ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI
YAPILACAKTIR
1. Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Mayıs-Ağustos
aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak
küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsaklar ihale ile
satılacaktır.
2. İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü
kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale
yapacaktır.
3.
İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini
ihale günü olan 14 Nisan 2015 günü saat 11.00’e kadar ilgili Kombina
Müdürlüklerine teslim edecektir.
4. İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL
karşılığında temin edilebilir.
5. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz
konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

küçük baş deri ilan metni için tıklayınız