www.yeniadanaimar.com
Say, :
W goQ -^ 62JL-0 3 -
J t2 0
Konu :
27/02/2014
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
Mülkiyeti şirketimize ait: Adana ili, Çukurova İlçesi, Karahan Köyü, 22 - E - II Pafta,
11727 ada 6 parselde bulunan 41.380,00 m2 (onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar
planına göre; Ticaret Alanı Taks 0.60, Kaks 1.20, hmax: 15.50 metre özellikli) taşınmaz,
Mülkiyeti şirketimize ait: Adana ili, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka (Özgür Mahallesi) mevki içerisinde
bulunan 16 P-II pafta no, 11394 ada, 3 parsel 5226 m 2,lik arsanın (ticaret alanı, emsal
yoğunluk: 1.00) taşınmaz ve Mülkiyeti şirketimize ait: Adana ili, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka
(Özgür Mahallesi) mevki içerisinde bulunan 11390 ada, 1 parsel 2710 m2'lik arsanın (sosyal
kültürel tesisi alanı-düğün salonu, emsal yoğunluk:0.80) taşınmaz, Mülkiyeti şirketimize ait;
Adana ili, Çukurova ilçesi, Karahan köyü, 22-E-II pafta, 11734 ada, 1 parselde
bulunan 1 6 .3 3 6 ,0 0 m 2 ( E= 0.40, max T A K S = 0 .2 0 konut alanı) özellikli arsa Kapalı Zarf
Teklif Alma ve Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.
Arsaların Satış İhalesi 12/03/2014 Çarşamba saat: 13:30'da yapılacak olup, bahse
konu
ilanın ihale tarihine kadar internet siteniz ve ilan panonuzda yayınlanabilmesi
hususunu;
Bilgilerinize arz ederiz.
Y E N İ AD A N A İ t a
•
E K :İlan Ö rneği
İlan C D ’ si
T .C .
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E LE D İY E B A Ş K A N L IĞ I
H A L K L A İ L İ Ş K İ L E R ŞB. JV1ÜD.
BASIN YAYI«4 VE HALKLA İLİŞKİLER |
£ £ : (VL Öf4- K A N L IĞI
i
lTari- o l .
i Not
I ' 2155636-
—
Say«
T n ıih
1 : Şufe *uU
J
!
d i t t i ğ i Yet
few ?
J i-iU
A D R E S : B eled iye Evleri Mah. 84298 Sk. No:21 A l
01160 Ç u ku rova A D A N A Tel.: 444 1 307 - (pbx) Fax: (0322) 239 29 32
A RS A S AT I Ş İLANI
V ENİ A D A N A İ M A R İ NŞ AAT 1 İ C A R E T A.Ş.
G E N E L MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1-M ülkiyet i Şirketim ize ait, aşağıda A d a ve Parsel N u m arası, Alanı, İmar D urum u ve M u h a m m e n
Bedeli belirtilen taşın m azlar Kapalı Z a r f T e k lif A lm a ve Açık A rtırm a Usulü ile satılacaktır.
a-) M ülkiyeti şirketim ize ait: Adana ili. Ç uk urov a İlçesi. Karalıan K öyü. 22 - E - II Pafta. 1 1727
ada 6 parselde bulunan 41 780.00 n r (onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli im ar planına aöre:
T icaret Alanı T ak s 0.60, K aks 1.20. hm ax: 15.50 m etre özellikli) arsanın M u h am m en Bedeli
(K D V Hariç) 9 . 3 9 3 . 2 6 0 , 0 0 T L dir.
b-) M ülkiyeti şirketimize ait:
A d ana ili, Y ü reğir İlçesi, K arşıyaka (Ö zg ür M ahallesi) mevki
içerisinde bulunan 16 P-1I pafta no, 11394 ada, 3 parsel 5226 ı ı r 'l i k arsanın (ticaret alanı, emsal
yoğunluk: 1.00) M u h a m m e n Bedeli ( K D V hariç) 1 .0 7 1 . 3 3 0 , 0 0 T L 'd i r .
c-) M ülkiyeti şirketimize ait:
A d an a ili, Y üreğir İlçesi, K arşıyaka (Ö zgü r M ahallesi) mevki
içerisinde bulunan 11390 ada, 1 parsel 2710 m 2’lik arsanın (sosyal
kültürel tesisi alanı-düğün
salonu, emsal yoğunluk :0 .80 ) M u h a m m e n Bedeli (K D V hariç) 4 9 0 . 5 1 0 , OOTL'dir.
d-) M ülkiyeti şirketim ize ait; A d a n a ili, Ç u k u r o v a ilç e si, K a r a h a n k ö y ü , 2 2 - E - I I p a f ta ,
1 1 7 3 4 a d a , 1 p a r s e l d e b u l u n a n 1 6 . 3 3 6 , 0 0 m 2 ( E = 0 .4 0 , m a x T A K S = 0 . 2 0 k o n u t a la n ı)
ö z e llik li a r s a n ı n M u h a m m e n Bedeli ( K D V Hariç) 2 . 0 4 2 . 0 0 0 , 0 0 T L ‘dir.
2-A rsa Satış İhalesi 12/03/2014 Ç a rş a m b a günü saat: 13:30’da Belediye Evleri M ahallesi 84298
Sokak No: 21/ A l 01 160 Ç u k u ro v a /A D A N A adresinde yapılacaktır.
3-G eçici tem in at m u ha m m e n bedelinin % 3Yi dür.
4-Satışı y apılacak ta şın m a z için fatura kesilecek ve satış bedeline ilave olarak % 18 K D V tahsil
edilecektir.
5-Satış kararı, karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde Y ö netim Kurulunca
o n ay lanacak veya iptal edilecektir.
7-Satış Bedeli kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde nakden tahsil edilecek ve tapusu
devir edilecektir.
8- Satış kararanın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde arsa bedelini ödem eyen alıcının teminatı
irad kaydedilecektir.
9-Şirketim iz 2886 sayılı D evlet İhale Y a sa sına tabi olm ayıp satış yapıp y a p m a m a k ta serbesttir.
10-Tapu ferağı ve satıştan doğacak her türlü Vergi, Harç ve diğer m asraflar alıcıya aittir.
1 1 - İ S T EN İ L E N B E L G E L E R : "
G E R Ç E K KİŞİLERDEN:
a)Şirketim ize su nu lm ak üzere, ihale ilan tarihinden itibaren alınm ış İkam etgâh Belgesi.
b)N iifus cüzdanı sureti
c)T em sil d u ru m u n d a noter tasdikli vek â le tna m e ve im za beyanı.
d)G eçici T e m in a t için B anka T e m in a t M ektubu
(İhale tarihi itibariyle en az l (bir) ay süreli)
veya
karşılığı
tedavüldeki
T ürk Parası olan
(V ak ıfb an k
A dana
Şubesi IB AN:
T R 6 8 0 0 0 1500158007262031 176 nolu Yeni A dana İm ar İnşaat Tie. A.Ş. hesabına) nakit teminat.
(N akit tem inat yatırılm ası halinde banka m akbuzu ihale zarfı içerisinde bulundurulacaktır.)
T Ü ZEL KİŞİLERDEN
a )T icaret Sicili T asdiknam esi.
b)Y etki Belgesi ve N o te r Tasdikli İm za Sirküleri.
c)Tüzel Kişiliği tem silen katılan kişilerden noterden tasdikli vekâletnam e.
d )G eçici T e m in a t için B anka T em in at M ektubu
(İhale tarihi itibariyle en az 1 (bir) ay süreli)
v ey a
karşılığı
tedavüldeki
T ü rk Parası
olan( V ak ıfb an k
Adana
Şubesi IBAN:
T R 6 8 0 0 0 1 5 0 0 1 5 8 0 0 7 2 6 2 0 3 1 176 nolu Y eni A dana İmar İnşaat Tie. A.Ş. hesabına) nakit teminat.
(N akit tem in at yatırılm ası halinde banka m akbuzu ihale zarfı içerisinde bulundurulacaktır.)
12-İhaleye k atılm ak isteyenler, hangi taşınm azın ihalesine katılacaklarsa o taşınm azla ilgili
y uk arıd a yazılı gerekli belgeler ile tekliflerini Kapalı Z a r f içerisinde 12/03/2014 Ç arşam ba günü
en geç saat: 1 3 :0 0'a kad ar Belediye Evleri M ahallesi 84298 Sokak N o: 21 Ç u k u ro v a /A D A N A
adresinde bulunan Şirketim iz Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine elden vereceklerdir. Verilen
tekliflerin değerlendirilm esi n eticesinde aynı gün saat:14 :0 0’da Açık A rtırm a yapılacaktır.
İhaleye katılacaklar ihale saatinde Şirketim izin Toplantı salonunda hazır bulunacaklardır.
13- İhtilaf vukuunda. A dana M ah kem eleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
14 - İhale ile ilgili g ayrim enkul bilgi ve belgeleri şirketim iz İhale B irim inden temin edilebilir veya
görülebilir.
İlan O lu n u r
YENİ ADANA İMAR İNŞ. TİC. A.Ş.
Tel: 444 1307 - 0322 881 00 13 pbx
Download

Say, : WgoQ-^ 62JL-0 3 - Jt20