{
@
't-C. $,Nl*kk
T.C.
ADANAVALiLiGi
I1 Salhk Miidiirliilri
lSilka.rl$r
:770e030a - tb
luy
Konu : Teklif Formu
..ll..r.Q3rzors
TEKLiF FORMU
Miidrirliiliimi.iztin ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve dzellikleri belirtilen I ( bir
)
kalemden olugan projeksiyon cihazr ahmr; 4734 sayrl Kamu ihale Kanunun
22. maddesi gerefi
do$rudan temin usulii ile temin edilecektir.
Birim fiyatrnrn bildirilmesini rica ederim.
Not:
1-) Teklif gartnameye uygun olarak verilecektir.
2-) Tekliflerde marka model belirtilecektir.
Teknik gartnamesi
I (bir)
adet
1(bir)
Sayfa
Onemli Notlar:
l-)Ensonvaklagrk fiyatbildirimkabultarihi.ll..l.Ql. /20ts:firnhisaattT.00,yekadardrr.
2-) Teklifler TL olarak verilecektir.
3-) Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiliniz toplam bedel K.D.v harig belirtilecektir.
4-) Fiyat opsiyonu ....................gtndiir.
5-) Usuli.ine uygun olmayan teklifler deferlendirme drgr brrakrlacaktrr.
Adresi : Mustafa Kemalpaga Bulvan No :--tiregirTEana
03 03 - 3253 Direkrel i032234419 12 Faks :0322344 19 12
intemet Adresi: www.adanasm.gov.tr
DahiliTel:0322344
PROJEKS|YON CiHAZI TEKNiK SARTNAMESi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
.
8.
9.
10.
Qdz0nUrlUk (Piksel Sayrsr) en az WXGA 1280x900 piksel olmahdrr.
lgrk G0cU en az 3000 AnsilUmen olmalldrr.
Gdr[ntU Teknolojisi DLP olmahdrr.
Cihazrn lamba omril en az ,|0000 saat olma|rorr.
Kontrast orant en a22001..1 olmaldrr
Teklif edilen cihazda en az adet pc girigi, 1 adet kompozit girig, 1 adet
video girigi, 1 adet hdmi girigi olmahdrr.
Cihazda dahili hoparldr bulunmahdrr.
GUrUltti seviyesi enlazla 35 db olmaldtr.
Qahgma volta1t220 Volmahdrr.
l
Cihazda "Keystone Correction" veya "Digital Keystone" ozelligi
bulunmald rr.
11. Cihazda flash bellekten sunum yapma Ozelligi olmahdrr.
1 2. Wrreless ozelli$i bulunmahdrr.
13.Cihaz CE (Avrupa Uygunlugu) onaylr olacaktrr.
'l4.TUrkge dil destegi olmahdrr.
15. cihazda uzaktan kumanda ve laser pointer 6zelli$i bulunmahdrr. cihaz ile
birlikte uzaKan kumanda ve laser pointer kumandasr verilmelidir.
16. cihaz ile birlikte power kablosu ve vga kablosu verilmelidir. Verilen
kablolar en az 5 metre uzunlukta olmalrdrr.
17.Cihaz ile birlikte tagrma gantasr, lens kapagr, TUrkge kullanma krlavuzu da
verilecektir.
cihaz ile birlikte orijinal tavan askr kiti ve ti.im montaj aksesuarlarr
verilmelidir.
19.Cihaz ile birlikte en az180x180ebaflarrnda perde teslim edilecektir.
20.Cihazrn garanti stiresi en az2 yrl olmalldrr. Cihazrn garantisi, Muayene
. Komisyon Kabul Tutanagrnln idarece onaylanmasrnr mUteakip baglai.
21.Teklifte cihazrn teslim suresi belirtilecek ve bu siire sdzlegme tarihinden
itibaren 10 ig gUnUnU gegmeyecektir.
22. cihaz teslim edildikten sonra cihazrn montajr idare tarafrndan belirlenecek
yere firma tarafrndan yaprlmalldrr. (Not: Bu madde cihazrn sabit durmasr
istenirse eklenecektir.)
18.
Ebe iklirne BiNGiLi
Acit ve
q *{.q--r
''s\s4/\^\r. ,*\"Lo
/ | I 31'.-"vtJ.
\J..N E"'---\'
I
I
SrE. Hiz,
lYPffiiurrugu
^fdrlqjlte
/rr'!\
//
u
Download

Buradan