SERTIFIKA
57292
Bu sertifika a$agrda adrgegen kuruluga UDEM Uluslararasr Belgelendirme Denetim E$itim
Merkezi San. ve Tic. Ltd. $ti. tarafrndan verilmigtir.
UEurlu Diggilik Grda Endiistri ve ingaat
Uriinleri San. ve Tic. Ltd. $ti.
aa
Kalfa Koyri 3.Qanh Sok. No:50/71
usAK / ruRK|YE
ISO 900132008
Kapsam: Dental ala5rm, DENTindex CAST-N Ni-Cr Ceramic Alloy, DENTindex CASTCO Co-Cr
Ceramic Alloy, DENTindex CASTCC Co-Cr Partial Denture, Alloy Uretimi
EA Kodu: 23
Belgelendirme Denetim Tarihi
TescilTarihi
Yeniden Basrm Tarihi
Gecerlilik Tarihi
'+
4.,
hPF
/
o1
UDEM
c)
\<
L4.0s.20L4
L2.1.L.201.4
TT.LL.2OT5
JAS.ANZ
UDEM Uluslararasr Belgelendirme
Denetim E[itim Merkezi
San. ve Tic. Ltd. $ti. Onayr
UDEM Uluslararast Belgelendirme Denetim Elitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited girketi bu belge ile adr gegen kurulugun yukarrdaki
standardrn Sartlanna uygun bir ydnetim sistemine sahip oldu[unu belgeler. Sistem etkin bir gekilde s0rdiiriildiikge ve gdzetim denetimleri
zamantnda yaptldtit rniiddetge bu belge tescil tarihinden itibaren 3 yrl boyunca gegedidir. Belgenin gegerlilili www.udemltd.com.tr
http://www.ias-anz.com.au. internet sayfasrndan kontrol edilebilir. Bu belgenin miilkiyet hakkr UDEM Uluslararasr Belgelendirme Denetim
Eiitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited $irketi' ne aittir ve istenildifinde iade edilmelidir.
Adres: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Qankaya -Ankara -TURK|YE
Tel: +90 312 443 03 90 (pbx) Faks: +90 3I2 443 03 76
E-posta: [email protected] Web: www.udernltd com.tr
Download

ISO 9001 - Dentindex