-l
a.rEiŞ ] }]
ü
ToBB
DEtlIx T:iciİğ"r ğDp-sI
ı3ğ!{!]r §!]xR§llRLt
ĞJ
P:|lriİEa lr t,nğ- İ §!,€T
j3.t D ü
In
1
}iöNÜ s üİ,\.aRJ ııo
:
t3
U
i'ta..lglll
Tarih
Sayı
Konlr
324,32gE23Ü
Ilgi: Ekonoıni Bakaırhğl'nın
2,1.1
TüRKiYE
ODALAR VE BORSALAR
BiRLiĞi
j I1.1,,l)ü] :l') a]J]*
:...l...12011
i
:
041 1/
Güney Kore / Dolandlrlcllık [Jya
0.2014 tarih ve 12683474-72,1.01 ,04/GK-707,17
s]
salılı vazısı
ilgide kayttlt yazıda, Seı,ıl Ticaıet Müşavilliğindeİ allnan vaaya atfen, Giine), Kore'ye ihracat
ve öZelljkle bu ülkedon ithalat yapaıı İuıalarrnrızın e]ektlonik posta adresleriıre yasadışı
yollaı,dan giıerek Yazüşmalarl okuyan üçtincü şahrslaıın, süte e-posta adresleriırdeır
yapİkla
gölıdeldik]eri üncsa.jlar yoluyla dolandırıcrlık
ifade
edi]mektedir,
J
Bu kapsamda. konu lıakkı]a seul Ticarct Müşaviriiğinden Ekononi Bakat lğt'na gölıderilen
diğer l,ıilgiler aşağıda kaydedi lünektedirI
Elektronik Po\l.ü yazüŞmal.!r] üÇijnc' kiŞiler üaralindan y.ıSa dıS1 yoll.ürla tğkip e.lilınekte.]ir.
Teklif ı,ernıe aşamasında, satlrcmın e-posta adresine benzer biı. aı]res kullaııan tlolcınılırıcı,
a]ıcü!-a kendi baııka hesap nlLmarasını göndelmektedir- Sahte tıdresüen gelen nıesajıı
dolaııdırlcıdan geldiğiııiJiırk etmeyen alıcı, mesdida belirtileü1 hesab.ü pdfa tra 5J!ri )ormLükra,
kendi.sine üriin yeya konŞinento gonderilmediği iÇin sdtıcülltı leünd|a geÇtiğjnde wJ)a Perçek
.tJü], l
l1c.,oh1 Ban,.ü,,Jic;ü,dc ;., J,JlJrJl] ]lIJlF]a, Ial|^ etn, kleallü
^d,A,]
Kullanılan slhle
e-PoStL1 adreSleri, .İatücını7 adresine çok benzeyeı aclreslerdir- Adresüeki bir
bir kardktü ile (arneğin "O" lıarJi yerine "a" rakaxı) d?ğişlirilünekte |eya
dyn| isim ile baŞka bir adıe.ı 1aratıhnakladıf 1dres .leğiŞilİ]erine ilişkin bazı (üeııyili) arnekler
aşağLla sunul al.tadr.
karcı]cüer benzer
Doğru Adres
|0leiğ4h_aa.lpu
J,oSe|!!1)Lrhoo.rcn1
i ü1loiq:I9!!.
c,q!]7
r o s e s a n a),ya
in
/ı o o. c
o
tıı
lo. r o.ı
rose
S,\,
a
e
14 ya htı o. c o ı
ı
!4!!:]!!.!!J1
1
n (
DoldnıJırıcıların i]k etaptd y.lzüŞmalafa nasıl ulaştıkları kesin bilinıııeıııekle hiı-likıe, htı i,5leıni
e po1ta hesaplalına giü"erek yo?tüklaü düşünülfiektedir. I
Posta heSabünün '.pop mait'' (gııait,
)jdhoo, hotmail..) olmtısı durııı.ııında lahüe hesabm Il' adresi (}üney Kore clışında olıluğu için
Kore polisi tdla.lindan lP nlümafas| terPili ydpılamrımaktadır. l/elilen
hesaplclr dtı LjÇuncü
ıilkelerde (keııdilerinj Kofeli satrcI gilli göstererek Turk Ji.malarü1 "^ahte
dolaııtlırcınlar genellikle
Ingiltere'deki bııııka lıeıapltırını kullanmdktğdür Bir Koreliyi kendisini Tiirk gibi Lınlüorak
dolandu-an bir kişinin de Nijerya'daki hıı |1unÇn heı,ıbını lull,ınJığı gitıilı11üştur)
açimoktadür. Dolandırıcılar, göreceli olarLık dlüŞük oıiklardğki işlemlei lukip eıınektedi,.
ğ=lL:c.ı
u /ııuıı.ı
lı
nhııİıaı Bılvaİ N! 25] ([jkj§elri] \'.]tr 9 Kİı ) 065]]0/1NKARA
rel: +90 (] |2] 2l8 20 00
e_posta: [email protected]] 01e ır
A}nİljlü Bilgi lcin
(Pts\).l'ıksj
.
+9o a]]12] ]|8 22 09
l,ılo,net Adresi : \\\!.]!E!r!e t
BaşakoNi]R.Te]0]]]22l822l2.L_Posh:b6i(.
,r.?]loLrh..!t
lso900l
]00]j
TURKIYE oDALAR vE BoRsAl,AR RİRl.İĞi
Bunun üemel nedeni düşük ılliküardaki işleml.rde akrediüiJ kııllaıılmcıması, küçük lirnıaların
ağırlıklı olarak e-posta ile haberleşmesi.ie h ılik!.ırddki kıybün pesine düŞüh e ihtimali in
daha az o]ıııaçııJır
Ihlacatçl
l1Lı,|\lau
,
Ie
ith.llatcü Jirmalarümlz1l1 bu
leri q, ı, kı,ıekıeJi,.
Jikk.üü cükJI
liil .ıorınlarla krırşılcışıııaııaları icüı
aşağıclaki
(jüney Korcli
İnüla ile en az biü, kez üelefon ıeya faks ile üemds kllull a]üdıt. Kofe'nin
uhüslur.rrasü telefoı kodu 32'db.. Kcıre'de cep ıele.|ıntı \dbiü üelefondan daha yoygın
kııllanılıııakla biı,likte .lirmanın sohit telelo u olması beklenmekıedir_ Kore'de '']0''
alon ludı, *p ı,lrloıılJ|ür,ü ,,1iüüi]-
-
Kore'ıJe bdnk[ücüllk sisiemi çok gelişmişlir Koreli ihracotçı firmalurı]l he.^dplan Kore
baııkalarındadır. Diğer ülkelerdeki bankdIarcı parLı üransfbri ))apl1111afilalıdr.
-
Kore'de ;/irıııa ıı,eb t]dre,ıleli genellikle ıxx.co.kr seklindedit. Weh adresi xııx com
şeklinde olan frnıalara temkinli yalclaşılıııclıdır Suyladd mutlakd Korece b()lüüA
buluıımalıdır.
-
Kore'de gınail, yahoo w Hotmail yaygln ku]lanılmakla birlikte, ciddi fiı.malur liıma
iıilülli wJu Kore'de yerleşik (17ave/.colrl, daurn.net, hınmail-nel uza tıh) adrellei
lercih etmekredi--
-
Koie'de karar ahna SDeci Çok hızlü değildir. ozellikle.liyat teklifinin çok kı5t1 ,rürede
gelnesi |e ödeüne için acele ec]ilııesi halinde dikkatli olunmalı ye bu dtırymda lirnı4ılo
nLütlaka eleJbn görtiŞnıe si yapılnıal ıdır.
ü
-
Çatışılacdk ;firıntının ıııevcutlil eti,
([r!lpite|!]r4a1]:.lllüx(;aJg]Lfu'
f)nn a l ar ml
ız
a y dr dü nlc
ü
olu nmdktad r.
c
'[i.Llı.rü ı.c §ana; i ı ].lasl Sı:l!/uslrulan
.ıorgulanınalıtlır. Bu kol1lldcü MüSayirliği lizce
Koü
ü
Böyle biı, durıımla katşıltışılması halinde, Seul Enlnr,el Müdü|.lüğ' biliŞin\ SuÇl.ı,l şubesine
başııı,ulnaküadır- AncLlk e posta IP adresinin verl ba)nka hesğbünı GLi e! Kore clışıncla
ılhntısı durtıııilnda Kore polisi letkj.li olnlcıdığ1 gerekçesiyle şika.veıle ilgiLi işlen
yapcımamakta,
Klreli ;/iınaycı
ise olaydcı bir sononluluk 1aklenmemektedir.
t]u itibarla. firn,ialaıınrzrn başta KoIe o]ınak üzele diğer iilkeler]e yaptlkliü licaIette bu ve
benzeıi do]andırıcrlık olayJarı ile karsılasmamasını teminen. y!ıka]rda dile getirilerr l.ıususların
1lrmalarımrzın dikkatine getiı,ilıııesJnde t'ayda görüldüğii belidilmektedir.
BiJgilerinizi ve konunırn ilgili ü),elerinize duvuru]masrnı rica ederin,ı.
Sa5
gılc/ınrJJ.
-(
Ali E!İ,lc
YI
jRDAKI]T
Gene'l Seltrcter Yardımcı sı
rrtrnnupr]arDuLvan No]j2(Eskr§e|ırYoLu9 Knj )06i]ür/ANKARA
90 (jl2] 2]ı 20 00 (P]lX].
+90 1]l2] 2]9 r1o 90
92 _ 9]
Teı|
lık:
9i
. po§ıı i rfoiotobboleft.\leb ryrnlı.bborgır
A]nnn] j Bilgl ]cln Bışık oNUR a l'cI 0]]] 2l8 22 12 a J: |ona bıltüli.ıll ı
nıJh n,! l
Download

Eki : İlgi Yazı