*4F4ffi Yg.dYh#Y N8Sffi
4\5sl\9
Rr--Z6la;olj
Sqdru
D"r,,,.-
ffiffiffi fl#s*ryffi
Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorij a za dwo i sintetidke materijale
Beograd, Bulevar vojvode MiSica 43
(01 1 ) 26 50 322 fax: (01 1 ) 3692 772, 3692 782
www. institutims. rs
tel:
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. DSM 217113
Predmet ispitivanja:
Cevi od PPR-a za ku6ne instalacije za
toplu i hladnu vodu.
Narudilac:
)VALDOM<d.o.o. Sid
ul.Branka Eri6a br.S
Zahtev/Pon
u
da/U
govor:
E-mail zahtev od 23.09.2013.
IMS broj 41-11023 od 26.09.2013 god.
6
SadrZaj:
Ukupno
lzveStaj odobrio:
Laboratorija za d.vo i sintetidke materijale
strana
Rukovodilac
\\,-Uo-r
r\i-'
6.
{_
o
Beoqrad, 23.oktobar 2013 qodine
Rv$(
""i
-L--)
a Novakovic, dipl.inZ.
,:.,
ijr'
:.
,
tu*F4ffi
itffiffi
ll'
l
,r
$**""&ffiTH"WY e4F4K ffi4
ffiffiffirflsffi#
1.
OPSTI PODACI
1.1
Predmet ispitivanja:
Cevi od PPR-a za pritiske od 10, 16i20baraza kucne instalacije za toplu
i hladnu vodu preenika @20mm, A25mm, @32mm, A4Omm, O50mm i
O63mm.
1.2
MetodeisPitivanja:
lspitivanje gore navedenih cevi za ku6ne instalacije za toplu i
hladnu vodu je izvr5eno prema standardu SRPS EN 15 874'
Cevovodni sistemi od plastidnih materijala za instalaciju tople i hladne
vode - PP PoliProPilen.
1.3
Merna iregulaciona oprema
1.g.1 Cirkometar (mera6 obima) PREISSER Nemadka opsega 20 do 350
mm, rezolucije 0.1mm.
Pomifno merilo za spolja$nja merenja KNUTH Nemadka opsega do
300mm, Rezolucije 0'02mm.
1.3.3 Sarpijevo klatno -malo, VEB Nema6ka mernog opsega % Nm,
1.3.4 Su5nica INSTRUMENTARIA Hrvatska ST 5 opsega regulacije 50 do
2000c.
1.3.2
1.4
Uzorak za isPitivanje :
Cevi od ppi-a za pritiske od 10, 16i20baraza ku6ne instalacije za
Toplu i hladnu vodu prednika @20mm, @25mm, @32mm, O4Qmm,
O50mm i O63mm.
IZVESTAJ O ISPITIV
Br. DSM 217113
Strana 2/6
/
c"j a?
(Y)
(o
ll
a
CY)
(O
Xo
vf,<
-o
-O6
co(U
Ni<
EE
oo
'c io
:1 (s
(EC
ho
-h'cs''
/
o_F)()
N
o
ro
s
ro|.r)
65f
CU'
o+
tr)
GE
tl
(g
c
o
q)
N
E
o
(o
$ 'o
a
x _o
,(J
N
dq
s$
.:\
O
*
ll
Cf)
.F
o
o
o
o
o
o
(Y)
ffi
ffi
ffi
o
ffi
.oc
EE
oo
c
o
U)
o
Nc!
co cf)
rl
c.i ni
'-v
:q)
(uJ
*c)
Z4*
(s'-
OE
o
ft6
L.-
L
o_
o
ob s
c
ob_
LN
=o_
H8
.a
O
c'-o
of
o
c
o''F(g
(E(5
N.=
c)
9=
o
,effi
F* l'&
2
^l()
Yo)
0-
ffiw
&.*
()
s.$ ffi
N
ged
ffi?ffi
L
(1-
o
N
NN
rl
fo'6'>
N
,N+
qn
roN
a
?
z
>cf)
F
R5
'-o
o-
ep
NC
c$
I
tn
r-
(I
{c
-O
z'<
<6
>o
f.o
o-O.I=
o
<.e:
J(o
)=z
N iiON^i
ON
OF
Nl
tsU L
-?N
F2
[email protected]
uJo
'-6
>$
oc
Ooc
N6
=o_
U)
F o!
Hp
N
Ar
NN
lr
o
N
a
s
o
c
t!
o
o
o
o
c
ftt
L
a
0)
;a
L
s*
$*
N
(I'
K
8t
E
(oN;i
r
N
o (\ _oc)
(U
a Y(5
"=
fi(,=
d-(ov
2c.rE
L
o
-
)X o)
F= (0
='F
R
o :,8
(U
N.- C
: '56-o
o
=o oo g -eE
a N ocr"
f
-Y
)!.(/)
(g
ss oo-
vv
(D<E
LF
E=
c
(/)c)
el
F P,:E N.=
Eb.
i)(/,
olu
OEf
(5
(-E
a
tU
5*tr
o<
(5'7i
HE 6 E c=
-'5E
xo l
g,cd
il
s
c.i\
(o o)
(Y)
(o
c\
a
oc
(f) @
(o
lz
U,
-O6
co(E
NIZ
]c.9
oc)
._ ro
L
f(5
6F
ka)
o-E:J
o
tf,)
d't
s
r=
rO
65
O-:
a
l.-
c!9
O f'-
6'
)Ct
1
CA
(EE
s
)X o)
E
o
6-o
-L
o
L
U)
c)
c
E
E
o
t
o
.f
N
$(o
tl
q)
a 'o-'
(U
_o
=
)(J
da?
a?q
otr)
$
c
o
o
o
o)
o
o o
U' (\l N
o
0.)
a
tr
v
(r)
c.iC
cttr)
ll
:u?
N$
cf)
o
s*
c)
kq
oJ
>Q ol
N5
E5
.o. a
L.-
L
o_
C)
'e
(o
EN
!9 C)
L-o
=
2o.rE
(U
LJ
$
'-v
(U(/rF
L
ffi
@
n-(5Y
)C).=
_o
_o
(It
OE
(Jc,
(!
r- (s.-
(It
o
-q)
.oc
$
(oN o-'
- E'-o
of
o'3
'F(5
GG
N.=
=o_
.Q
O
co
o
c
o
E
9=
(g
C
(U^\J
L
^l()o)
>r
L
2
'r-a
b*
&ru
**
o
R&
TL
ffi&
tr**
iliffi
ffiffi
lct
$
a
(\
ffiffi
@
dq
N<
-:tl
fA
'o'>
oq
to
cr)
>co
&
ts
0-
eg
NC
co
o_
't
N
;$
o
(\
N Cf)
Fo)
a
*"s
ffi
ffi
z
,N+
R6
'-o
to_
I
ffi
?
-
.- ^;
N
OF
.?N
=|i
'- oL
F>
>$
Oo
c
=o-
rAA
uJo
N6
U)
o-(g
.o
-Q
(E!12
c,
N4
-ct
tr
c\
o
o
o
o
N
(E
dii
(g
o
F=
Feg
->>o _v
OEN
-o
'iloP
o
=CL oo
6 _1-l
E P6
tr
I
N
O(/)"
_ -Y.
(u
(n
-=
d!L
io_
u)c)
O'l>a
6!u
LJC
:l
n'vv
ss oo-
c
6 ..cooE at
o<
>-?
F
*N-
(trY
p':! :,N.=
FE
HE
(5'Cg-
=(o
6',5E S'o
ko
il
f
69
su?
;r
)Xs
FO
|o
XT
a
-io
U-
-\<6
oo.g
(6
co
NY
oP
oo
.Eo
fG'
(I'C
ho
o_-
o
()
h'ru-'
Lr)
ooq
lr)@
(5
s .:a
;
6
-o
tl
:c!
oco
rO
o
o
N
ng\
o
$ .c'
a _oo
dN
+
(5
c
o
o
o
o
o
o
o
N
a
o N oo
_o
N@
'ilr)
.:@
f\6
:4;(u'=
fKF
o_
o
CE
ob '.qa
(E
=o-
EU
b-o
.u)
O
ao
".'-(It
'=
#
o
(5
9=
;6
L
fl<:
Lo
#fi
sd
fL
>Qo
L.-
(u
F* **
*"$ am
Hqd
o
U)
o
o
bq
(ur
aY
o
c
(gF
NE
o
z
OR
lo
c.)
o-c
a
,-(o
e
N$
ll
q.:
:l O'(E'>
E&
c
'=E
sfl
ftffi
r*
o)
='"'E
N'-(oN
.E o--
c?
no (It
$*
o
E5
ffi
ffi
*w
E
.oc
c
rc,
$E
=o
)X
-,=ot
6-E
C:f
E._
G;
l<
F)O
6l
CA
N
|.r).+
ffiffi
N
>co
,N+
No
'-o
ffi..='.,.
t.--t-" t
oI
t(L
o
(\
a
(L
&,$ "'*r
ffi:rirr,::q
ffi
AN
N(Y)
rt
cq
o(o
'5
o
o
N
.€ l:
o-o
69
6N
!az
Rd
ii
o
c
lt
o
(t,
o (u
o
o
q :
(E
E o
c)
CL
c.i
f\
N
>$
(Jo
-
a
o
L
=o_
(n
U)
-
0a
cf)
NC
CG
iFoL
ffi
I
trr<
F'=
f
(5
5,b P
-lz
P.(,
c=
Yo-
b'a;=
E R6
o
N
aa
o'F
a.r9N
,N-.3
E
i5
@--E
-
)Cl
6!u
5e
.ovv
ss o
o_
6 .EE 6t
o<
>-)
(5Y
p':!
:=
F
c
(Do
>N.f
EE F H o'A
tr!q69 Cr^=otrE
=(U
J
XO
3,O
VL
+? f
.'r,l;i
l)
!F€ffi
:ilffiTtTUT $.{6 Ft*
#gmffiaFN&
Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sintetidke materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mi5ica 43
tel: (011)2650322 fax: (011) 3692772,3692782
www.institutims. rs
3.
MISLJENJE
Navedeni rezultati ispitivanja dostavljenih elemenata ku6ne instalacije za toplu i hladnu vodu
Cevi od PPR-a za pritiske 10,16 i 20 bara prednika @20mm, @25mm,
@32mm, @40mm, @50mm i O63mm.
proizvodada:
)VALDOM< Sid
iz standarda SRPS EN 15874 pa se prema tome mogu
upotrebliavatiza qore navedenu namenu .
zadovoljavaju ispitana svojstva
Sastavnideo izveStaja DSM 217113 iz oktobra 2013 je Mlsljenje
lzloZeni rezultati se odnose iskljudivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se
nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je
izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. lzve5taj se ne sme
umnoZavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje
materijala.
Beograd, 23.1 0.2013. godine
Stevan Zotovi6,, dipl. inZ.
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. DSM 217113
Strana 6/6
:
Download

Atest za PPR cevi PN10, PN16, PN20 - IMS