P.001
Al im Tarih/Saati
09/04/2015
13:56
T d :03462213334
09-PPR-2015 13:45 From:
Pa9e: 1 /2
T.C.
ET V E SÜT K U R U M U G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Yozgat El Kombinası Müdürlüğü
ET VE SUT
Sayı : 62817519.120.03/74
Konu: Sakatat, Dcı i. Kemik İhaleleri
00 0 4 8 5
09042015
İH A L E Y E D A V E T
Kombina Müdürlüğümüzce, Mayıs-Haziran-Temımız-Ağustös/2015 avlarım kapsayan 4
aylık dönemde üretilecek olan;
Büyükbaş hayvan sırttan düşme derilerin (kelle derisi dahil) satış ihalesi 14 Nisan 2015 Sah
günii saat 10.00 ‘da,
Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri ile hayvansal yağlarının satış ihalesi 14 Nisan
2015 Salı günii saat 14.00 ‘da,
Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakların satış ihalesi 14 Nisan 2015 Salı günü saat 11.00 ‘ da.
Küçükbaş hayvan sakatat satış ihalesi 14 Nisan 2015 Salı günü saat 15.00 ‘da,
Ham kemik ve yumuşak maddelerin satış ihalesi 14 Nisan 2015 Salı günü saat 13.00 ‘ da,
Kombina Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
İhalelere katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
Mehmet T E K ÎN Ö Z
Kombina Müdürü
Ek
İhalede İstenilen Evraklar
Ticaret Sicil Nu: Ü7‘I0
A d re s: E ı ve
Sili Kurumu
Yuzgııi İti Kombinası Mıldflrlugü
MehniCI Hıılıısi Elendi Milli Kırıklı Mevki
06100/ YOZGAT
Form Nn; 0610/OO
Telefim : (0354) 217 0001-02-0.1
Faks
: (0,154)217 00 21
09/04/2015
13:56
P.
P a 9 e :2
T o :03462213334
Teklif Zarfları İçinde Bulunması Gereken Belgeler
1-isteklinın irtibot bilgilerim (posta adresi, sabit telefon, cep telefon num araları ile faks
n u m a ro sı) bildirir imzalı-mühurlü beyan,
2-lsteklınin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya M eslek Odasına
üyelik belgesi,
3-istekli şirket ise teklif mektubunu imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu tevsik eden
güncel şirket imza sirküleri; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannam esi ve nüfus
cüzdanı fotokopisi,
4-Vekaleten ihaleye katılma durumunda, teklif mektubunu imzalayan kişiyi yetkilendiren
noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı vekaletnam e ve
noter onaylı imza beyannamesi.
5'Kurum tarafından belirlenen tutardaki geçici teminat tutorının kurum veznesine veya ilgili
bankoya yattığıno dair ödeme dekontu,
6-ihale dokümanları orasında örneği yer olan form ata uygun olarak düzenlenm iş imzalımühürlü teklif mektubu
NOT : İHALEYE KATILIMIN SAĞLANABİLMESİ İÇİN
YUKARIDA
İSTENEN BELGELERİN ZARFIN İÇERİSİNDE EKSİKSİZ BULUNMASI
GEREKMEKTEDİR.
Download

Dosyayı İndir - Sivas Ticaret Borsası