İHALE İLANI
ŞIRNAK İLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN
Şırnak İli Merkez Ş ü k rü Geliş İlkokulu-Siirt B ağlantı Yolu Kilitli
Parke Taşı Alım İşi Köylere Hizmet G ötürm e Birliği İhale Yönetmeliği nin 18.
m addesi gereğince Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. Ş ırnak İli Merkez Köylere
Hizmet G ötürm e Birliği Mahalli İdare Birlikleri k ap sam ın d a olduğundan ve
üyelerinin tam am ı köylerden olu ştu ğ u için 4734 Sayılı Kamu İhale
K anununa tabi olmayıp, işi yapıp yapm am akta ve uygun bedeli tespitte
serbesttir.
A) Birliğin
1 ) Adı
:Şırnak İli Köylere Hizmet G ötürm e Birliği
2 ) Adresi
:Şırnak H üküm et Konağı / ŞIRNAK
3 ) Telefon
:0 486 216 109 7 /2 4 3
B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım K onusu işin
1 ) Ad
: Şırnak İli Merkez Ş ü k rü Geliş İlkokuluSiirt Bağlantı Yolu Kilitli Parke Taşı Alım İşi
2 ) Niteliği, T ürü ve m iktarı
:
Adı
M iktarı
10 cm yüksekliğinde, norm al
çim entolu beton parke taşları (TS 2824
EN 1338), (K arekteristik yarm ada
1 1 .100m2
çekm e dayanım ı (T) >3,6 Mpa Kırılma
y ü k ü > 250 N/ mm olmalıdır), (Her
1 renk ve ebatta)
75x30x15 cm, norm al çim entolu beton
bordürler (pahlı, renkli) TS 436 EN
3.700m
1340 K arekteristik eğilme dayanım ı 3,5
2 Mpa
3 0 x l0 x S erb est boy cm norm al
1850m
çim entolu beton oluk taşı (her renk) TS
436
EN
1340
3
3 ) Teslim atın Yapılacağı yer
: Şırnak Belediyesi Atölyesi (Şırnak
Otogarı Yanı)
4) Teslim atın yapılacağı tarih:
İhale sonuç k ara rın d a n so n ra en fazla
60 gün
C) İhalenin
a ) Yapılacağı Yer
b ) Tarihi - Saati
:İlgili Vali Yardımcısı odası
: 12.11.2014 Çarşamba günü Saat: 14:45
D) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
E) İhale ile ilgili doküm anı Şırnak Valiliği Köylere Hizmet G ötürm e Birliği,
H üküm et Konağı K at:l / ŞIRNAK
(Şırnak ili Köylere Hizmet G ötürm e Birliği M üdürlüğü ) adresinde görülebilir.
İhaleye katılacaklar ihale doküm anı satın alm ak zorundadır. İhale D oküm an
Bedeli 500,00T1 (Beşyüz) TL’dir. (Birliğimizin Halk B ankası Şırnak
Şubesindeki 07000014 n o ’lu h esab ın a yatırılacaktır)
F) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
İhaleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri
aşağıda belirtilm iştir.
II- İH A L E Y E K A T IL M A Y A İLİŞKİN H U S U S L A R
İhaleye katılabilm ek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
- İsteklilerin ihaleye katılabilm eleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsam ında
sunmaları gerekir:
a) M evzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da e s n a f ve sânatkar odası
veya ilgili m eslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da e s n a f ve
sânatkar odasından veya ilgili m eslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) T eklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannam esi veya im za sirküleri;
1) Gerçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannam esi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri belirten son durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tüm ünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli im za sirküleri.
c) Bu Şartnam e ekinde yer alan standart form a uygun tek lif m ektubu.
ç) İş için geçici tem in at m ek tu b u veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3
tu tarın d an az olm am ak üzere Birliğimizin T.C Halk b an k ası Şırnak
Şubesindeki 07000014 nolu h esab ın a yatırıldığına dair belge,
d) TS 2824 EN 1338 ve T S 436 EN 1340 T S E B E L G E L E R İ sunulmalıdır.
İdare, gerekli gördüğü takdirde, yüklenici tarafından teslim edilen m alzem eden istediği zam an
num une alarak idarece belirlenen kurum larda teste gönderebilir. E ğer gönderilirse test
masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Uygun görülm eyen m alzem enin teslimatı yapılm ayacak olup, yüklenici tarafından uygun
m alzem e ile değiştirilecektir.
Parke taşları,oluk taşları ve bordürlerin yüzeyinde çatlak, kırık, çukur, döküntü, pullanm a veya
soyulm a bulunm am alı ve yüzleri düzgün ve köşeleri m untazam olmalı, simetri ve biçim
bozuklukları bulunm am alıdır.
e) Vekaleten ihaleye katılm a halinde, vekil adına düzenlenm iş, ihaleye katılm aya ilişkin noter
onaylı vekaletnam e ile vekilin noter tasdikli imza beyannam esi
f) O rtak girişim dosyaları k abu l edilm eyecektir.
g) Bu bent boş bırakılm ıştır,
ğ) (M ü lg a :2 6 /0 6 /2 0 10-27623 R.G./4 md.)
i) Bu bent boş bırakılm ıştır
- İhaleye iş ortaklığı yapılarak teklif verilmesi halinde;
İhaleye iş ortaklığı yapılarak teklif verilm esine izin verilm ediğin den bu m adde boş
bırakılmıştır
- İhaleye konsorsiyum olarak tek lif verilmesi halinde;
- İhaleye k onsorsiyu m olarak tek lif verilm esine izin verilm ediğin den bu m adde boş
bırakılmıştır
.Alınacak olan n um unelerin her türlü deney gider ve m asrafları yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici bunun için ek ödem e talebinde bulunm ayacaktır.
.İdare, imalatın ve/veya teslim atın her aşam asında gerekli gördüğü kontrol ve denetimleri
yapm a yetkisine sahiptir.
Tüm M alzem eler T S E ’ye uygun olacaktır.
Belirtilen ve uygun görülen malzem eler Şırnak Belediyesi Atölyesi (Şırnak
Otogarı Yanı) ne teslim edilecektir.
İhale D oküm anına uygun düzenlenecek olan tekliflerini en geç 12.11.2014
Çarşamba günü saat 14.45’e k ad ar bizzat istekli, k an u n i tem silcileri ve tüzel
kişilerde tem sile yetkili kişiler tarafından kom isyon başkanlığına verilir. Posta
ile veya iadeli ta a h h ü tlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen
teklifler değerlendirm eye alınm az.
İLAN OLUNUR
Download

Şırnak İli Merkez Şükrü Geliş İlkokulu-Siirt Bağlantı