ÖĞRENCİNİN
No
: .................................
Sınıfı
: .................................
Adı ve Soyadı
: ............................................................................................
Babası’nın Adı ve Soyadı
: ............................................................................................
Babası’nın Öğrenim Durumu :
O
O
O
İlk
Orta
Yüksek
“
İşi ve İş Ünvanı
: ............................................................................................
“
İş Adresi
: ............................................................................................
“
Ev Telefon No.
: ............................................................................................
“
Ev Adresi
: ............................................................................................
Annesi’nin Adı ve Soyadı
: ............................................................................................
Annesi’nin Öğrenim Durumu :
O
O
O
İlk
Orta
Yüksek
“
İşi ve İş Ünvanı
: ............................................................................................
“
İş Adresi
: ............................................................................................
“
İş Telefon No.
: ............................................................................................
“
Ev Telefon No.
: ............................................................................................
“
Ev Adresi
: ............................................................................................
Müracaat Formuna Eklediğim Belgeler :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
EK-7
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYER FORMU
1
2
3
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Okul ve Dershanelerde sınıfı Diğer
Kurumlarda Öğretim Programı
4
ÖĞRENCİNİN BİR YIL ÖNCEKİ BAŞARI DURUMU (İlköğretim ve ortaöğretim okulları 2-12 nci
sınıflar için)
Pekiyi
İyi
Orta
ANNE – BABA HAYATTA MI?
Anne veya baba ölü
İkisi de ölü
Anne-baba ayrı
2828 sayılı Kanuna göre devletin himayesi altında
2828 sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında
ÖĞRENCİ VEYA KURSİYERİN RAPORA BAĞLI ÖZÜR DURUMU VAR MI?
Hayır
Evet
AİLENİN AYLIK TOPLAM GELİRİ
(*) 750 TL den daha az ise
(*) 751 TL veya 1.500 TL arası ise
(*) 1.501 TL veya 2.500 TL arası ise
(*) 2.501 TL veya 3.500 TL arası ise
(*) 3.501 TL veya 4.500 TL arası ise
(*) 4.501 TL veya 6.000 TL arası ise
(*) 6.001 TL veya 7.500 TL arası ise
(*) 7.501 TL veya 9.000 TL arası ise
(*) 9.001 TL veya 10.500 TL arası ise
(*) 10.501 TL ve daha fazla
AİLEDE BAŞKA ÖĞRENİM GÖREN VAR MI?
Yok
Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için
Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için
Her bir üniversite öğrencisi için
AİLEDE ÇALIŞANLARIN
Yakınlık
Öğrenim
İş Adresi ve
Adı ve Soyadı
Görevi
Derecesi
Durumu
Tel. No:
Durumunuza uygun olan bölümü (x) ile işaretleyiniz.
5
6
8
9
(*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘nın ücretsiz okuma hakkından faydalanmasını istiyorum.
Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermiş
olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu Formda vermiş olduğum bilgilerin doğru olmaması hâlinde velisi
bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu süreye ait ücretleri
kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.
…/…/……
İMZA
VELİNİN
ADI VE SOYADI
T.C. KİMLİK NO
EV ADRESİ
İŞ ADRESİ
BURS BAŞVURUSUNDA VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER
Anne çalışıyorsa işi ve iş adresi
:
Anne emekli ise nereden emekli olduğu,
yeni bir işte çalışıp çalışmadığı
:
Baba çalışıyorsa işi ve iş adresi
:
Baba emekli ise nederen emekli olduğu,
Yeni bir işte çalışıp çalışmadığı
:
:
Velisi bulunduğum........................................................’nın ücretsiz okuma hakkından
faydalanmasını istiyorum.
Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak
üzere bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu formda vermiş
olduğum bilgilerin doğru olmaması halinde velisi bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz
okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu süreye ait ücretleri kanuni faizi
ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.
......../......./.........
İMZA
Velisinin
Adı ve Soyadı :
İkamet Adresi :
İş Adresi
:
Sayın Veli,
Özel İtalyan Lisesi Burs Değerlendirme Sistemi aşağıda açıklanmaktadır.
Burs müracaatları 13 Ekim 2014 pazartesi günü başlayıp, 27.10.2014 pazartesi günü saat 12.00 de sona erecektir.
Zerrin Akınlı
Türk Müdür Başyardımcısı
Massimo Di Segni
Özel İtalyan Lisesi Müdürü
AÇIKLAMALAR
I.
GENEL OLARAK
Özel İtalyan Lisesi’nde her öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ nın Özel Öğretim Kurumlarında
Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik ve Değerlendirme Kılavuzu esaslarına göre yetenekli,
ancak maddi imkânları sınırlı öğrencilere burs verilmektedir.
Bu esasa göre dağıtılacak burslarda, başvuranların şartlarının uygunluğuna göre, tam burs verilebilecektir.
II.
BURS İÇİN BAŞVURU ZAMANLARI
Yönetmelik hükümlerine göre:
III.
1.
Öğretim yılı Başında;
Öğretim yılı başında hazırlık sınıfı öğrencileri müracaatta bulunurlar.
2.
Öğretim yılı içinde;
Mayıs ayının birinci ve ikinci haftası içinde, hazırlık ve ara sınıf öğrencileri bir sonraki yıl için
müracaatta bulunurlar.
BURSUN GEÇERLİLİK SÜRESİ
* Verilen burs sadece bir öğretim yılı için geçerli olacaktır.
* Öğretim yılı içinde yapılacak müracaat sonucu burs almaya hak kazananların bursları, takip eden öğretim yılı
başından itibaren geçerli olacaktır.
* Öğretim yılı başında yapılacak müracaat sonucu burs almaya hak kazananların bursları, müracaat tarihinde
içinde bulunular öğretim tyılı için geçerli olacaktır.
* Burs almaya hak kazanan öğrencilerin, burs şartlarını yitirmeleri halinde, kazandıkları burslar iptal
edilecektir. (Örneğin Nisan ayında burs almaya hak kazanan bir öğrencinin, bursa hak kazandıktan sonra
sınıfını doğrudan geçmemesi veya her iki dönem bursunda öğrencinin ahlâk notunu kıracak şekilde bir
disiplin cezası alması gibi hallerde kazanılan burs iptâl edilecektir.)
IV.
MÜRACAAT ŞARTLARI
Burs için müracaat edecek öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) T.C. Vatandaşı olması (T.C. Vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaşlarımız dahil),
b) Kuruma kayıtlı ve öğrenim görüyor olması,
c) Özel öğretim kurumlarında okuyan kardeşlerden yalnız birisi için müracaat edilmiş olması,
d) Usulüne uygun müracaatta bulunulması,
e) Öğrencinin bir önceki sınıfını doğrudan geçmiş olması,
f) Öğrencinin ahlâk notunu kıracak şekilde disiplin cezası almamış olması,
V.
MÜRACAAT USULÜ
A) Burs için başvuru formları okul sekreterliğinden temin edilecektir. Form ve ekleri usulüne uygun
olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
B) Müracaat Formlarına eklenmesi gereken belgeler:
1.
Öğrencinin bir yıl önceki başarı durumunu gösteren belge, (karne fotokopisi)
2.
* Anne ve/veya baba ölü ise, bu durumu gösteren belge. (Veraset ilamı veya ilgili nüfus idaresinden
onaylı aile nüfus kayıt örneği.)
* Anne - baba boşanmış ise, velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı.
* Anne veya babanın şehit ve malûl gazi olması, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan
alınacak belge ve / veya 2828 Sayılı Kanun hükümlerine göre öğrencinin Devletin veya Koruyucu ailenin
himayesi altında olduğunu gösteren, ilgili kurumlardan alınmış belge.
3.
Sakat olanların, sakatlık derecesini belirten, tam teşekküllü resmi hastaneden almış oldukları sağlık
kurulu raporu.
4.
Anne ve babanın her ikisi için ayrı ayrı;
a) Emekli olup, halen herhangi bir işte çalışmayanların emeklilik cüzdanlarının fotokopisi ve o mahallin
muhtarından alınmış çalışmadığını gösterir belge.
b) Emekli olup, müracaat tarihinde herhangi bir işte çalışanların;
* Emeklilik cüzdanlarının fotokopisi ile,
* Halen çalışmakta oldukları işyerlerinden alacakları son aya ait maaş bordrosu,
c) Serbest çalışanların (kadrolu veya ücretli bir işin yanısıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil), vergi
levhası fotokopisi.
d) İşsiz veya iflâs etmiş olanların, bu durumlarını gösteren belge.
e) Anne, çalışmıyor, ev hanımı ise o mahallin muhtarından alınmış, çalışmadığını gösterir belge.
f) Baba çalışmıyor ise, yine o mahallin muhtarından alınmış, çalışmadığını gçsterir belge
5.
Ailenin Toplam Geliri
Aylık gelir olarak, aile fertlerinin müracaat tarihi itibariyle geçmiş 12 ayı kapsayan yıllık toplam
gelirlerinin 12’ye bölünmesiyle elde edilecek miktar beyan edilecektir. Aylık gelir hesabına, geçmiş 12 ay
süresince aile bütçesine giren bütün meblağlar (anne ve babanın tüm yan ödemeleri dahil maaş, ücret,
serbest meslek, ticari kazançları, kira, menkul sermaye iradı, faiz v.s. tüm gelirleri) dahil edilecektir.
Gelirlerde kanuni kesintiler dışındaki kesintiler dikkate alınmayacak, şayet borç veya taksit ödeniyor ise,
bu ödemeler ailenin aylık gelirine dahil edilecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
VI.
Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertlerinin, çalıştırkları işyerinden alacakları
ve müracaat tarihi itibariyle geçmiş 12 ayı kapsayan yıllık toplam gelirlerini gösteren onaylı belge.
Serbest çalışanların, (ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil), bir önceki yıla ait vergi
beyannamelerinin birer örneği
Emeklilerin, 12 aylık maaşlarını gösteren banka cüzdanlarının ilgili sayfalarının fotokopisi.
Bir önceki yıl çalışmayanlar ise, müracaatta bulundukları ayın gelirlerini belgelendireceklerdir.
Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertlerinin müracaat tarihi itibariyle son aya
ait ücret bordrosu.
6.
Kirada oturanların, kira kontratolarının noterden tasdikli bir sureti ve son ay kira ödeme makbuz
fotokopisi eklenecektir.
7.
Kendi mülkünde oturanların, oturdukları evi kiraya vermeleri halinde ne kadar kira geliri getireceğini
belirten, o mahallin muhtarından alınmış belge.
8.
Aile fertlerine ait taşıtların ruhsatname fotokopileri.
9.
Aile fertlerinin her birinin nüfus hüvviyet cüzdanı fotokopileri.
10.
Öğrenciden başka ailede öğrenim görenlerin, öğrenci olduklarını kanıtlayan ve özel okulda okuyan diğer
kardeşin burs almadığını gösteren belge. (Yatılı okuyan ve/c-veya burs-kredi alanların bu durumları da
belgede gösterilecektir.)
11.
Okul, okuma hakkını kazananlardan şehit ve malûl gazi çocukları ile mâlul gazilere ücretsiz okutmada
öncelik verir.
12.
E – DEVLET’ten “Gayrimenkul Sorgusu” çıktısı.
İNCELEME VE GERÇEK DIŞI BEYANLAR
Burs başvuruları İstanbul Özel İtalyan Lisesi Burs Komisyonu tarafından incelenerek beyanların doğruluğu
tahkik edilecektir.
Yönetmelik hükümlerine göre, gerçek dışı beyanları ile yanlış karar verilmesine sebep olanlar ile, bunların
beyanlarına kefil olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, gerçek dışı
beyanda bulunulan öğrencinin ücretsiz okuma hakkı geri alınır ve ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler geri
ödettirilir.
Download

2014-2015 öğretim yili hazirlik siniflari için burs