T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı
: 84037561/10.06.02/2174807
Konu:
3 0 /0 5 /2 0 1 4
2014-2015 Eğitim ve Öğretim
Yılı Çalışma Takvimi
GENELGE
2014/11
İlgi: a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06/05/2013 tarihli ve 84037561/10.06.01/847972 sayılı
yazısı (Genelge N o :2 0 13/12),
b) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği,
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarmda 2014-2015 eğitim ve
öğretim yılının 15 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (a) Genelge ile belirlenmiştir. Bu eğitim
ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (b ve c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki
şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Buna göre:
1- 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı;
a) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci
sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
b) Birinci kanaat dönemi, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ocak 2015 Cuma
günü sona erecektir.
c) Yarı yıl tatili, 26 Ocak 2015 ile 06 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
d) ikinci kanaat dönemi, 09 Şubat 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Haziran 2015 Cuma
günü sona erecektir.
2- Çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467
sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ' ‘Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim
Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
••
3- 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Nabi AVCI
Bakan
DAĞITIM
Gereği:
Bilgi:
B Planı
A Planı
YÖK Başkanlığına
ÖSYM Başkanlığına
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 92e5-d6cb-33fK-b872-5fl2 kodu ile yapılabilir.
Atatürk Blv. 06648 K ızılay/A N K A R A
Elektronik Ağ: w w w .m eb.gov.tr
e-posta: ortaogrenci@ m eb.gov.tr
Tel: (0 312) 413 15 08
Faks: (0 3 1 2 )4 1 8 07 39
T.C;
DEVELİ K A Y M A K A M L I Ğ I
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 1 5 2 9 1 3 2 5 - 2 0 0 " ^ ^
K onu : 201 4 -2 0 1 5 E ğ itim -Ö ğ retim
Yılı Ç alışm a T a k v im i
11.06.2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
DEVELİ
“201 4 -2 0 1 5 E ğitim -Ö ğ retim Yılı Ç alışm a T a k v im i" ile ilgili B akanlığım ız
O rtaö ğ retim G enel M ü d ü rlü ğ ü n ü n 30/05/20 14 tarih ve 217480 7 sayılı em irleri örneği ekte
gönderilm iştir.
B ilgilerinizi ve gereğini rica ederim .
EKİ:
B akanlık Emri (1 adet)
D A Ğ IT IM :
İlgili O kul /K u ru m Miid.
Elbiz Caddesi No: 09 38400 Develi / KAYSERİ
Bilgi için
Telefon (0352) 621 60 54- 621 02 00
Faks (0352) 621 21 05
Memur: M.AKPINAR
e- mail: develi38(«'nıeb.«ov.tr.
Int.Adr.: vvvvvv.develi-meb.«ov.tr.
T.C.
A
K A Y S E R İ V A L İL İĞ İ
U .o (o .
İl Milli Eğitini M üdürlüğü
Sayı .-67173906/102/2192843
K onu : 2 0 14-2015 E ğ itim -Ö ğ re tim
Yılı Ç alışm a T a k v im i
30/05/2014
.... f.££.LL......................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi E ğitim M ü d ü rlü ğ ü )
İL M İLLİ E Ğ İT İM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
( ........................................M ü dürlüğü/B aşkanlığı)
"2014-2015 E ğ itim -Ö ğretim Yılı Ç alışm a T akvim i" ile ilgili B akanlığım ız O rtaöğretim
G enel M ü d ü rlü ğ ü n ü n 30.05.2014 tarih ve 2 1 7 4 8 0 7 (G enelge No: 2 0 1 4 /1 1 ) sayılı em irleri örneği
ekte gönderilm iştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim .
Bilal Y IL M A Z
V ali a.
İl M illi Eğitim M üdürü
DEVELİ KAYMAKAMLIĞI
Yazı İçlen Müdürlüğü
EK LE R :
1- B akanlık Emri (1 adet - 1 sayfa))
T”'""ÖTW 2ÖTC
gitim Md.
D A Ğ IT IM :
G ereği; 16 ilçe IÇaym akam lığına
T üm B irim lerim ize
MİÎSIüitf ö i l t
{<
:j 2o^A...
EVRAK NO. DOSYA NO.
te
Bu belge. 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 4446-4c91-33de-90e5-768e kodu ile yapılabilir.
Adres:
Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40/B
wch:http: .-/kayseri.mch.gov .h
38010 Kocasinan KAYSERİ
e-posta: ortaogretım38(a;m c b .kov.tr
Tel : (352) 330 1 I 25 Fax: (352) 320 98 53
Bilgi için: Şel : C .N A LBA NT (148)
Şb.Md. :E.KAYAASI AN <194)
Download

TC - kayseri - develi ilçe millî eğitim müdürlüğü