ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKBAŞ SIRTTAN DÜŞME DERİ (KELLE DERİLERİ DAHİL)
SATIŞI YAPILACAKTIR
1. Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Mayıs-Ağustos
aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak
büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deriler (kelle
derileri dahil) ihale ile satılacaktır.
2. İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü
kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale
yapacaktır.
3. İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale
günü olan 14 Nisan 2015 günü saat 10.00’a kadar ilgili Kombina
Müdürlüklerine teslim edecektir.
4. İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL
karşılığında temin edilebilir.
5. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz
konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

sırttan düşme büyük baş