■%*--
• ;r-:
Of
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ET VE SI!)T
Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası M üdürlüğü
-
kurumu
Sayı : 68813626/ 120-03-02
Konu : İhale İlanı
;
Faks: 0-312 -2018104
A N K A R A T İCA RET O D A S I B A Ş K A N L IĞ I
Söğiitözü Mahallesi 2180 Cadde No: 5/ A
06530 - Çankaya/ANK ARA
0 9 J 2 . 2 0 H -. .
5 2 4 3
01.01.2015 - 30.04.2015 tarihleri arasında Sincan Et Sanayi İşletmesi Tavuk
Kombinasında kesilecek olan Büyükbaş ve Küçükbaş hayyanların sakatat, ham yağ ve derileri
sırttan düşme olarak 15/12/2014 tarihinde satılacaktır.
tlıale Saatleri:
î
Büyükbaş deri (Kelle Derisi Dahil) ihalesi
: 10:00
Küçükbaş deri ve bağırsak ihalesi
I : 11:00
Büyükbaş sakatat ve yan ürün ile hayvansal yağ ihalési : 14:00
Küçükbaş sakatat ihalesi
j . ■ 15:00’de yapılacaktır.
Geçici Teminat Tutarları:
i
Büyükbaş deri için
: 20.000,00 TL
Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için
: 20.000,00 TL
Büyükbaş Hayvansal Yağ için
: 10.000,00 TL
Küçükbaş deri ve bağırsak için
: 6.000,00 TL
Küçükbaş sakatat için
: 3.000,00 TL
Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren en az 30 gün süreli olacak şekilde
düzenlenecektir.
1-İhaleye katılacak olanlar her ihale için 50,00 TL karşılığında şartname almaları
zorunludur.
2-İhalede teklif verenler zarfların açılışı sırasında hazır bulunabilirler.
3-Kısmi teklif verilebilir.
4-Faksla yapılan teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5-Eksik evrak ve Birim Fiyat Teklifindeki Fiyat yanlışlığı ihaleden atılma sebebidir.
6-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihale,
Kombina Müdürlüğünce her aşamada iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesinden dolayı istekliler
herhangi bir hak iddia edemezler.
Evraklar zarfın içerisine konarak Zarfın ön tarafına firma adı, işin adı, ihale tarihi ve saati
Zarfın arka kısmı kaşe ve imza edilerek Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası Müdürlüğü Personel
Şefliği Evrak Kayıt Bölümüne elden veya posta ile 15 A R A L IK 2Ó14 günü saat 10:00’a kadar
B.baş deri, ll : 0 0 ’e kadar K üçükbaş deri ve bağırsak, 14:00’e kadar B.baş sakatat ve yan
ürün ile hayvansal yağ, 15:00’e kadar Küçükbaş sakatat ihale evraklarını teslim edeceklerdir.
Bu saatlerden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Durumu bilgilerinize, Bu ihale ilanının ilgili firmalara duyurulması ve web siteruzde
yayınlanması hususunda gereğini rica ederiz.
¡aháttih G Ü N jö Ö R M Ü Ş
•Müdür Yardımcısı
~r
HMtj/TUFj
Kombina M üdürü a.
M üdür Yardımcısı
Ek: 1 Adet Teklif zarflarının içinde bulunması gereken belgeler.
Ticaret Sicil No: 63385
Adres: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk
Kombinası Müdürlüğü Sincan/ANKARA
AN KARA
Telefon: (0312) 270 19 32
Faks
: (0312) 270 42 14
ET VE SUT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ET VE ŞIÜ1
Sincan Et Sanayi işletmesi ve Tavuk Kombinası M üdürlüğü
kurumu
ö
Teklif Zarflarında Bulunması Gereken Belgeler:
1-İsteklinin irtibat bilgilerini (Posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks
numarası) bildirir imzah-mühürlü beyan,
2-İstekliııin durumuna göre kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına
üyelik belgesi,
3-İstekli şirket ise, teklif mektubunu imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu tevsik
eden güncel şirket imza sirküleri; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfus
cüzdanı fotokopisi,
4-Kurıım tarafından belirlenen tutardaki geçici teminat tutarının istekli tarafından veya istekli
tarafından kombina veznesine nakit olarak yatırıldığını gösterir ödeme makbuzu veya bu
şartname hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu,
5-îhale dokümanları arasında örneği yer alan formata uygun olarak düzenlenmiş, imzalımühtirlü teklif mektubu.
Ticaret Sicil No: 63385
Adres: El ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk
Kombinası Müdürlüğü Sincan/ANKARA
ANKARA
Telefon: (0312) 270 19 32
Faks
: (0312) 270 42 14
Download

Of ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ