T.C.
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
îlçe M illi E ğitim M ü d ü rlü ğ ü -154566
Sayı
-.86555309.200/
5 / '3
27/01/2014
K onu : O kul S ütü P rogram ı
M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl M ili E ğ itim M üd ü rlü ğ ü n ü n 27/01/2014 tarih ve 68531273/200/366791 sayılı yazıları ve ekinde
gelen M illi E ğ itim B akanlığı T em el E ğitim G enel M üdürlüğünün 2 2 /01/2014 g ü n v e 313931 sayılı O kul
Sütü P ro g ram ı ile ilgili yazıları m üdürlüğüm üz w eb sayfasında yayınlanm ıştır.
B ilg ilerin izi, yazın ın ilgili sayfadan indirilerek incelenm esi, iş ve işlem lerin yazı do ğ ru ltu su n d a
Y apılm asını ric a ederim .
îlçe M illi E ğ itim Ş b.M d
Ek: Y azı ( 4 Sayfa)
D A Ğ IT IM :
R esm i-Ö zel A n ao k u lları ve
T üm İlkokul M üd ü rlü k lerin e
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
27/01/2014
Sayı : 68531273/200/366791
K onu : Okul Sütü Program ı
K A Y M A KAM LIĞIN A
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
İlgi
:MEB Temel Eğitim Genel M üdürlüğünün 22/01/2014 tarihli ve 313931 sayılı yazı.
Bakanlığım ız ilgi yazısında belirtildiği üzere okul sütlerinin dağıtım ına başlandığı 29
Ocak 2014 tarihinden itibaren teslim alacak kom isyon üyesinin okulda bulunm ası,
depolarının acilen incelenm esi, sütlerin depolanm asına yönelik ayrılan m ekanların birinci
katlarda ayarlanm ası ve bu bağlam da herhangi bir aksaklık yaşanm am ası yönünde tüm
tedbirlerin alınm ası hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
M üdür Yardım cısı
İl M illi Eğitim M üdür V.
EK:
İlgi Yazı (3 Sayfa)
DA ĞITIM
Tüm K aym akam lıklara (İlçe M EM )
B u b elg e, 5 0 7 0 sa y ılı E lek tro n ik İm za K a n u n u n u n 5 inci m ad d esi g ereğ in ce g ü v en li e le k tro n ik im za ile im z alan m ıştır
E vrak teyidi h ttp ://e v ra k so rg u .m e b .g o v .tr ad resin d en 0 8 9 - 7 le a -3 4 0 8 -9 3 d 4 -9 a 9 d k o d u ile yap ılab ilir.
İl M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü A y şe F itııat H anım . Cd.
E lek tro n ik A ğ : lia ta y .m e b .g o v .tr - w w w .h atay m e b .g o v .tr
E -p o sta
: h a tay m em @ m cb .g o v .tr
1 4 .S o k .(Ö zb u ğ d ay L isesi Y an ı) A n tak y a/H atay
A yrıntılı Bilgi :I1.K A 11İL 0Ğ U L L A R I
T lf.
: 0 3 2 6 - 2 2 7 6 8 6 8 - ( Ç o k lu H A T )
F aks
: 0 3 2 6 - 2276969
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
22/01/2014
Sayı : 66621367/813.99/313931
K onurO loıl Sütleri Dağıtım ve D epolam a
v a l il iğ in e
İlgi:
a )Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 15.01.2014 tarih ve 70251323-125.99-280
sayılı yazısı.
b)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 21.01.2014 tarih ve 70251323-125.99-665
sayılı yazısı.
2013 - 2014
resm i-özel anaokulu,
(pazartesi, çarşam ba,
bilgilerin yer aldığı
yüklenm iştir.
eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren ülke genelinde,
uygulam a sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, haftada 3 gün
cuma) uygulanacak olan Okul Sütü Program ının uygulam asına ilişkin
“Okul Sütü Program ı U ygulam a Rehberi” Okul Sütü M odülüne
Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının okul sütlerinin depolanm ası ve
güvenli olarak m uhafazasına yönelik ilgi (a) yazısı ile yüklenici firm alar tarafından üretilen
ve analiz sonuçları olum lu çıkan okul sütlerinin dağıtım ına başlandığı ve okulların kapalı
olduğu yarıyıl süresince de dağıtım ın devam edeceğinin belirtildiği ilgi (b) yazısı ekte
gönderilm iştir.
V aliliğinizce,
Okul Sütü Uygulam a Rehberi ile Gıda, Tarım ve H ayvancılık
B akanlığı'nın okul sütlerinin depolanm ası ve dağıtım ı hakkındaki ilgi (a) ve ilgi (b) yazılan
doğrultusunda yapılacak olan iş ve işlem lerin titizlikle yürütülm esi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini önem le rica ederim.
Funda K O CA BIY IK
B akan a.
Genel M üdür
EKLER:
1- İlgi (a) yazı (1 sayfa)
2- İlgi (b) yazı (1 sayfa)
DAĞITIM :
81 İl Valiliği
Bu belge, 5 0 7 0 sayılı E le k tro n ik İm za K a n u n u n u n 5 inci m ad d esi g ereğ in ce g ü v en li e le k tro n ik im za ile im z a la n m ıştır
A tatü rk Blv. 066 4 8 K ızılay /A N K A R A
E lek tro n ik A ğ: w w w .m e b .g o v .tr
e-p o sta: te g m _ o k u lsu tu @ m cb .g o v .tr
A yrıntılı bilgi için: N eşe R. G Ü R S O Y Şb. Md.
Tel: (0 3 1 2 ) 4 1 3 13 14
F aks: (0 3 1 2 ) 4 1 7 71 08
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
S a v ı-.70251323-125.99
K onu:O kul Sütü Programı
14 ü-ı
I T/,1
. \o o
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)
Bilindiği üzere 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Bakanlığımız,
Bakanlığınız ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı, 2013-2014
eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacaktır.
Program kapsamında dağıtımı yapılacak olan okul sütü 1JHT içme sütü olup, UHT
işlemi 135nC ’den az olmayan uygun-sıcaklık zaman kombinasyonunda sürekli akış altında
gcrçekleştirilmektedir. Bu nedenle UHT içme sütleri, oda sıcaklığında bile son kullanm a
tarihine kadar mikrobiyolojik olarak stabil kalabilmekle, sevkiyat ve depolamada soğuk
zincir gerektirmemekle ve ambalajı açılmaması koşuluyla oda sıcaklığında m uhafaza
edilebilmektedir. UHT içme sütleri; oda sıcaklığında güvenli, serin, kuru, güneş almayan,
donmayı önleyecek, istiflime yüksekliği kutu deformasyonunu engelleyecek şekilde, dağıtımı
yapılana kadar koli üzerinde bulunan naylon kaplama (şirinkli) ile muhafaza edilmelidir.
Bilgilerinize arz ederim.
G ıd a ,T a rım v e H a y v a n c ılık B a k a n lığ ı
H A Y G E M -B K .H D B E s k iş e h ir Y o lu 9 . km L o d ıın ılu
Ç a n k a y a /A N K T e le fo n '. (0 3 1 2 ) 2 5 8 7 4 2 4
A y rın tılı B ilg i :7 .ir.Y U k .M ü h . Ç .G .K O S E R
TARANDI
T.C.
G I D A T A K IM VE H A Y V A N C I L I K B A K A N L I Ğ I
H a y va nc ıl ık G enel M ü d ü r lü ğ ü
ı 1
Sayı :70251323-125.99
£onu:O kui Siitii Programı
;
'
'''
1
M İL L İ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I N A
(Temel Eğitim G enel M üd ü rlü ğ ü )
Bilindiği üzere 203 3/5171 sayılı Oku! Siılü Programı U y g u la m a Esa sları Hakkını
Bakanlar Kurulu Karan 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi G a z e t e d e yayımlan*
.'üıiirlüğe
girmiştir.
Karar gereğince
Bakanlığımız,
Milli
Rğİtim
Bakanlığ ı
vc
Sa
bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütii Programı, 201 3 -2 0 14 E ğ i t i m Öğretim yıl
kinci d ö n e m i n d e uygulanacaktır.
Bu k a p s a m d a okul sütii temini için 22.11.2013 tarihinde y a p ıla n ihale 26.11.2
arihisıde onayla narak
tamamlanmıştır.
B akanlığım ız
ile
ihale s ö z le ş m e s in i
imzala
/üklenici firmalar tarafından üretilen ve analiz sonuçlan o lu m lu ç ık a n okul sütler
l ağ ıtn n m a başlanmıştır.
D ağ ıtım işlemi okulların kapalı olduğu yarıyıl tatili süresince d e v a m e d ec ek t
programda herhangi bir aksaklık yaşa nm aması için gerekli tedbirlerin a lın m ası konusuı
Gereğini arz ederim.
B a k a n k.
Genel M ü d ü r
UMÛMİ m itim Genel MüdürlUBli
2$
ttunarett:
Ocak 20m
Download

Okul Sütü Programı - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü