K A M U H A S T A N E L E R İ B İR L İK L E R İN İN B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L V E H İZ M E T A L IM /S A T IM IN A İL İŞ K İN PR O TO K O L T A SL A Ğ I
A m aç
M ad d e 1- İş bu protokolün amacı, Balıkesir İli K am u Hastaneleri Birliği’nin hizmet sunu m un da ihtiyaç
duydu ğu mal ve hizmetlerin T rabzon İli K am u Hastaneleri Birliği tarafından karşılanması ve bunların
bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenm esidir.
K a p sa m
M A D D E 2 - ( l ) İş b u p r o to k o l; a ş a ğ ıd a belirtilen m a l ve hizm etleri kapsar.
a) T e ş h is ve te d a v iy e y ö n e lik s u n u la n h i z m e t l e r ; ......................................
b) T e şh is ve te d a v iy e y ö n e lik o lm a y a n h iz m e tle r ;........................................
e) T ü k e tim e y ö n e lik m a l l a r ; .................................................
d) D e m irb a ş n ite liğ in d e o la n m a l l a r ; ........................................................
H ukuki D ayanak
M A D D E 3 - ( l) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri H akkında Kanun
H ükm ünde K a rarn am e’ye,
b) 209 sayılı Sağlık B akanlığına Bağlı Sağlık K u ru m la n İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek D ö n er Serm aye H akkında K anunun 3 üncü maddesine, (Bakanlığımız dışındaki diğer
kamu idarelerine bağlı sağlık tesislerine (askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) yapılacak
mal ve hizmet alım larına ilişkin olarak hazırlanacak protokolde bu bende yer verilmeyecektir.)
c) 4734 sayılı K am u İhale K anunun 3 üncü m addesinin (h) bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı K am u İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve
Tedaviye Y önelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin
Y önetm elik’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
T an ım lar
M A D D E 4- (1) Bu p ro tok old e geçen;
a) Tedarikçi B irlik T /t» W ^ /^ V W > V ^ < .a ın u Hastaneleri Birliğini,
b) Alan Birlik IT ırab v n /Ja U ıİK a m u Hastaneleri Birliğini,
c) Fiyat Tarifesi
: Sosyal Güvenlik K u ru m u n c a yayımlanan Sağlık U ygulam a Tebliğinde veya
Maliye B akanlığınca yayım lanan T edavi Y ardım ına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsam da hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
T araflar
M A D D E 5- (1) İş bu p rotokolün tarafları;
a)'îÎ V e » b r \ ;<amu Hastaneleri Birliği
.Kamu Hastaneleri Birliği,
T eşh is ve T edaviye Y ö n elik H izm etlerin S u n u m u n a İlişkin Esaslar
M A D D E 6-Sunulacak hizmetlerin nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede vb. hususlara ilişkin
usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride tereddüde mahal bırakmadan bu m addede belirtilecektir.
T ü k e tim e Y ö n e lik O la n M a lla r ile D e m ir b a ş N ite liğ in d e O lan M a lla rın A lım v e Satım ın a
İlişk in E sa sla r
M A D D E 7 -A la n Birliğin ihtiyaç d u y d u ğ u m a lla rın nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede
teslim edileceğine ve alınacağına ilişkin hususları içeren usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride
tereddüde mahal bırakmadan bu m ad d ed e belirtilecektir.
M a l A tım la rın d a F iy a tla ııd ır m a E sa sla r ı
M A D D E 8 - ( l) İ h tiy a ç fazlası m a lla r b e d e ls iz o la ra k devredilecektir.
(2) M a lların fiy atlan d ırılm ası;
a ) F iy a t t a r i f e le r i
ile f iy a t l a r ı
b elirlen m iş o lan ların
fiyatı; f iy a t ta r i f e le r i ile b e l ir le n e n fiyatı
g e ç m e m e k v e m a l i y e t i n i n a l t ı n d a k a l m a m a k k a y d ı y l a , m a l i y e t i n i n ü z e r i n e s a d e c e k a n u n i k e s in til e r ilave
e d i l e r e k b e l ir le n e c e k tir .
b ) F i y a t t a r i f e l e r i n d e fiy atı o l m a y a n v e a m o r t i s m a n a tabi o l m a y a n m a l l a r ı n fiy a tı; m a l i y e tin in
ü z e r i n e s a d e c e k a n u n i k e s i n t i l e r ila v e e d i l e r e k b e l i r l e n e c e k t i r .
c)
F iy a t t a r i f e l e r i n d e fiyatı o l m a y a n v e a m o r t i s m a n a ta b i o la n m a l l a r ı n fiyatı a m o r t i s m a n tu ta rları
da d ik k a te alın arak
belirlen ecektir.
s a tışı
yapacak
olan
B irlik ta ra fın d an
T aşın ır
M al
Y önetm eliği
esaslarına
göre
H iz m e t A lım la r ın a Y ö n e lik F iy a tla n d ır m a E sa sla rı
M A D D E 9 - ( l ) H iz m e tle r in fiy a tla n d ırılm a sı;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları b e lirle n m iş o lan la rın fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k ve m a liy e tin in a ltın d a k a l m a m a k k ayd ıy la, m a liy e tin in ü z e rin e sadece k anuni kesintiler ilave
e d ile r e k belirlenecek tir.
b) Fiyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve lıizm et a lım ı yolu ile ü ç ü n c ü şa h ısla rd a n tem in edilen
hiz m e tle rin fiyatı; ihale b e d e lin in ü z e rin e sad e c e k an uni k e s in tile r ilave ed ile rek belirlenecek tir.
c) Fiyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve id a re le rce üretilen hizm e tle rin fiyatı; m a liy e t be delinin
ü z e rin e sa d e c e kanuni k e sin tile r ilave e d ile rek belirlenecektir.
F a tu r a la n d ır n ıa v e Ö d e m e S ü r e le r i
M A D D E 1 0 - ( l ) İş bu p ro to k o l k a p sa m ın d a k i m al ve h izm e tle rin bedelleri bu protok olde
b e lirle n e c e k fiyatlar ü z e rin d e n T e d a r ik ç i Birlik ta ra fın d a n a y lık d ü z e n le n e c e k fatura karşılığ ın da A lan
B irlikçe en geç
G ü n içinde ö d e n e c e k tir.
(2) Ö d e m e le r ta ra fla rın d ö n e r s e rm a y e işle tm e le rin e ait bütçe ve h e s a p la rın d a n /h es ap ların a
y ap ıla ca k tır.
(3) Bıı pro to k o l k a p s a m ın d a k i m al ve h iz m e tle rin bedelleri ilgili m c v z u a td a h ilin d e geri ö d e m e
kııru m ıın a A lan B irlik çe fa tııralandırılacaktır.
G e n e l H ü k ü m le r
M A D D E l i - ( l ) Protok ol m a d d e le r in in u y g u la n m a s ın d a ve pro to k o ld e hiiküm b u lu n m a y a n
k o n u la r d a o rtaya ç ık a b ile c e k a n la ş m a z lık la r T ü rk iy e K a m u H astaneleri K u ru m u tara fın d a n çö z ü le c ek tir.
(2) İş bu pro to k o l ilgili m e v z u a tta y a p ıla c a k d e ğ iş ik lik le r ve d e ğ işe n şartlar d ik k a te alın ara k her
z a m a n karşılıklı o lara k im z a a ltına a lın m a k şartıyla değiştirilebilecek tir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
D iğer H u su slar
M A D D E 12Bu m addede ihtiyaç d uyulabilecek diğer dü zenlem elere ilgili mevzuat dahilindeyer verilecektir.
Y ü r ür l ük
M A D D E 13- ( I )
M addeden ibaret bu protokol
tlf< e.sV /T ....Birlik Genel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün ekleri;
Birlik Genel
Sekreteri
ve
a ) ................................................
b ) ................................................
c)...........................................
D oküm an ın dan oluşm aktadır.
(3) İş bu p ro to k o l........ / . . . ./ 2 0 .. . tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınm ış olup, I (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve 1 (bir) nüslıasıda Alan Birlik’e verilmiştir. H er iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren l l b l f ^ t y ı l d ı r . Protokolün bitm esine 1 (bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olm adığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol h ü k ü m le ri.T te V ^ K aım ı Hastaneleri Birliği J ^ e ııe l Sekreteri veftft(«&*vhcKamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
B a lık e sir K a m u H a sta n e le ri Birliği G e n e l S ek rete ri
O p .D r . Hasaıı H O C A O Ğ L U
\MV
,./....../20I5 \
T rabzon K
:leri G e n e l S ekrete ri
L ../2 0 I5
Download

Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği