Talep Tarihi / Saati:
Numune Gelig
Sekli
$irket / Miiqteri
Adr / itsili Kisi
TC Kimlik No
Adresi
Numune Kayrt No:
Elden
(
Kargo
)
(
Yerinde
)
(
)
Tel/Fax/e-mail
aAdt
Asi
Vergi Dairesi /
Vergi No
NUMUNE
NiICIIN
Analiz Amacl
Numune Alrndr[l Yer
Ambalajr
Miktarr
Cinsi
I Grubu
Numune
Bilgileri
Ornelin Ahnma $ekli
Anhk(
)
2saatlik(
)
24saatlik(
)
Istenilen
Parametre
Tablolarr
Ozel Istek
Parametreleri
Toplam Ucret
..TL
( ) igi "x" ifareti ile igaretlenir.
.
Deney metotlarr www mjrlab com sitesindeki Maj0r Qevre Qdziimleri Ara$trrma GeliEtirme Laboratuvarr San. Ve Tic. A.$. (MJRLAB)
Analiz Ucret Listesinde belirtilmektedir.
o Analiz raporu numune kabul tarihinden itibaren en fazlaT iq giinii iqinde hazrlmr. Laboratuvardan kaynakh gecikmelerde
. mii$teri bilgi lendirilecektir.
o Bu formda; numune, fatur4 numune g6nderen firma bilgileri, firma yetkilisi tarafindan doldurulur ve imzalantr. Numune no ve iicret krsmr MJRLAB tarafini
doldurulacaktrr
o Analiz raporu sadece dilekgede belirtilen numaraya fakslanrr. Fakstan dogabilecek miigteri gizlili[inin korunamamasmdan laboratuanmrz sorumlu de[ildir
o Numune, numune sonucu grkana kadar saklanrr
o Numune MJRLAB tarafindan altnmadrlr durumlarda analize uygun qekilde numune alma miiEterinin sorumluluBundadrr. Numunenin partinin butunliiliinii
temsil etmesinin sorumlulugu mtigteriye aittir.
. Talep kabulii ,analiz iicretinin ddendifi ve numune ile ilgili evraklarrn eksiksiz laboratuara teslim edildi!i tarihten itibaren baglar. Ucret odenmemesi ve evrak
eksikliti giderilmedi!i takdirde analize baglanmayacaktrr Bu nedenlerle oluqabilecek gecikmelerden MJRLAB sorumlu de!ildir
o Analiz raporlan sadece numuneyi teslim eden miigteriye veya mu$teri tarafindan tarafimrza bildirilmig kigilere verilir
Numuneyi Teslim Eden
MJR.KY.FR.I9
Numuneyi Teslim Alan
REV.00/01.10.2014
Kurtulug mah. Garaj Cad. No:24
T +90 (256) 214 57 57 F +90 (256) 214 57 55 E [email protected]
www.
ma
jo
rlab.com.tr
SYF NO:
l/l
Download

Analiz Talep Formu