A
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
O-TOLİDİNE KLOR ÖLÇÜMÜ TEST SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAME
A. GENEL TEKNİK ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ
1- O-Tolidine Solüsyon 50cc. lik plastik veya cam şişelere doldurulm uş olacaktır.
2- O-Tolidine Solüsyonun doldurulduğu şişeler am ber rengi olacak dolayısıyla solüsyonun
güneş ışığından etkilenmesi engellenecektir.
3- O-Tolidine solüsyon şişesinde bulunan damlalık sayesinde kullanıcı ölçüm yapacağı su
num unesine solüsyonu kolayca damlatabilecektir.
4- 4-Şişede bulunan damlalık üzerinde miktar gösteren çizgi bulunacaktır.
5- O-Tolidine Solüsyon tek tek karton kutulara am balajlanacak ve uyarı bilgileri karton kutu
üzerinde yer alacaktır.
6- O-Tolidine Solüsyonun tek tek ambalajlandığı karton kutu üzerinde
bulunacaktır.
firma bilgileri
7- 7-Üriin 100 adetlik karton kutulara konulacak, bu karton kutu üzerinde bulunan ürün
bilgileri, fııma bilgileri, uyarı bilgileri çıkm ayacak, silinmeyecek şekilde ve okunabilir
büyük Iiikte o 1acaktır.
8- 8-Damlalık şişeye vidalanarak takı İmal ı ve kullanıcıya zarar verm em esi için sıkıca
kapanacaktır.
9- 9-Üriin etiketinde gerekli uyarılar ve önlem ler belirtilmeli, risk grubu ve tehlike grubu
sembolleri yer alacaktır.
10-Teklifte bulunan firma ISO 9 0 0 1 :2000 belgesine sahip olacaktır.
1 1 -Firma teklif ettiği ürünlerin üreticisi ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgenin aslı
veya noter tasdikli fotokopisini dış zarfa koyacak, üretici firmadan ihaleye iştirak eden
firmaya kadar bu yetkinin hangi firmalarca verildiği m utlaka belgelendirilecektir.
1 2 -Ürünün
etiketinde
raf ömrü
tam am lanm adan
yapılacak
analizlerde
ürünlerin
spesifıkasyonuna uygun bulunmaması halinde analiz ücretleri yüklenici firma tarafından
karşılanacak ve yüklenici firma ürünlerin iadesini kabul edecektir.
13-Ambalaj; ürünün niteliğini bozm ayacak şekilde olacaktır.
14-Ambalaj yetersizliği veya bozukluğu nedeni ile oluşacak zarar ve ziyandan yüklenici firma
sorumlu olacaktır.
15-15-Orto teslim tarihinde üretim tarihinin üzerinden 3 (üç) aydan fazla süre geçm em iş
olacaktır.
A. İHTİYAÇ MİKTARI
I.
İhtiyaç duyulan miktar 250 Litre
1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İÇME VE KULLANMA AMAÇLI DEPO SUYU DEZENFEKSİYONU İÇİN KLOR
TABLETLERİ SATIN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ (7 Gram)
A. GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
1.
Sağlık Bakanlığınca Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde içm e suyu dezenfektanı
olarak ruhsatlandırılm ış ve etiketinin onaylanm ış olması gerekm ektedir. İstekli bu belgeyi
teklifi ile birlikte sunm ak sorundadır.
2.
Klor tableti a k tif m adde olarak K alsiyum hipoklorit [Ca (O C l )2 ] ihtiva etm eli ve kalsiyum
hipoklorit [Ca (O C l )2 ] içeriğinde en az % 5 0 a k tif klor bulunmalıdır.
3.
Preparat form ülünde Siyanür (CN ') veya İso Siyanürat (D C C ) gibi insan sağlığını tehdit
edici veya olum suz etki yapıcı bileşikler bulunmayacaktır.
4.
Preparat form ülünde Sodyum hipoklorit (NaOCİ) bulunm ayacaktır.
5.
0.5 ppm üzerinden bir tabletin kaç litre suyu dezenfekte ettiği belirtilmelidir.
6.
Tabletler suda % 1 00 çözünür özellikte ve
7.
Teslim edilen ürünün her şarjından num une alınacaktır. Bu num unelerin fiziksel ve
kimyasal
özellikleri
ürünün
Sağlık
Bakanlığına
ruhsat
a şam asında
sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi B akanlığım ızın uygun göreceği biyosidal
ürün analizlerinin yapılması konusunda yetki verilen laboratuvarca analiz yaptırılarak
sağlanacak, gerekli m asraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8.
Firm a tarafından üretimi yapılan seriye ait analiz sertifikası onaylanacaktır, aynı zam anda
analiz sertifikasında ürün bileşim inde yer alan K alsiyum hipoklorit [Ca (O C l )2 ] 'in aktif
klor cinsinden yüzde (%) içeriği belirtilecektir.
9.
Firm a teklif ettiği ürünlerin üreticisi ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgenin aslı
veya noter tasdikli fotokopisini dış zarfa koyacak, üretici firm adan ihaleye iştirak eden
firmaya kadar bu yetkinin hangi firmalarca verildiği m utlaka belgelendirilecektir.
beyaz renkte olmalıdır.
10. Ü rünün etiketinde
r a f öm rü
tam am lanm adan
yapılacak
analizlerde ürünlerin
spesifıkasyonuna uygun bulunm am ası halinde analiz ücretleri yüklenici firm a tarafından
karşılanacak ve yüklenici firma ürünlerin iadesini kabul edecektir.
11.
Am balaj; ürünün niteliğini bozm ayacak şekilde olacaktır.
12.
Ambalaj yetersizliği veya bozukluğu nedeni ile oluşacak zarar ve ziyandan yüklenici firma
sorum lu olacaktır.
13.
Klor tabletinin teslim tarihinde üretim tarihinin üzerinden 3
geçm em iş olacaktır.
14.
Klor tabletinin r a f öm rü en az 18 (onsekiz) ay olacaktır.
(üç) aydan fazla süre
B.
İÇME VE KULLANMA AMAÇLI DEPO SUYU SANİTASYONUNDA
KULLANILACAK KLOR TABLETİ
1.
Tablet ağırlığı 7 gram olmalıdır.
2.
Kullanılacak 1 (bir) tablet 9.000 litre içilecek suyun sanitasyonunu sağlam alı ve klorlanan
sudaki a k tif klor miktarı en yüksek 0.5 ppm.olm alıdır.
C. AMBALAJ :
1.
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hüküm leri doğrultusunda etiket bilgileri
ambalaj şekillerinden herhangi biri olacaktır.
2.
Klor tabletlerinin konulduğu ambalaj kilitli kapaklı, orijinal, daha önce hiç açılm am ış sert
plastik m am ul veya cam şişe olacaktır.
3.
Klor tabletleri ışıktan, hava ve nem den etkilenm eyecek biçimde am balajlanm alıdır.
4.
Her ambalaj içinde aynı seriden klor tablet bulunmalıdır.
5.
Şartnam eye göre am balajlanm ayan ürünler m uayene işlemine alınm ayacaktır.
B. İHTİYAÇ MİKTARI
1.
İhtiyaç duyulan m iktar 2.800.000 (iki m ilyon sekiz yüz bin) adet tablettir.
onaylanmış
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
FERDİ TÜKETİME YÖNELİK İÇME SUYU DEZENFEKSİYONU İÇİN KLOR
TABLET SATIN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ (0,5 Gram)
A. GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
1.
Sağlık Bakanlığınca Biyosidal Ü rünler Yönetmeliği çerçevesinde içm e suyu
dezenfektanı olarak ruhsatlandırılmış ve etiketinin onaylanm ış olması gerekm ektedir.
İstekli bu belgeyi teklifi ile birlikte sunm ak sorundadır.
2.
Klor tableti a k tif m adde olarak K alsiyum hipoklorit [Ca (O C l )2 ] ihtiva etmeli ve
kalsiyum hipoklorit [Ca (O C l )2 ] içeriğinde en az % 50 a k tif klor bulunm alıdır.
3.
Preparat form ülünde Siyanür (C N ‘) veya İso Siyanürat (D C C ) gibi insan sağlığını
tehdit edici veya olum suz etki yapıcı bileşikler bulunmayacaktır.
4.
Preparat form ülünde Sodyum hipoklorit (NaOCİ) bulunmayacaktır.
5.
0.5 ppm üzerinden bir tabletin kaç litre suyu dezenfekte ettiği belirtilmelidir.
6.
Tabletler suda % 1 00 çözünür özellikte ve beyaz renkte olmalıdır.
7.
Teslim edilen ürünün her şarjından num une alınacaktır. Bu num unelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat a şam asında sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. B unun teyidi Bakanlığım ızın uygun göreceği
biyosidal ürün analizlerinin yapılması konusunda yetki verilen laboratuvarca analiz
yaptırılarak sağlanacak, gerekli m asraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8.
Firm a tarafından üretimi yapılan seriye ait analiz sertifikası onaylanacaktır, aynı
zam anda analiz sertifikasında ürün bileşim inde yer alan Kalsiyum hipoklorit [Ca
(O C l )2 ] ’in a k tif klor cinsinden yüzde (% ) içeriği belirtilecektir.
9.
Firm a tek lif ettiği ürünlerin üreticisi ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgenin
aslı veya noter tasdikli fotokopisini dış zarfa koyacak, üretici firmadan ihaleye iştirak
eden firm aya kadar bu yetkinin hangi firmalarca verildiği m utlaka belgelendirilecektir.
10.
Ü rünün etiketinde r a f öm rü tam am lanm adan yapılacak analizlerde ürünlerin
spesifikasyonuna uygun bulunm am ası halinde analiz ücretleri yüklenici firm a
tarafından karşılanacak ve yüklenici firma ürünlerin iadesini kabul edecektir.
11.
Am balaj; ürünün niteliğini bozm ayacak şekilde olacaktır.
12.
Am balaj yetersizliği veya bozukluğu nedeni ile oluşacak zarar ve ziyandan yüklenici
firm a sorum lu olacaktır.
13.
K lor tabletinin teslim tarihinde üretim tarihinin üzerinden 3 (üç) aydan fazla süre
geçm em iş olacaktır.
14.
K lor tabletinin r a f öm rü en az 18 (onsekiz) ay olacaktır.
B. FERDİ
TÜKETİME
YÖNELİK
KULLANILACAK KLOR TABLETİ
İÇME
SUYU
SANİTASYONUNDA
1. Tablet ağırlığı 0.5 gr olacaktır.
2. Kullanılacak 1 (bir) tablet 20 litre içilecek suyun sanitasyonunu sağlam alı ve klorlanan
sudaki a k tif klor miktarı en yüksek 0.5 ppm olacaktır.
D
, I
1
B. AMBALAJ
1.
Biyosidal Ürünler Yönetm eliği hüküm leri doğrultusunda etiket bilgileri onaylanm ış
ambalaj şekillerinden herhangi biri olacaktır.
2.
Klor tabletlerinin konulduğu ambalaj kilitli kapaklı, orijinal, daha önce hiç açılm am ış
sert plastik m am ul veya cam şişe olacaktır.
3.
Klor tabletleri ışıktan, hava ve nem den etkilenm eyecek biçim de am balajlanm alıdır.
4.
Her ambalaj içinde aynı seriden klor tablet bulunmalıdır.
5.
Şartnam eye göre am balajlanm ayan ürünler m uayene işlemine alınm ayacaktır.
C. İHTİYAÇ MİKTARI
1.
İhtiyaç duyulan m iktar 1.000.000 (bir m ilyon) adet tablettir.
2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
FERDİ TÜKETİME YÖNELİK İÇME SUYU DEZENFEKSİYONU İÇİN KLOR
TABLET SATIN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ (0,3 Gram)
A. GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
1.
Sağlık Bakanlığınca Biyosidal Ü rünler Yönetmeliği çerçevesinde içme suyu
dezenfektanı olarak ruhsatlandırılmış ve etiketinin onaylanm ış olması gerekm ektedir.
İstekli bu belgeyi teklifi ile birlikte sunm ak sorundadır.
2.
Klor tableti a k tif m adde olarak Kalsiyum hipoklorit [Ca (O C l )2 ] ihtiva etmeli ve
kalsiyum hipoklorit [Ca ( 0 0 ) 2 ] içeriğinde en az % 50 a k tif klor bulunm alıdır.
3.
Preparat form ülünde Siyanür (C N ') veya İso Siyanürat (D CC ) gibi insan sağlığını
tehdit edici veya olum suz etki yapıcı bileşikler bulunm ayacaktır.
4.
Preparat form ülünde Sodyum hipoklorit (N aO C l) bulunmayacaktır.
5.
0.5 ppm üzerinden bir tabletin kaç litre suyu dezenfekte ettiği belirtilmelidir.
6.
Tabletler suda % 100 çözünür özellikte ve beyaz renkte olmalıdır.
7.
Teslim edilen ürünün her şarjından num une alınacaktır. Bu num unelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşam a sın d a sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi B akanlığım ızın uygun göreceği
biyosidal ürün analizlerinin yapılması konusunda yetki verilen laboratuvarca analiz
yaptırılarak sağlanacak, gerekli m asraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8.
Firm a tarafından üretimi yapılan seriye ait analiz sertifikası onaylanacaktır, aynı
zam anda analiz sertifikasında ürün bileşim inde yer alan K alsiyum hipoklorit [Ca
( 0 C 1)2 ] in a k tif klor cinsinden yüzde (%) içeriği belirtilecektir.
9.
Firm a tek lif ettiği ürünlerin üreticisi ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgenin
aslı veya noter tasdikli fotokopisini dış zarfa koyacak, üretici firm adan ihaleye iştirak
eden firm aya kadar bu yetkinin hangi firmalarca verildiği m utlaka belgelendirilecektir.
10.
Ü rünün etiketinde r a f öm rü tam am lanm adan yapılacak analizlerde ürünlerin
spesifıkasyonuna uygun bulunm am ası halinde analiz ücretleri yüklenici firma
tarafından karşılanacak ve yüklenici firma ürünlerin iadesini kabul edecektir.
11.
A m balaj; ürünün niteliğini bozm ayacak şekilde olacaktır.
12.
Ambalaj yetersizliği veya bozukluğu nedeni ile oluşacak zarar ve ziyandan yüklenici
firma sorum lu olacaktır.
13.
K lor tabletinin teslim tarihinde üretim tarihinin üzerinden 3 (üç) aydan fazla süre
geçm em iş olacaktır.
14.
Klor tabletinin r a f öm rü en az 18 (onsekiz) ay olacaktır.
B. FERDİ
TÜKETİME
YÖNELİK
KULLANILACAK KLOR TABLETİ
İÇME
SUYU
SANİTASYONUNDA
1. Tablet ağırlığı 0.3 gram olmalıdır.
2. Kullanılacak 1 (bir) tablet 5 litre içilecek suyun sanitasyonunu sağlamalı ve klorlanan
sudaki a k tif klor miktarı en yüksek 0.5 ppm olmalıdır.
✓i
1
B. AMBALAJ:
1.
Biyosidal Ü rünler Yönetm eliği hüküm leri doğrultusunda etiket bilgileri onaylanm ış
ambalaj şekillerinden herhangi biri olacaktır.
2.
Klor tabletlerinin konulduğu ambalaj kilitli kapaklı, orijinal, daha önce hiç açılm am ış
sert plastik m am ul veya cam şişe olacaktır.
3.
Klor tabletleri ışıktan, hava ve nem den etkilenm eyecek biçim de ambalaj lanmalıdır.
4.
H er ambalaj içinde aynı seriden klor tablet bulunmalıdır.
5.
Şartnam eye göre am balajlanm ayan ürünler m uayene işlemine alınm ayacaktır.
C. İHTİYAÇ MİKTARI
1.
İhtiyaç duyulan m iktar 1.000.000 (bir m ilyon) adet tablettir.
2
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu O