ET ve SÜT KURUMU
BÜYÜKBAŞ (III. KALİTE HAYVAN) BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
Bir tarafta Et ve Süt Kurumu …………………………… Et Kombinası (Aşağıda KURUM olarak
adlandırılmıştır.) ile diğer tarafta …………………………………………………………. adresinde mukim
…………………………… (Aşağıda BESİCİ olarak adlandırılmıştır.) arasında iş bu sözleşme imza altına
alınmış bulunmaktadır.
2.TANIMLAR
İş bu sözleşmede;
A. BAKANLIK
: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
B. KURUM
: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
C. BESİCİ
: Hayvanların kayıtlı olduğu işletmenin sahibi
D. KOMBİNA
: Et ve Süt Kurumunun Kombinaları veya anlaşmalı Kombina
E. İŞLETME
: Hayvanların bakım ve beslenmesinin yapılacağı mer’i mevzuata
uygun tescil belgesine sahip Besici işletmesi
F. III. KALİTE HAYVAN : Reforme (damızlık vasfı taşımayan) dişi Büyükbaş sığır ile 4 yaş üstü erkek
sığırları, İfade eder.
3.SÖZLEŞMENİN KONUSU
Asgari 5 (beş) baştan aşağı olmamak suretiyle sözleşmede belirtilen nitelik ve şartlardaki hayvanları
sözleşmede belirtilen süre içerisinde, Besicinin kendi imkânları ile İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerinin denetimi altında, besiye tabi tutarak besi süresi sonunda ilgili Kombinaya teslim etmesi ve
kesimi yapılan hayvanların Kurumun kesim tarihindeki cari alım fiyatları ve uygulanacak ilave prim ile
Kurum tarafından satın alınmasını teşkil eder.
4.SÖZLEŞMENİN MİKTARI
İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde besiye alınacak ve kesim zamanı Kombinaya teslim edilecek III.
Kalite hayvan miktarı ………… adettir.
5.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin akdedildiği tarih ile hayvanların Kombinaya kesilmek üzere getirildiği kesim tarihi arasında
kalan süre, sözleşmenin süresini oluşturur. (Bu hayvanlar sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren asgari 60
gün besiye tabi tutulacaktır.)
6.III. KALİTE BÜYÜKBAŞ TEMİNİ
Söz konusu hayvanlar besici tarafından temin edilecek olup, hayvanların cinsi ve evsafı sözleşmede
belirtilen şartlara uygun ve Bakanlığın tescil belgelerine haiz olacaktır.
7.III. KALİTE BÜYÜKBAŞ YERLİ-İTHAL AYRIMI
Hayvanlarda yerli ve ithal menşei ayırımı yapılmayacaktır.
8.III. KALİTE HAYVANLARIN CİNSİ VE EVSAFI
Büyükbaş hayvanlar; yerli ırk, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi büyükbaş sığır cinsi hayvanlardan
oluşacaktır. Kesim sonu karkas ağırlıkları yağsız kesim yapılanlarda en az 135 kg ve karkas verimi en
az%50, yağlı kesim yapılanlarda ise karkas ağırlığı en az 140 kg ve karkas verimi de en az %52 olacaktır
1
9.HAYVANLARA AİT BELGELER
Besiye alınacak hayvanlara ait tanımlayıcı belgeler ile damızlık vasfı taşımadığı ve gebe olmadıklarına dair
Resmi Veteriner Hekim Raporu kesime 30 gün kala, kesim belgeleri ise kesimin yapılacağı tarihte
Kombinaya ibraz edilecektir.
10.TEMİNAT
Besici, sözleşme yapacağı kombinaya beher hayvan için (5-20 baş için 150.-TL, 21-50 baş için 200.-TL, 51üzeri 250.-TL) tutarında teminat verecektir. Besi sonunda yapılacak kesimi müteakip teminat, Besici’ye
iade edilecektir. Besici, teminat olarak nakit para, banka teminat mektubu, ipotek veya noter tasdikli borç
senedini de teminat olarak verebileceklerdir.
11.SÖZLEŞMENİN DEVRİ
İşbu sözleşme Ek-1’de belirtilen devir tutanağı ile bir başka besiciye kesim tarihinden önce devr edilebilir.
İşbu sözleşmenin devredilebilmesi için EK-1’de belirtilen devir tutanağının en az 10 gün öncesinden kesim
yaptırılacak Kombina yetkilisi nezaretinde doldurularak imzalanması gerekmektedir.
12.III. KALİTE HAYVANLARIN ASGARİ BESİ SONU AĞIRLIKLARI VE KARKAS
VERİMLERİ
Sözleşmede ön görülen besi süresinin sonunda kesime tabi tutulan hayvanlara ait karkaslar (Baş, ayaklar,
kuyruk, deri ve iç organları, perde eti alınmış gövde karkas et);
yağsız kesim uygulanacaksa (Böbrek, böbrek yağları, pelvis boşluğu, kavram, salkım ve fıtık yağları
alınmış) olarak en az 135 kg ve karkas verimi en az%50,
yağlı kesim uygulanacaksa, ( pelvis boşluğu, salkım ve fıtık yağları alınmış) olarak en az 140 kg ve karkas
verimi en az %52 olmalıdır.
13.III. KALİTE BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİM TARİHİ
Besiye alınan III. Kalite büyükbaş hayvanların tahmini kesim tarihleri aşağıya çıkartılmıştır. Bu tarih 15 gün
öncesinden Besici ve Kombina Müdürlüğünün karşılıklı mutabakatı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen kesim
tarihi ile birlikte besicinin hayvanlarını yağlı mı yoksa yağsız mı kestireceği Kombina Müdürlüğü tarafından
besici ile görüşülerek netleştirilir ve aşağıdaki tablonun en sağındaki sütun(kesim şekli) bu doğrultuda
Kombina Müdürlüğü tarafından doldurulur.
TAHMİNİ
KESİM TARİHİ
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
KESİM
MİKTARI
(ADET)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
TAHMİNİ
KESİM TARİHİ
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
…../……../……….
KESİM
MİKTARI
(ADET)
KESİM
ŞEKLİ
(YAĞLI/
YAĞSIZ)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
Kurumun ihtiyaç durumuna ve besici ile yapılacak mutabakata göre, besi olgunluğuna erişmiş hayvanların
kesimi, sözleşmede belirtilen kesim tarihinden 15 gün önce veya 15 gün sonra yapılabilir.
14.KESİME GİDECEK III. KALİTE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KOMBİNALARA NAKLİ
Kesim tarihi belirlenen hayvanların kesilmek üzere Kombinaya nakliyesi; Besici tarafından yapılacaktır.
2
15.III. KALİTE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KOMBİNAYA TESLİMİ, TARTIMI VE KESİMİ
A. KOMBİNAYA TESLİM
1) Hayvanlar, Besici tarafından; Bakanlığın hayvan sevk ve kesimi için zorunlu kıldığı Belgeler ile birlikte
canlı olarak Kombinaya teslim edilecektir.
2) Teslim edilen hayvanların kesim öncesi ve sonrasında yapılan muayeneleri sonucu evsafa uymadığı tespit
edilen veya muayene sonucu ihbarı mecburi hastalıklardan birinin tespiti halinde, bu hayvanlar sözleşme
kapsamından çıkartılarak Kurumun rutin cari alım uygulamalarına tabi tutulacaktır.
B. TARTIM VE KESİM
1)Kombinalar hayvan kesimlerini, Kurumun yürürlükte olan talimatları veya çıkacak yönetmelik ve
standartlar çerçevesinde gerçekleştireceklerdir.
2)Kombinaya teslim edilen hayvanların tartım ve kesimleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
a) Kesim öncesi hayvanlar, canlı tartıya tabi tutularak, canlı ağırlıkları belirlenecektir. Canlı ağırlıktan
tokluk durumuna göre teknik personel tarafından en çok %8 oranında tokluk firesi düşülerek randımana esas
canlı ağırlık hesaplanacaktır.
b) Hayvanlar kesim salonuna alınarak Kurumun kesim usulüne uygun olarak kesilecektir.
c) Kesilen hayvanlar yüzülerek, kelle, iç organları, yağsız kesim uygulanacaksa böbrek, böbrek yağları,
pelvis boşluğu, kavram, salkım, fıtık yağları, yürek yağları, ana toplardamar ve bitişiğindeki yağları, ,yağlı
kesim uygulanacaksa, pelvis boşluğu, salkım ve fıtık yağları yürek yağları, ana toplardamar ve bitişiğindeki
yağları, ile ayakları karkastan uzaklaştırılacaktır
d) Karkas, omurgadan ikiye ayrıldıktan sonra sıcak tartımı yapılacaktır.
e) Randıman (karkas verimi), Karkas ağırlığının tokluk firesi düşülmüş ödemeye esas canlı ağırlığa
bölünmesiyle tespit edilecektir.(Aynı gün içerisinde, aynı şahsa ait kesime getirilen hayvanlar, tek parti
kabul edilecek ve tek bir randıman alınacaktır.)
g) Kesimi yapılan hayvanların bedelleri, karkas ağırlığı üzerinden ödeneceğinden, deri, bağırsak, yağlar ve
sakatatlar kesim hizmeti karşılığında Kuruma bırakılacaktır.
h) Belirtilen aşamalarda Kurumun raporlama ve kesim usulleri esas alınacaktır. Buna hiçbir şekilde itiraz
edilmeyecektir.
16.EKSİK TESLİMAT
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince verilecek Veteriner Sağlık raporuna dayalı olarak
hastalık veya başka nedenlerle ölen veya zayiata uğrayan hayvanlar belgelendirilmek suretiyle teslim
miktarından düşülecek olup, bu miktar taahhüdün % 10’unu aşmayacaktır. Kombina ve besicinin karşılıklı
olarak mutabakata vardıkları durumda ise teslimat miktarı %20’ ye kadar artırılabilecektir.
17.FİYATLANDIRMA
İşbu sözleşme hükümlerine uyan hayvanlara ait karkaslar, sözleşme tarihindeki Kurum alım fiyatından aşağı
olmamak kaydıyla fiyatlandırılacaktır. (Şayet kesim tarihindeki Kurum alım fiyatı, sözleşme tarihindeki
fiyattan düşük olursa sözleşme tarihindeki fiyat esas alınacaktır.) Kurumun teslim tarihindeki karkas et alım
fiyatına sözleşmeli besicilik yapmasından dolayı;
a. Sözleşmeli besicilik kapsamında 60 gün öncesinde sözleşme imzalayan besicilere 30 Krş./et Kg.
sözleşme primi ödenir.
b. Kurum ihtiyacı doğrultusunda erken veya geç kesim durumu söz konusu olduğunda 13. maddede
belirtilen erken veya geç kesim durumu dikkate alınarak 10 Krş./Et Kg. daha ilave alım primi
uygulanır. (Erken veya geç kesim tarihinin hayvan sahibinin talebi doğrultusunda değiştirildiği
durumunda 10 Krş./Et Kg.lık ilave prim uygulanmaz. )
c. Nakliye primi olarak; İlk 100 Km için 10 Kuruş/ Et Kg ve sonrasındaki her 100 Km için ise 5 Kuruş
/Et Kg üzerinden ödeme yapılır.
3
18.ÖDEME VADESİ
Sözleşme kapsamında satın alınan hayvanlara ilişkin ödemeler, Kurumun kesim tarihindeki ödeme esasları
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ancak, bu vade her halükarda 30 günü aşmayacaktır.
19.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYE
Besici mücbir sebepler (Yangın, Sel baskını, Deprem) ve salgın hastalık sebebiyle hayvanlarının
ölümü/mecburi kesime sevki durumları dışında taahhüdünün tamamını yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi
takdirde, teminatı irad kaydedilerek herhangi bir ihtar ve kanuni merasime lüzum görülmeksizin sözleşmesi
feshedilebilir. Besici, sözleşmenin feshi halinde, teminatın tamamının Kurum adına gelir olarak
kaydedileceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Besicinin, muhtelif sebeplerden ötürü sözleşme kesim tarihini beklemeden hayvanlarını, Kurumun serbest
cari alım fiyatlarıyla Kurumda kestirmesi şartı ile ve sözleşme primlerinden feragat ettiğini yazılı olarak
beyan etmesi durumunda sözleşme teminatları besiciye iade edilir.
20.ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
İş bu sözleşmenin uygulanmasında tarafların ihtilafa düşmesi halinde, anlaşmazlıkların halli için Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
21.DİĞER HÜKÜMLER
A.Taahhüt edilen hayvanların muhatap kombinadan başka bir kombinaya teslimi, karşılıklı mutabakat
halinde mümkün olabilir.
B.Besici, hayvanlarını zamanında aşılatmak ve ilaçlamakla yükümlü olup, tüm bakım, yem ve Veteriner
Hekim Hizmet giderleri Besici tarafından karşılanacaktır.
C.Kurumun Besicilere yapacağı tebligatlar; Besici mevcut olmasa bile adresinde bulunan aile fertlerinden
herhangi bir kişiye yapılmış veya zabıt tutulmak suretiyle adrese bırakılmış ise kendisine yapılmış sayılır.
D.Besici sözleşmedeki ikametgâh veya işletme adresini değiştirirse yeni adresini Kombinaya bildirmek
zorundadır.
E.Sözleşmenin imza ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, harç ve resimlerden doğan masraflar
Besici’ye aittir.
F.Kurum, ödeme usulleri kapsamında, Sosyal güvenlik, Stopaj, Mera Fonu ve Borsa kesintisi gibi yasal
kesintileri Besici’nin alacağından tahsil eder.
22.SÖZLEŞMENİN TANZİM TARİHİ VE MADDE ADEDİ
İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 22 maddeden ibaret olup, taraflar arasında Et ve Süt Kurumunun
…………………………….Et Kombinasında …../….../…….. tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak tanzim ve imza
edilmiştir.
BESİCİ :
Adı ve Soyadı :
Kimlik No
:
Cep No.
:
Banka IBAN No:
( İmza )
KOMBİNA YETKİLİLERİ:
Adı ve Soyadı :
Unvanı
:
( İmza )
Adı ve Soyadı :
Unvanı
:
( İmza )
İkametgâh Adresi:
4
Ek-1
III. KALİTE HAYVAN SÖZLEŞMESİ DEVİR TUTANAĞI
Et ve Süt Kurumu …………………….. Et Kombinası ile …./……/……..tarihinde imzalamış
olduğum Büyükbaş besicilik sözleşmesi kapsamındaki büyükbaş hayvanlarımı aynı şartlarla devralan
kısmında belirtilen şahsa devrediyorum.
Bu tutanağın imza tarihten sonra devreden adı altındaki şahsın sözleşme ve hayvanlarla ilgili
herhangi bir hak iddia etmeyeceğini, bundan böyle Büyükbaş Besicilik Sözleşmesi hükümlerinin tüm
maddelerinin devralan şahıs adına yürütüleceğini, işbu tutanak ile kabul ve taahhüt ederiz.
DEVREDEN
DEVRALAN
Adı ve Soyadı
Kimlik No
Cep No
:Adı ve Soyadı
:Kimlik No
:
:
İmza
:İmza
:
:
Cep No
:
İkametgâh Adresi :İkametgâh Adresi:
(Müşahit)
KOMBİNA YETKİLİSİ
Adı ve Soyadı
:
Unvanı
:
İmza
:
5
Download

III. KALİTE HAYVAN SÖZLEŞMESİ