T.C.
Adana Valiliği
Halk Sağlığı Müdürlüğü
ADANA
Sayı
Q~ ...lOG 20 i 2
: Teklif
Konu
TEKLiF
Müdürlüğümüzün
ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri
Kamu ihale Kanunun 22/d maddesi gereği doğrudan
Birim fiyatlarının
Sıra No
bildirilmesini
belirtilen ( i )kalem malzeme 4734 sayılı
temin usulü ile temin edilecektir.
rica ederim.
Birim Fiyata Esas iş Kaleminin
Kalıcı
FORMU
Adı
Etkili insektisit
Miktarı
Birimi
400
litre
Toplam fiyat yalnız
Birim Fiyatl(TL)
TL'dir.
Şartlar tamamen okunup kabul edilmiştir.
ÖNE.\'ILi
NOTLAR:
En son teklifkabul
tarihi ..... / ..... /2012
tarihi mesai saati bitimine kadardır.
: Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir.
: Teklil1er Türk Lirası olarak verilecektir.
: Nakliye firmaya aittir.
: Birim fiyatlar üzerinden
: Fiyat opsiyonu
teklifettiğiniz
gündür.
toplam bedel K.D.V hariç belirtilecektir.
: Usulüne uygun olmayan teklifler değerlendirme
irtibat Adresi: İlilaik Sağlığı Müdürlüğü
irtibat Tel: 322 3441911
irtibat Fax: 322344191
ı
EK: i adet teknik şartname
dışı bırakılacaktır.
Seyhan / ADANA
Toplam Fiyatl(TL)
SİVRİsİNEK
MÜCADELESİNDE
ETKİLİ İNSEKTİsİT
KULLANILACAK
ŞARTNAMESİ
KALıCı
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
ı.
2.
3.
4.
5.
Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlandınlmış
olmalıdır.
Sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere Türkiye'de ki vektör anofel için direnç
teşekkül etmemiş aktif madde içermelidir.
İhalenin yapılacağı yıla ait Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Türkçe etiket örneğinin
aslı veya noter onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır.
Püskürtme cihazlarına zarar verici olmamalıdır. Sıtma Savaşı teşkilatında halen
kullanılmakta olan uygulama araçları ile uygulanabilir olmalıdır.
Uygun depolama koşullarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini korumalı,
kullanım süresi imal tarihinden itibaren en az iki ( 2 ) yılolmalıdır. Bu husus onaylı
etikette bel irtilmelidir.
B-Laboratuvar
ı.
2.
3.
4.
5.
Teslim edilen ürünün her şarjından numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal
özellikleri
ürünün
Sağlık Bakanlığına
ruhsat aşamasında
sunulan
spesifikasyonlada
aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın
uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptınlarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.
Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ve standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firmadan
temin edilecektir.
Ürünün kullanımda bulunduğu süre içerisinde ihtiyaç duyulduğunda, Sağlık
Bakanlığı'nın uygun gördüğü yer ve laboratuvarda direnç testi ve/veya güncel biyolojik
etkinlik testi yaptınlacak, maliyeti firma tarafından karşılanacaktır.
Ürüne ait fiziksel kimyasal spesifıkasyonlara ait belgeler firma tarafından dosyasında
sunulacaktır. Laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
Ürünün Kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına göre
yapılacaktır.
C-Ambalaj
ı.
Analizleri
ve Etiketlerne
Ürün kolay taşınabilir ambalajlarda paketlenmelidir. Hava geçirmez olmalı, maddeyi dış
etkilerden korumalıdır. Söz konusu ürün orijinal ambalajında olmalı, maliyet yükü
getirmemek koşulu ve uygulayıcı birime kolaylık sağlaması durumunda ve 10 litre
maksimum ağırlığı geçmemek koşulu ile kabul edilecektir. Orijinalolmayan
ve ağzı
açılmış ambalajlar kabul edilmeyecektir.
2. Ambalaj; yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalaj yetersizliği veya bozukluğu
nedeni ile oluşacak zarar ve ziyandan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
3. Ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler ambalaj üzerinde de yer almalıdır.
4. SAGLIK BAKANLIGINA
harflerle yazılacaktır.
AİTTİR
SATILAMAZ,
ibaresi koyu ve büyük punto
Diğer Şartlar
1. Ürünün imal tarihi teslim tarihinden altı ( 6 ) ay öncesinden daha eski olmayacaktır.
Satın alma işleminde metrekare maliyeti esas alınacaktır. Kalıcılık süre ve dozları
metrekare maliyetini belirleyecektir.
3. Reel maliyet hesabı Sağlık Bakanlığı etiketinde belirlenen dozlara göre belirlenecek ve
hesaplama sonucu reel maliyeti en düşük olan ürünün alımı gerçekleşecektir.
2.
İnsektisitin Reel Maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
ıLitredeki
aktif madde / Uygulama dozu gr.ai. =1 litrenin ilaçladığı alan mı
1 litre fıatı i 1 litrenin ilaçladığı alan m2
= Maliyet
Maliyet i kalıcılık süresi
= Reel
Maliyet
2
Download

Q~ ...lOG 20 i2 - Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü