PE–119
Chlorantraniliprol’ün Kurbağa (Rana ridibunda) İskelet Kas Hücresi
Dinlenim Zar Potansiyeli ve Aksiyon Potansiyeli Üzerine Etkisi
a
Dilek Kumargala, Ülkü Çömelekoğlub, Ali Aşkına
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 33342, Çiftlikköy, Mersin,
[email protected]
b
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Çiftlikköy, Mersin
Amaç : Bu çalışmada “Anthranilic Diamide” insektisit grubuna ait ve son birkaç yıldır kullanıma
sunulmuş olan patates ve buğday üretiminde böceklerin kontrolü için yaygın olarak kullanılan
chlorantraniliprol’ün kurbağa (Rana ridibunda) iskelet kas hücrelerinin dinlenim zar potansiyeli ve
aksiyon potansiyeli üzerine etkileri araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem : Hücre içi kayıt tekniğinin kullanıldığı çalışmada 100 µM chlorantraniliprol
ergin kurbağa izole iskelet kaslarına uygulanmıştır (n=8). İnsektisitin zamana bağlı etkilerini
belirleyebilmek için ölçümler beşer dakikalık aralıklarla 0, 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve
50. dakikalarda alınmıştır. Sıfırıncı dakika, insektisit uygulanmadan ve preparatlar Ringer çözeltisi
içerisindeyken alınan kontrol ölçümüdür. Hücre içi olarak yapılan kayıtlarda Axon Instruments–
Multiclamp 700 B mikroelektrot amplifikatörü kullanılmış ve sisteme bağlı bilgisayar aracılığıyla
kas lifi dinlenim zar potansiyeli ölçülmüş ve aksiyon potansiyeli kayıtlanmıştır. Elde edilen aksiyon
potansiyeli kayıtlarından genlik ve süre ölçülerek insektisitin etkisinin zamana bağlı değişimi
değerlendirilmiştir.
Bulgular : Elde edilen verilere göre chlorantraniliprol kas lifi dinlenim zar potansiyelini kontrole
göre 15. dakikadan itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşürmüştür (p ≤ 0,02). Aksiyon
potansiyeli genliğinde ve süresinde ise ölçümü yapılan tüm zaman birimlerinde kontrole göre
istatistiksel olarak anlamlı bir değişim meydana getirmemiştir (p ≥ 0,05).
Sonuç : Sonuç olarak, 100 µM chlorantraniliprolin iskelet kas hücrelerinin dinlenim zar potansiyelini
uygulamanın 15. dakikasından itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşürmesi insektisitin
hücrede dinlenim zar potansiyelinin stabilizasyonundan sorumlu potasyum kanallarını etkilediği ve
bu kanallardan potasyum çıkışını arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Chlorantraniliprol, kurbağa iskelet kası, mikrolektrot, dinlenim zar potansiyeli,
aksiyon potansiyeli
Teşekür: Bu çalışma Mersin Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu tarafından verilen onayla
gerçekleştirilmiştir.
1032
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Download

Rana ridibunda - Biyoloji Kongreleri