TURK ECZACILARI BIRLlGl‖
BOLGE
ANKARA ECZAC1 0DASl
s^Yr:1040-
4-6+
wwwaeo.org.tr
-20t5
メ
022015
KONU: Ndbetlerde Manuel Regete Yaztlmasr hk.
T,C.
Sa薔1lk Bakanll薔
1
Halk SattllEI Midirli帥
Rizgaril Cad.ibrabim Miteferrika Sok.No:9
Ulusノ
ANKARA
Ankara Eczac1 0dasl tyclerimiz taraflndan odamlza yapllan bildi五
mlcrde; gece nObetlerindc
ёzel ve resmi s電 1lk kurumlannda e‐ re9etelerin az saylda tallzim edildigi,eczallelere gelen
re9eteleHn biメ ■ 90意 unlugunun ise manuel re9cte olduこ u belirtilmcktcdir
Taraflmlzdan yap■ an incelemede, 6zclliklc Ke9iOren b01gcsinde nobet9i cczanclere gelen
re9etelerin b■ ytk 9o薔 unlutunun manuel rc9ete 01dugu,c_rc9cte Saylsinin isc daha az oldugu
gO■ lmt,t■ .Dtter b61gelerimizde de aynl durum ile kar,1la,1lmaktadlr Nё bet9i cczanelere
aym anda muracaat eden vatandaslardan e‐ re9etesi olan bir ki,i lle manucl re9etesi olan ba,ka
bir ki,inin re9eteleri aynl anda iki bilgisayardan MEDLTLA sistemine girildigindc isc,c― rc9ete
i,lcmlerini 90k kisa s」 rede tamalnlatup,ila91ar re9ete sahibinc teslim edilmektc ikcn,manucl
re9etc ile eczaneye gelen vatanda§ ln i,lemleri halen dcvanl ettiginden d。 layl, tcpkilcr
olu,makta,hata bazl d-larda tartl,malann olduttu gё nlmcktcdir MEDULA sistcminc
glrilen re9etelerin esasen e‐ rc9ete seklinde dizcnlentnesi esastlr Ancak,sistcmin 9ah,madlgl
durumlarda vatand● ln mttdur 01malnasl amaclyla,re9etelere sistcmin 9a11,madlЁ
ma dair
kaylt dus■ lcrek manuel re9ete duzenlenmesinc izin veHllni,tir
istisna olmasl gereken manuel re9ete dセ enlentnesi i,leminin,gcce nё betleri csnasmda olattan
hale getirilmcsinin ise, yukarida belirtilcn saklncalan bulunlnaktadir Bu dummun
ёnlenebilmesi ve gece nё bctlcHnde de c‐ re9cte dozenlenrncsine ozen g5sterilmesinin
Sttlarmasl 19in gerettiin arz edcrim
olgunlar Sokak No:32 06640 Kprlay/ANKARA Tel: 03124250708 Faks: 0312 425 42 96 [email protected]
Not Cevabrvenlen yazrlann tarih ve numaralannnrn belirtilmesinca olunur
Download

ANKARA ECZAC1 0DASl