,l,c.
. KAysDRl v.{LlLlGl
ll Mitli Eğitin lliidndiiğü
sa!
:
20674302/774,0l 05/21?]937
Konı: Yaşan Boyu EiniDi Desleklemc
t§C_Ç,_S§......,,
(
«ıvııırctvı.ıĞıno
çe Milli Eğjtim MÜdÜrlnğü)
Desıeklcne Derneği ae Universite işbirliği ıle o5_o9 Ağusıos
20I4 ıa.ihlcri arasünda] oku] önccsi öğrehenid, lnf iiğEtmcnleji. rchbğ öğoınenG; vc
bmnş öğlemenIerinc yönclik AE;TEnjmi Fnİin Ka;rm;
t. y"pı.ç, ı"
ilgili Yaşam Botu Eğitimi Desıeklenıe Derneğinin 28/'05120ı4 ıarihli yazllaİ Yc ekleii
Aiiiro6,
DilalYILMAZ
ilMnIiEğ,tim Müdnrü
EKI
I
2 Eğitim Taklimj
DAGITaM
(Ilçe
:
Milli Eğirim Milüiü.ınin)
Jffionıtp"ttroııl1ıüİ
cf,J3!.l!"
rcü
Ş!be
M!dcj
i
ndi.i gcğDe3l!! d{tü*,,i
co9kun FeYroĞLU(ı93)
t
i]nndeVebağl]lçeoİdeg.revyapanokuüijo.esi,,nftğetmeni,.ehberöğletmenlelVeblan,
tin 5-9 AĞU§Tos rola tarihel alas nda Ü.ive6 teveYa§am Boyü Eğit m Destelleme
6ğ.eımen e,
Eğirim süresince Drcma, lüenta Alitmetil zek5 oyunla.,Htl okuma eğİimeri veriecaktir,
Eğitimerimz, daha ğnce Ankara, Eh,ğ12 eğtim), ğdl{' eğitm). Aydrn, izmrt. Van, Antlya,
!1d,,ıJ."d..l.eg(n,.ş".Ç"^"ıı"Fa".un.pD,ra04,.M_Jla.\ğ}e,.{a-o,1l2eEnİ,
lerinde ba5 y: Jygulanm şttr. Ku6 bİ]minde adaYara, sertifika Vel]le.ektir. Ücret i b r eğit mdİ,
Konuyu. n]zd€gd.evyapanöğ6imenercduyumanElVewebst€nizdeyaymamanE
Not
]Ri]Pnen
sayqlarm,z]a
adaval hel torl, deky] bi]qi i(in, o5321133uo9 no'u te]efondan zEYNtP
oKTAY'a Ve o5321323oo7 no'lJ te]efondan UĞUR DEMiR'e Veya [email protected] ..om, adrej]ne
mai youya
u aşabil
l er.23,05 2014
De*ek eme Delneğ] Ba§kan
Doç 0l,A. Halm UtAŞ
Ad.e.: Hi]sğy]n Avni U
a§
Mahal es
AkademisyenlerYap (oopentif,
,
82 B]ok, Da re 2
web:htro://www,aktifdrema..om/
AIcIiF -AI(ADEMi YAz KAMPI BĞiTiM TAI§riMi
5-6_7
AĞüsTos EĞiTiMLBFl
'DRAMA ı,r«JR EĞiTiMi
.DRAMA , (İma.ĞlTiMi
.DP.AMA
3.KrR EĞiTiMi
-zEK( or'!.NLARi !.t«m EĞiTiMi
*MENTAr ARiT]lfETiK l.(uR EĞiTiMi
.!nz u oKrrMA EĞi,IiMi
7_8_9
AĞUsIo§ EĞtrlMLF,Rİ
ı
KuR EĞiTiMi
"Dİ.AMA 2.Kuri EĞiTiMi
"DRAMA 3. (UR EĞiTiMi
*DR.AMA
a.(UR EĞİIiMl
*MENTAL ARiTMmi( 2,(1rR EĞiTiMi
'zE(A oYUN]-ARI 2.«IR F,ĞiTiMi
"DR aMA
Download

cf,J3!.l!" - incesu ilçe millî eğitim müdürlüğü