MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√ )
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE ( )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN ( )
Remziye ARSLANCA( )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYES
06/06/2014
38
Konu:İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 parsele
ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile
ilgili imar komisyon raporu.
GÜNDEM -3: İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.
İMAR KOMİSYON RAPORU
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 495-3710 sayılı yazısında ;
İLGİ: 29.08.2013 tarih 5300 sayılı dilekçe ve ekleri.
Talep: Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta, 306 ada 9 nolu parsele ait 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi ilgi dilekçe ekinde iletilerek gereğinin yapılması talep
edilmektedir.
Mülkiyeti: İlgi yazı eki Çatalca Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 10.07.2013 tarihli tapu
bilgisinde 4591,25 m² yüzölçümlü Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta 306 ada 9
sayılı parselin tamamının Murat Egemen Pet.İnş.Tur. ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti. mülkiyetinde olduğu
anlaşılmaktadır.
Meri Planlardaki Durumu: Çatalca İlçesi Kaleiçi Mahallesi F20c10d pafta 306 ada 9 nolu
parsel; meri 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda bir
kısmı yeşil alanda, bir kısmı ise Akaryakıt İstasyonu alanında;
Meri 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda
ise bir kısmı yol alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı ise Akaryakıt İstasyonu alanında
kalmaktadır.
İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri:
İlgi dilekçe ekinde 1/1000 ölçekli teklif Uygulama İmar Planı’na ilişkin tarafımıza iletilen
kurum görüşleri;
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2013 tarih 406324 sayılı
yazısında;
Söz konusu 1/1000 Ölçekli Plan tadilatının, 12.04.2013 tarih ve 878 sayılı İBB Meclis Kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup,
ilgi(d) Yönetmeliğin 6.3 maddesi gereği İdaremizce uygun bulunmuştur, denmektedir.
Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 12.08.2013 gün ve 829818-2865
sayılı yazısında;
1
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√ )
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE ( )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN ( )
Remziye ARSLANCA( )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYES
06/06/2014
38
Konu:İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 parsele
ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile
ilgili imar komisyon raporu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 tarih ve 878 sayılı kararı ile 14.05.2013
tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı doğrultusunda Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi 20K4D pafta 306 ada 9 parselin kısmen "Akaryakıt İstasyon Alanı"nda, kısmen "Park Alanı"nda, kısmen
"Yol Alanı"nda kalmakta iken 306 ada 9 parselin "Park Alanı"nda ve "Yol Alanı"nda kalan kısmının
"Akaryakıt İstasyonu Alanı"na alınması ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat
teklifinin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için;
- Yola gerekli terklerin bedelsiz yapılması,
- 08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Uygulama İmar
Planı'nda "Akaryakıt Tesisi Alanları" için belirlenen inşaat alanını aşmaması,
- Trafik güvenliği açısından girişlerde yavaşlama ve çıkışlarda hızlanma ceplerinin
yapılması,
- Uygulama aşamasında giriş-çıkış hususunda UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu) kararı alınması,
- Cephe-derinlik vb.hususlara ilişkin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden görüş alınması
gerekmektedir, denmektedir.
Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih 4224-142084
sayılı yazısında;
Söz konusu parsel, “önemli alanlar 5.1” lejantında kaldığından zemin durumu ile ilgili
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürülüğünün, giriş-çıkışlarla ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının,
Büyükçekmece Havzası uzun mesafeli koruma alanında kaldığından İSKİ'nin ve ilgili diğer
kurumların olumlu görüşünün alınması, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 01.01.2005 tarihinde
yürürlüğe giren Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45.maddesine göre “Akaryakıt ve LPG
İstasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10 km'den, şehir içi
yollarda 1 km'den az olamaz.” denildiğinden 1 km mesafe şartını sağlaması, meri planlarda söz
konusu parsele bitişik alan “kültürel tesis alanı” olarak planlandığından 11939-12820 sayılı TSE
Standardına ve İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatına göre kurulacak
istasyonun LPG tankından (yer altı) 40m mesafede okul ve hastane, 25m mesafede topluma açık
binalar, LPG dispensırınden 15m mesafede okul, hastane ve topluma açık binaların yapılmasına yol
açacak şekilde plan tadilatı yapılmaması gerekmekte olup, 1/1000 ölçkeli Uygulama İmar Planı'nda
“Akaryakıt + LPG Tesis Alanı”na ayrılmasında GSM Mevzuatı açısından sakınca bulunmamaktadır,
denmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 19.07.2013 tarih 1520-134600 sayılı yazısında;
Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik
yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların
planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt
çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre ugulamaya gidilmesi koşuluyla, söz
konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir,
denmektedir.
2
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√ )
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE ( )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN ( )
Remziye ARSLANCA( )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYES
06/06/2014
38
Konu:İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 parsele
ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile
ilgili imar komisyon raporu.
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 13.08.2013 tarih 8207147599 sayılı yazısında;
Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası
bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır,
denmektedir.
Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün
30.07.2013 tarih İBB-141340-1294 sayılı yazısında;
Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür, denmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama
Müdürlüğü'nün 03.06.2013 tarih 104172 sayılı yazısında;
Çatalca Kaleiçi 306 ada 9 parselin parklar ve dinlenme alanında kalan kısmının akaryakıt
istasyonu alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi, İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 tarih 878 sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş olup,
1/5000 ölçekli plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 14.05.2013 tarihinde aynen
onanmıştır, denmektedir.
Değerlendirme ve Sonuç:
Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta, 306 ada 9 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi'ne ilişkin pafta incelendiğinde; teklifin meri 1/1000 ölçekli
Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı paftası üzerine hazırlandığı, parseldeki yol
ve park alanının kaldırılarak "Akaryakıt İstasyonu Alanı" olarak tasdik sınırı geçirildiği ve;
1-Plan onama sınırı, İstanbul ili, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi 20K-4D pafta, 306 ada 9
sayılı parsel sınırıdır.
2-Plan onama sınırı içinde kalan alan; “Akaryakıt İstasyonu Alanı"dır.
3-Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
4-Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere
uyulacaktır.
5-Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda
belirtilen hususlara uyulacaktır.
6-Açıklanmayan hususlarda; Meri 08.11.2010 onaylı Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı şartları ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri
geçerlidir, şeklinde plan notları getirildiği görülmektedir.
İlgi yazı eki teklife ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde;
3
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√ )
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE ( )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN ( )
Remziye ARSLANCA( )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYES
06/06/2014
38
Konu:İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 parsele
ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile
ilgili imar komisyon raporu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğü, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın uygun görüş verdiği; Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nce ise
1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için; Yola
gerekli terklerin bedelsiz yapılması, 08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve
Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı'nda "Akaryakıt Tesisi Alanları" için belirlenen inşaat alanını
aşmaması, Trafik güvenliği açısından girişlerde yavaşlama ve çıkışlarda hızlanma ceplerinin
yapılması, Uygulama aşamasında giriş-çıkış hususunda UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu) kararı alınması, Cephe-derinlik vb.hususlara ilişkin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden
görüş alınması gerekmektedir, Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler
Yapım Müdürlüğü'nce; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması
komisyonumuz görüşüdür, denilerek koşullu uygun görüş verilmiş, ayrıca Deprem Zemin İnceleme
Müdürlüğü de mevcut yapıların zemin-temel-yapı ve statik yönden incelenmesi ve buna göre
uygulamaya gidilmesi koşuluyla uygun görüş vermiştir.
Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta, 306 ada 9 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilat Teklifi, 14.05.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi
Revizyon Nazım İmar Planı tadilatına uygun olarak hazırlanmış olup, 08.11.2010 onay tarihli
1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda parseldeki yol
ve park alanı kaldırılarak Akaryakıt İstasyonu olarak düzenlenmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Plan notlarının C.16.5. maddesinde Akaryakıt Tesisi Alanları ile ilgili olarak
“Planın onayından sonra akaryakıt istasyonları için yeni ruhsat talebinde asgari net parsel büyüklüğü
2000 m² şartı aranacaktır. Minimum parsel cephesi 40 metredir. Parsel derinliği en az 25 metre
olmalıdır. Yakıt tankı ve pompa noktaları eğitim, sağlık, dini tesis vb. kamusal hizmet yapılarına ve
konaklama özellikli tesislerin parsel sınırına en az 50 metre mesafede yer alacaktır. Emsal: 0.25
değerini aşamaz. Akaryakıt istasyonları için Uygulama (ruhsat) aşamasında giriş-çıkışlara ilişkin
UTK Kararı alınacaktır.”denmektedir.
Ancak plan teklifindeki plan notlarında yer alan 6. Maddesinin “Açıklanmayan hususlarda;
Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve
Meri Yönetmelik Hükümleri geçerlidir”, şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.
İlgi teklifin 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar
alınmak üzere Çatalca Belediye Meclisine havalesi olunmuştur.
-KOMİSYON GÖRÜŞÜİlgi dilekçe ile Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Tadilat Teklifi incelenmiş olup, 14.05.2013 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Tadilatına uygun olarak hazırlandığından, plan teklifindeki plan notlarında yer alan 6. Maddesinin
4
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Ömer ENGİN ( )
Celalettin SONKAYA (√ )
Ridvan HACET (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Ersin TAŞKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Belgin TEZER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Metin SEZER (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Cavit ETEKE ( )
İ.Caner TEMEL (√ )
Özlem COŞKUN ( )
Remziye ARSLANCA( )
T.C.
ÇATALCA BELEDİYES
06/06/2014
38
Konu:İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 parsele
ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile
ilgili imar komisyon raporu.
“Açıklanmayan hususlarda; Meri Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Meri Yönetmelik Hükümleri geçerlidir”, şeklinde
değiştirilerek kabulü komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Şeklindeki İmar Komisyonu raporu Meclise okunarak müzakereye açıldı.
KARAR: İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilatı ile ilgili imar komisyon raporu oya sunuldu, 1 (bir) red (Metin SEZER) oyuna karşılık 21
(yirmibir) kabul oyu ile 06/06/2014 tarihli Haziran Ayı Toplantısının 2. birleşiminde
katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Cem KARA
Belediye Başkanı
Belgin TEZER
Katip
İNCELENDİ
...../06/2014
Cem KARA
Belediye Başkanı
5
Filiz ÖDER
Katip
Download

kaleiçi mah. 306 ada 9 parsele ait 1.1000 ölçekli u.i