elektronik ortamda onaylanan bilgilerin yazicidan 2 (iki) niisha ~lktlsml alarak veliye de
imzalatnktan soma 1 (bir) nushasim okulda saklayarak 1 (bir) nushasmi imza kar~lhgl veliye
verrnek,
2014 YI/,Ortadjjretim Kurumlarma
G~i$ Uygulomos, Tercih ve vertesttrme e-Krlavuzu
II
d) Kendi okulunun 6grencilerinin yam sira il ici ya da il dismdan miiracaat eden her 6grencinin
tercih ve talep basvurulanm onaylarnak,
e) Tercih yapmasi gereken tiim 6grencilerin tercih basvurulanru kontrol ederek yaprnayanlan
bilgilendirerek tercih yapmalanrn saglarnak.
1.6.2. Ortaogretim Okul Miidiirliiklerinin Yapacagr lslemler:
a)
Okul adres bilgilerini eksikstz ve dogru olarak e-okul sistemine islernek,
b) Yerlestirme sonudarma gore kesin kaydi yapilan 6grencilerden nakil talebinde bulunanlann
naklini, "e-okul slstemi" ne nakil d6nemlerinde islemek,
c) YEP ile 6grenci alan pansiyonlu okullan kazanarak kayitlanm yaptIran ve parasrz yanh olarak
ogrenim g6rmek isteyen iigrencilere ilkogretim ve ortaogretim kurumlannda Parasiz Yatihhk,
Burs ve Sosyal Yardimlar Yonetrnelik'i hiikiimlerine g6re rehberlik yapmak,
~) Milli Egitim Bakanhgi Ortaogretim Kurumlan Yonetmelik'inin 25'inci maddesine gore kurulan
"Kontenjan Belirleme Kornisyonu" nca belirlenen kontenjanlan elektronik ortarna, siiresi
Icerlslnde islemek,
d) Pansiyonlu ortaogretirn kurumlannca ilkogretim ve ortaogretirn kurumlannda Parasiz
Yatihhk, Burs ve Sosyal Yardirnlar Yonetmelik'i hiikiimlerine gore pansiyonda banndiracagi
parastz yatih 6grenci kontenjamrn cinsiyete gore elektronik ortama, siiresi icerisinde islemek,
tictu
1.7. OZEL EGiTiME iHTiYACI OLAN OGRENCiLERLE
iLjiLf;E OGRENCi
YERLE$TiRME VE NAKiL KOMiSYONUNCA YAPlLACAK i$LEMLER
a) Kaynasnrrna yoluyla egitim verilecek ortaogretim okullanru belirlemek ve okullarda ogrenci
kontenjarum her bir subede iki 6grenci olacak sekilde, ilgili okul miidiirliikleriyle i~birligi yaparak
planlarnak,
b) Ozel egitim ihtiyact DIan 6grencilerden genel tlkogreum programmi tamamlayan ve smava
katilmayanlan: ozel egitim degerlendirrne kurulu raporlari, engel durumlan ve ozellikleri, ikamet
adresleri ile 6zel egitim hizmetleri kurulunca belirlenen kriterleri dikkate alarak okullara kontenjan
dogrultusunda yerlestirmek,
c) Genel ilkogretim prograrmm tamamlayan ve smava kanlmayan veya YEP'e gore kaynasurrna
yoluyla egitim icin beHrlenen okullara, kontenjan dahilinde nakil isteyen ozel egitim ihtiyaci olan
ogrencilerin, velisinin yazili basvurusu ile kayit kabul ve nakille i1gili is ve islernlerint belirlenen
kaytt ve nakil d6nemi icerisinde yiiriitmek,
~)
Ozel egitime lhtiyacr Dian ogrenciler icin ortaogretim kademesinde kaynasnrma yoluyla egitim
yapilacak okullann belirlenmesi, okula yerlestirrne islernleri, egitim ortamlannda gerekli
diizenlemelerin yapilmasi ve 6nlemlerin ahnrnasi hususlannda il/i1~e ozel egitim hizmetleri
kuruluyla i~birligi yapmak,
d) Kaynasnrma yoluyla egitim icin belirlenen okullara kontenjan dahilinde yerlesemeyenleri
ogrenci velilerine ve il6zel egitim hizmetleri kuruluna bildirmek.
1.8. YERLE$TiRME SONUf;LARININ ApKLANMASI
YEP ile ogrenci alan okullarm yerlestirrne sonuclari 22 Agustos 2014 tarihinde
httn:!lwww.meb.gov.tr. htto:!loges.meb.gov.tr ve httPs:!le-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan
edilecektir. Ogrenciler T.e. kimlik numarasr ve okul numarasiyla sonuc bilgilerini sorgulayabilecektir.
Ogrencilere aynca smav sonuc belgesi gonderilmeyecektir.
2014 y,l, Drmriijretim Kurumlarrna Gef:i5 Uygulamas, Tercln ve Yertestirme e-Kilavuzu
•
2. BOLUM: OKUL TANITIM BiLGiLERi, KAYIT VE NAKiL i$LEMLERi
z.t. OKUL TANlTlM BiLGiLERi
YEP sonuclarma gore ogrenci alan okullarm "okul tiirii veJveya alan tamttrn bilgileri"
http://oges.meb.l:ov.tr adresinde yer almaktadir,
Mesleki ve teknik Anadolu liselerine ait alan ve dal tarunrn bilgileri http://megep.meb.goy.tr
adresinde yer almaktadir,
Anadolu
liseleri,
fen
liseleri
ve
sosyal
bilgileri bttp:l!ogm.meb,gov,tr adresinde yer almaktadrr,
bilimler
liselerinin
tarntrm
Anadolu imam hatip liselerine ait tarnnm bilgileri http://dogm,meb,gov.tr/adresinde yer
alrnaktadrr.
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudurlugu ile Din Ogretimi Genel Mudurlugune bagh
okullann Anadolu lisesi, Anadolu ogretmen liselerinin sosyal bilimler, fen ve Anadolu lisesi statiisiine
donusturulmesi nedeniyle tercih islernleri siirecinde herhangi bir magduriyete sebep vennemek icin
tercih listelerinde okullann eski ve yeni adlarma yer verilecekrlr.
z.z. OKUL ADLARl VE TERCiH KODLARl
Ogrenci velisi, okullann genel ve ozel basvuru sartlanna dikkat ederek istek sirasma gore,
farkh il ve ilcelerdeki okullar da dahii olmak iizere okul tiirlerine gore aym veya karisik olarak A
grubunda en fazla 15 fonbesl tercih yapabiiecektir.
a) Ortaogretim Genel Miidiirliigiine bagh Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo-ll.
b) Ortaogretirn Genel Mudurlugune bagh Anadolu Liseleri £Tablo-21.
c) Meslekl ve Teknik Egitim Genel Mudurlugune bagh I;ok Programh Anadolu Liseleri £Tablo 31,
~) Mesleki
ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiine bagh Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve
Mesleki ve Teknik Egitim Merkezleri(Tablo-4).
d) Din Ogretimi Genel Mudurlugun« bagh Anadolu lmam-Hatlp Liseleri £Tablo-51,
e) Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidurlugune bagh ve YEP sonucuna gore ogrenci alan ozel
okullar £Tablo-6l'da yer almaktadir.
2.3. KA YlT i$LEMLERi
Kayit islemleri yerlestirrne esas ve usullerine gore sistem iizerinden otomatik olarak
yaprlacaktir.
Ozel egitim ihtiyaci Dian ogrencilerden, genet ilkogretim programrru tamarnlayip smava
kaulmayanlar, ozel egitim degerlendirme kurulu raporlan, engel durumlan ve ozellikleri, ikamet
adresleri ile ozel egitim hizmetleri kurulunca belirlenen kriterler dikkate almarak ogrenci yerlestirrne
ve nakii komisyonu karan ile Anadolu Iiseleri, Anadolu imam hatip liseleri, cok programh Anadolu liseleri,
rnesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki ve teknik egitim merkezlerinin kontenjanlanna Bakanhkca
belirlenecek oran dogrulrusunda yerlestirilecektir,
2014 Y,l, Ortaagretim Kurumlarma
2.4. KA YITLARLA
G~i$ Uyguiamasl Tercih ve Yeriestirme e·K,lavu%u
•
tiatu ESASLAR
YEP ile iigrenci alan pansiyonlu okullan kazanarak kayitlanru yapnran ve parasiz yatih olarak
iigrenim gorrnek isteyen iigrencilerden parasiz yatih okuma sartlanrn tasiyanlara, cinsiyetine uygun
pansiyon bulunmasi halmde, yanhhk kontenjam ~er~evesinde i1kiigretim ve ortaogretlrn
kurumlannda Parasiz Yatihhk, Burs ve Sosyal Yardimlar Yiinetmelik'i hiikiimleri geregince;
YEP'e giire yapilacak srralama ve yerlestirrne ile parasiz yanh olarak iigrenim giirme hakki saglarur,
Bu iigrencilerde aynca PYBS'yi kazanrna sarti aranmaz.
Pansiyonlarda parali yanh kalmak isteyen iigrenciler ise kontenjanlar iil~iisiinde parah
yanli kalabileceklerdir.
2.5. PARASIZ YATlLlLlK VE BURSLULUGA YERLE$TiRME i$LEMLERi
2014-2015 egitirn iigretim yilmdan itibaren biitiin ortaogretirn kurumlarma YEP ile iigrenci
yerlestirileceginden PYBS'ye hasvuran biitiin iigrencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak
degerl en dirilece ktir.
brgiin resrni ortaogretim kurumlanna kayit yaptiran iigrencilerden iigrenimlerine parasiz
yatih olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda dogrudan okul mudurlugiine, pansiyonu
bulunmayan okullarda ise il/ilce yanlihk ve bursluluk komisyonlanna belgeleri ile birlikte 15 Eyliil
2014 tarihi saat 17:00'ye kadar miiracaat edeceklerdir.
PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan iigrenciler de kayit yaptirdiklan okul mudurlugiine
belgeleri lie birlikte 30 Eyliil 2014 tarihi saat 17:00'ye kadar miiracaat edeceklerdir.
Konu ile i1gili genel aciklamalar, ParaS1Z Yatihhk ve Bursluluk e-Kilavuzunda belirtilecektir.
2.6. NAKiL i$LEMLERi
Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi hiikiimleri ve bu kilavuz esaslarma gore, 2014-2015
egitim iigretim yilmda hazirhk snufma veya 9'uncu srrufa kesin kaydi yapilrms olan iigrencilerin, acik
kontenjan bulunan baska bir okula yerlestirrneye yonelik nakil talebinde bulunmalan halinde
yerlestirrne sonrasi okullarda olusan taban puana bakilrnaksizm, basvuranlar arasmda puan
ustuntugu esas ahnarak sistem iizerinden otomatik olarak yerlestirme islemleri gerceklestirilecektir,
Yerlestirmeye yiinelik nakil talepleri, iigrenci velisi tarafmdan 6grencinin kesin kaydmm
oldugu okul miidiirliiklerine yapilacaktir.
25-28 Agustos 2014 tarihleri arasmda (saat 17:00'ye kadar) nakil miiracaatlan ahnacaktrr, 29
Agustos 2014 saat 19:00'da nakil yerlestirrne islemleri tarnamlanacaktir,
Yerlestirmeye yiinelik nakil islemlerl benzer bicimde Eyliil aYI sonuna kadar haftahk
periyotlarla devam edecektir.
Yerlestirrneye yiinelik nakil miiracaatlan haftahk olup, her bir periyot icin nakil miiracaan ayn
ayn yapilacaktir.
Eyliil aYI sonuna kadar haftahk periyotlarla gerceklestlrtlecek olan yerlestirmeye y6nelik nakil
islemleri, okullann ilan edilen bos kontenjanlan icin yapilacaknr, Nakil yerlestirme doncminde,
baska bir resmt/ozel okula nakil talebinde bulunan 6grencilerden bosalacak kontenjanlar bir sonraki
haftamn bos kontenjan listesinde yer alacaktrr, S6z konusu islemler sonucu nakil talebi gerceklesenler
ve bos kalan kontenjanlar e-okul sistemi iizerinden ilan edilecektir.
Ekim aYI itibariyle yapilacak nakillerde Eyliil aYI son una kadar yapilan nakiller sonucu olusan
taban puan esas almacaktrr.
2014 YrI, Ortaogretim Kurumlarmo Ge~:i$ UYDulamasl Tercih ve Yertestirme e-Krlovuzu
•
Ozel okullara gecmek isteyen ogrenciler, yukanda bahsedilen nakil siirecine bagl: kalmaksizm
istedikleri zaman nakil basvurusunda bulunabilecektir.
2014 Y,l, OrlooiJretim Kurumlarrna
~i$ UYDulamasl Tercih lie Yeriesttrme e-Kdavutu
•
EK-1
YERLE~TiRMEi~LEMi TERCiH ON f;:ALI~MA FORMU
Bu form, ogrenci velileri tarafmdan internetten tercih islerni yapilmadan once, programa
girilecek bilgilerle ilgili on cahsrna yapilabilmesi icin hazrrlanrrustir. Tercih yapmadan once bu
form uzerinde hazirhk yapilabilir, internet imkarn olmayan ogrenciler, okula gitmeden once bu
form uzerindeki bilgileri doldurup kontrol etmelidirler.
Doldurulan formun, e-Okul Sistemine i~lenmedigi takdirde hichlr yasal gecerliligi
yoktur ve on hazirhk dismda hicbir yerde kullamlamaz.
1-
xtstsa, BiLGiLER
T.e. KIMLiK NOjGECici NO
ADl·SOYAD!
DOGUM TARIHi
OKUI.ADI
OKUL NUMARASI
GiivenJik No (*)
GSM (eEP) TELEFON NO
(*) Giivenlik No: Basvuru srrasrnda venlen ve basvuru formunun iizertnde yer alan numaradrr.
Numaranm hulundugu form kaybedfldlginde okul idareslne sahsen basvurarak temin edilebilir.
Telefonla guvenltk numarasi ogrenilemez.
2- OKUL TERCiH KODLARINA GORE OLU~TURULACAK A GRUBU TERCiH BiLGiLERi
TERCiHKODU '**1
.4"
S
.
.6
7
_
.. .
_.
~
~
~
.,""-~.~.
.
~
-_..._.-
_
"
_..._-_.-
. __ ....- ..
.
_...- ..... -
--_ ...
..
. ._.-
8
... ... 9._.
.
_
_.._.. .... _...
... --._... .. --- _. ......
--'---._ ..
~-
..
.
...
.
..
-
__._._._- .
... _._-_. __._-_.
...
_ ••• H
..
• • _ ••
~-_
-
_
. .
.
-~"
...-
"._.....
..
..
~
..
.
.
.... -.,,-"---
.
....
~
...
.. - ..... ·3· ._..." ..._-- -'''.
_._- ---_.._- .
_._- _._-- ..
.. ..
..
.
. .. .
--_._--_ ..__.-_.- ..__._---_....__. .
... _.._-_.... ._._........ .. ... ...
- - ,,-,,_.. ..-.. .. .. _....- -_.... _... .. ... _._--- -_....__.".., -_ ....__ ... __ ...._- _.•.__._..._. __... _._ .....- .. .._..
.. .... .. ..... ..... ---.- .......
..
.. -----_._._-_.--. .. ._... ....
--_ .. .. ... -"'--- .... ._....._...__.
. .. ... -_..._.. _-."'---"'- ... _- .. ........
.......
. .•... _- ." . _... __. ... _.- ..._.. .....
..
.;!
_
....
-
1
.
TERCiHEDiLEN DKUL
-
SIRASI
.. ... ..... __ ... .. -'-- .. .•. .-_.- ..
_ . . _ . ._. __ ._._.. -'----.._._..
-
_-
-,,----- ..
.- ...-...._. ..
--~-
-_._~'".
_-- .
""-_ ..
_~,-,---_
..
-_
. " " ' - - " ' - ' - ...-._--.. .. .
----_....._.
-_ ...--.. .,..
.. ... . .
-_ ... . -
. ... . .....-
..
..
_._. ..._...__ ._.
-_...... _.-._.._..
__
. . ..--..". . .
....
. .. ..,-_._-_....--'-'-- ...... --_._-'" . -.... .
--_...
.
_.
-~---
.--~_.-
... --_._. __ .....
10
11
12
.-
13
14
1S
Not: (**J Her okul icin verilrnis ayn bir tercih kodu bulunmaktadir, tercih kodlan
http://oges.meb.gov.tr adresinde yayimlanmaktadir,
2014
y,,, Ortaogretim Kurumlanna Geril Uygulamosl Tercih veYerle$tirme e-Kiiavutu
•
3· OKUL TiiRLERiNE GORE OLUSTURULACAK BGRUBU TERCiH BiLGiLERi
A grubunda yer alan tercihlerime yerlesemedigim takdirde yerlestirilrnek istedigim okul/prograrn
tiirleri:
Tercih
Onceligi
Anadolu
Iisesi
Anadolu
imam hatip
Iisesi
Cok
programh
AnadoJu
Iisesi
Fen
Iisesi
Mesleki
ve teknik
Anadolu
Iisesi
Sosyal
bilirnler
lisesi
1. Tercihim
2. Tercihim
3. Tercihim
4. Tercihim
5. Tercihim
6. Tercihirn
(*) Oncelik sirasma gore (X) lsareti konulacaktir. Her tercihte sadece bir okuf/program
isaretlenecektir,
Formdaki bilgilerin dogrulugunu ve yerlestirme i~leminin A Grubu "Tercih Bilgileri"
tablosundaki, "TERCiH KODU" alamnda belirttigim kodlara gore. A Grubu tercihlerime
yerlesernedigim takdirde ise B Grubunda onceligtnt helirttigim "OKUL/PROGRAM TiiRLERiNE"
gore yapilmasiru kabul ediyorum.
ADRES:
.....;.... /2014
VELi
Ad! Soyadi
imza
Tel:
2014 Y,I, Ortaogretim Kurumlarma
II
G~i$ Uyguiamasl Tercih ve Yertestirme e-Krlavuzu
EK-2
YERLESTiRME iSLEMi TERCiH FORMU
(Apk Ogretim Ortaokulu ve Yurt Dismdan Basvuru Yapan Ogrenciler lcin]
Bu form, Acrk Ogretim Ortaokul iigrencileri ile 2014 }'III Ortak Smavlara yurt dismdan
basvuru yapan ve tercihlerini basvuru yapnklan ulkeden yapamayan iigrenciler tarafmdan
kullarulacaktir. Form http://oges.meb.gov.tr adresinden doldurulabilecektir.
Doldurulan formun tum yasal sorumlulugu formu dolduran iigrenci ve /veya iigrenci
velisine aittir.
1- KiSisEL BiLGiLER
T.e. KiMLiK NO/GE~ici NO
ADI-SOYADI
DOGUM TARiHi
OKULADI
OKUL NUMARASI
Giivenlik No (*)
GSM (CEP)TELEFON NO
c-l Gtivenlik No: Basvuru srrasmda veJilen ve basvuru formunun
uzertnde yer alan numaradir.
Numaramn bulundugu form kaybedildiyse okul idaresine sahsen basvurarak temin edilebilir.
Telefonla ztlvenlik numarasi oe:renilemez.
2- OKUL TERCiH KODLARINA GORE OLUSTURULACAK A GRUBU TERCiH BiLGiLERi
sI RASI
TERC i H KOD U 1**1
1
._._.
-"."­
.__..,.
..._.
----­ -- ..
-.. - - -­
- -- -_..
- -­ -- ..- .. --­ -­ -­
.-.._... ..... _. .._-_ ...... ._--_..-_.. ... .... _._ .... --_ _.........-­ _._.....--_._.. ­ ._-­ ..-_._­ -
-"-_..
.­
.2
.__ ........ _. ;l. ..... _.
._..... --_.
......­ ...
..._-­
_
'J
.... _.
..
5
..
....
.. ..
(,
-
..
-
7
-...,­ -
_....
8
-
9
-
- -
- ..
.­
-- -.. .. ­
-
-
.- .­
- --­ -..­ --­ .. --­ ---­
-­ _..
.- -­ .._._-­ --.-­- .. ­ -­ - - -­
_ _
... ...... .. ­ -.. --­ - - -­
......._.- ­ ._-_. -_. ......._.._...._--­
.._- ­ ._--­ - .._...­ -_..-- -_ -- -- -_.- - .._. _. __.. - .. --_. - - - - _.._.._­ .-..
...
....- .. ­ ....-­ .. --... .. -­ _. --_... --_. ­
- .. .- .--­ ...... - ..-­ ....-­ _. ­,
..
_
---_...- ._._- _._.._.. .. .
_.
..
T ERei H EDi LEN 0 KUL
-
­
.. .
_. -_.
-
..
_. __. ._-- -­
- o.
..
---.
_.._. ..
-,._..... _-­
.....---_.... _. ..._--. -..- - .
_. ­
- _. -
-----_. ....- ._-_...._-_._.......--_...._. - .._- --_._..._. -_..._... ----­ - -- -­ - .. - -­ - ... - -_. ..-._- -_. - ... - - -_. -­ - --- ­ -- _. __... ---­ - -­ .- -­ - ..--­ -­
-
-
.. ...._­
- .".-._-- ---..
..-
--
..-
-­ - _.. -­
-
.­
.,-.­
,,'­
_. ..
10
11
12
13
14
15
Not: C") Her okul icin verilrnis ayn bir tercih kodu bulunrnaktadir, tercih
http://oges.meb.gov.tr adresinde yayrmlanrnaktadir.
kodlan
2014 YrI, Ortaanretim Kurumlarrna
G~ Uygulamas. Tercih ve Yerlestirme e-Ktiaeuzu
•
3- OKUL TURURiNEGORE OLU~TURULACAK B GRUBU TERCiH BiLGiLERi
A grubunda yer alan tercihlerime yerlesernedigim takdirde yerlestirilmek istedigim okuljprogram
turleri :
Tercih
Onceligi
Anadolu
lisesi
l;:ok
Anadolu
imam hatip programh
Anadolu
lisesi
lisesi
Fen
lisesi
Mesleki
ve teknik
Anadolu
lisesi
Sosyal
bilimler
lisesi
1. Tercihim
2. Tercihirn
3. Tercihim
4. Tercihim
5. Tercihim
6. Tercihim
(*) Oncelik srrasma giire (X) isarett konulacaktIr. Her tercihte sadece bir okuljprogram
tsaretlenecekttr,
Formdaki bilgilerin dogrulugunu ve yerlestirrne isleminin A Grubu "Tercih Bilgileri"
tablosundaki, "TERCiH KODU" alamnda bellrttlgim kodlara gore, A Grubu tercihlerirne
yerlesemedlgim takdirde ise B Grubunda onceligini belirttigtrn "OKULjPROGRAM TURLERiNE"
gore yapilmasmr kabul ediyorurn.
YURT tct ADRES:
.....j .... j2014
VELi
Adi Soyadi
irnza
Tel:
Download

2014 VILI ORTAOGRETiM KURUMLARIN GE~i~ UVGULAMASI e