T.C.
ugAKvlrilici
il
Sayr
ivriui Egitim Miidiirtiigii
23t05t2014
z 47848017 124512056228
Konu : 2014-201 5 Egitim-Olretim Yrlr
Yatrhhk Kontenjanr Tespiti
.........irgn KAYMAKAMLTcT
(ilge Milli Egitim Miidirliigiine)
vtiounniGtiNn
itgi :
ilkbpretim
ve Ortablretim
Kurumlannda Parasrz Yatrhhk, Burs
ve
Sosyal
Yardrmlar Ytinetmeli Ei
itgi Ybnetmelipin 8 inci maddesinde; orta6fretim okul pansiyonlanrun aqrk
kontenjanlanrun il veya ilge"yatrhhk ve bursluluk komisyonunca Mayrs ayr iginde
belirlenerek ay sonunakadar Bakanhlrn ilgili birimlerine bildirilece[i belirtilmektedir.
Bu itibarla Genel Miidiirliigiimiize ba[h okullarrn (genel lise, anadolu lisesi,
fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, gi.izel sanatlar ve spor lisesi, anadolu 6[retmen lisesi)
201412015 egitim-bgretim yrlmda okul pansiyonlanna ahnacak yahh iilrencilerin tespitine
esas olmak izere bop kontenjanlann ( krz ve erkek blrenci olarak ) belirlenerek en geg
27 Mays 2014 tarihine kadar ek form tirneline uygun olarak miidiirliifiimiiz ortablretim
hizmetleri biiliimiine gbnderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Biilent FAHIN
Vali a.
Milli Egitim Miidilrii
EKIER;
I Adet Form
oacnru:
ilqe Kaymakamhgr (MEM)
Vala Gedik Lisesi
Upak G.S.ve Spor Lisesi
Fen Lisesi
Upak Lisesi
O.D.Anadolu Lisesi
S
#fivenli Elektrenilq
fungEltAplr lhAYnrdrl
6&a,{L**"{&
$AK.And.O[n.Lisesi
Q\9-
arc^pQ|
f,"^ [n.-{ii''9"J - L'.,'y'
/Mernur
Bu belge, 5070 sayrh.Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gerelince grivenli elektronik imza tle imzalanmtpttr
Evrak teyidihttp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d697-8d50-342a-980c-0151 kodu i1e yaprlabilir.
Ortacigretim Hizmetleri Bcihimri
Enstini Sok. Valilik Binasr Arkasr 64100-Merkezfu$AK
Bilgi iqin :M.CELiKORS $ef
Telefon :(0
Faks
27 6)
2233990-192
:(0 276) 2233989
e-posta :[email protected]
2014-201 5 EGITIM-OGRETIM YILINDA
ugAK iliruoe onrn6GnEriu ceruel ruUoUnlUGUNe eaGLl oKUL plr,rsiyorrr-ARlNA ALTNAcAK
YATTLT 6Gneruci SAYTLART
2014-2015
o.-
o
z.
OKUL PANSIYONUNUN ADI
t
-a
..:_ e
Yt>
ej-
(I
Anadolu Lisesi O$renci Pansiyonu
1
E
K
..Fen Lisesi Ogrenci Pansiyonu
2
E
K
. GUzel Sanatlar ve Spor Lisesi O$renci Pansiyonu
E
K
Sosyal Bilimler Lisesi O$renci Pansiyonu
4
E
K
.. Anadolu O$retmen Lisesi O!renci Pansiyonu
5
E
K
E
K
,
.
j
4itr,
PANSIYONUN
xapasiresi
eoiriru-oGnerivt
vur iqiru respir
eoiLeN eo$
KONTENJAN
Download

2014/2015 Eğitim - Öğretim Yılı Yatılılık Kontenjan Tespiti