T.C.
ÇORLU KAYMAKAMLIGI
Yazı İşleri Müdürlüğü
.. / .. / ....
Sayı
: 16373457-774.09.03-....
Konu : SEYYAH-Bizim İller Projesi
2 1 Subat ZJ14
İlgi: Tekirdağ Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 13.02.2014 gün ve 31 sayılı
yazısı.
Tekirdağ Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün SEYYAH-Bizim İller
Projesi konulu ilgi
yazısı
ekte gönderilmiştir.
Söz konusu proje
içeriğinin
duyurularak projeye
katılmak
isteyen gençlere ekli
formları doldurmalarının sağlanması ve Tekirdağ Valiliği Gençlik Hizmetleri İl
Müdürlüğünün Değirmenaltı
Gençlik Merkezine04.03.2014 tarihine kadar teslim etmeleri
hususunda bilgi verilmesini rica ederim.
EK:
İlgi Yazı Örneği ve Ekleri (4 Adet)
DAGITIM:
Belediye Başkanlıklarına
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Çorlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Çorlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne
Çorlu Kütüphane Müdürlüğüne
Yerel Basına
Şeyh Sinan Mah. Fatih Caddesi No: 1
Telefon: (282)65 1 10 Ol
e-posta: [email protected] gov tr
Aynntılı
bilgi için irtibat: A.GALATA
Faks: (282)65 1 90 20
Elektronik Ağ : www.icisleri.gov.tr
-
- - - --
- -
-
-
-
-
-
-
- --
- --
-
- - - -- . , . . ... ,J".,...,.,.__,...,~,,,.--.......
T.C.
T E KİRDA Ô V ALİÜÔ İ
Genç lik Hi zmetleri ve Spor İl M üdürlü ğ ü
Say ı
Konu
: 80 590369 131
:SEYYAH-Bi zi m İller Projesi
13.02.20 14
~A'"iı'-\f\ '<:.A M
l..\ 'L
ı4A 'LAl"ıf\J
A
c.._o~LIJ
Gençlik ve Spor Bakanlı ğ ı Proje ve Koordina syon Genel Müdürlüğü tarafından uyg ulamaya konu la n
"SEYYAH-Bizim İller" Projesi kapsamında ; 14-17 yaş ve 18-2 6 ya ş grubundaki ge nçlerin tanışmal a rı,
kaynaşmaları , kültürel e tkileşimde bulunmaları , çevre illerin tarihi yapısını ve doku su nu görmel eri ve
tanımaları amacıyla , 8 Mart-20 Nisan 2014 tarihleri arasında y a zımız ekinde sunulan prog ram dahili nde 1
günlük hareketlilik projesinin uygulanması planlanmıştır.
Söz konusu projenin tanıtımının yapılabilmesi ve katılımın s a ğ lanabilmesi için, y az ımız ekind e ye r
alan Proje içeriğinin ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması ayn ı zamanda ilgili kurum ve ku r uluşların Web
sitelerinde gerekli duyurunun yapılması; Kurumların Projeye katılmak isteyen gen çlere ilgili formları
doldurtmaları sağlanarak, Genç lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü ğ ü Değ irmenaltı Gençlik M erke zi'ne en geç
04 Mart 2014 tarihine kadar t eslim etmeleri husu sunda ; gere ğ ini rica ederim .
,11~4 -
v\~ lft~~~
~,,c;/ri: v z {poı l!Jd:
IS. o.t. J.ol'-1
Vali
/,{,,,,.,~
EK :
EKl-Gezi Programı(l Sayfa) EK2 -SEYYAH -Bizim İller Başvuru Formu(l Sayfa)
EK3 -Veli İzin Belgesi(l Sayfa)
EK4-Proje İçeriği{l Sayfa)
DAGITIM :
-8 İlçe Kaymakamlığına
-Merkez ve 8 İlçe Belediye Başk a nlığına
- Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
-İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne
-Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne
-Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdü r lüğüne
- Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüklerine
- Basın ve Yayın Kuruluşlarına
-Sivil toplum Kuruluşlarına
-Spor Kulüplerine
Adres: Değ irıne n altı Malı . Değ irme n alt ı Cad. Kampüs Apt. No 14Z/5 TE KİR DAÔ
Ay rın t ılı B i l. İ ç i n A . Yİ(i İ T Mem ur
Telefo n: (0282) 293 l 4 00 Faks (0282) 293 14 Ol
E-Posta: tek irdaggnı la) gsb . gov.lr
Elektronik Ağ: www.tek [email protected] b.go v.tr
91;~v
t
{
\
T.C .
<ôElt~ VE. :ıeıoa.
'
VELİ İZİN BELGESİ VE
TAAHHÜTNAME FORMU
~u.gAKJCı.ıJ?
Doküman No:
GSB/PKG M/FRM-21
Yürürlük Tarihi:
18.06.2013
Revizyon No :
Revizyon Tarihi:
~~
Sayfa No :
Gi:K:IO yannlar ıı;m
.. . . .. ... . ......... .. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL/İLÇE MÜDÜRLÜGÜN E
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Seyyah-Bizim İller Projesi ile ilgili
olarak; velisi
olduğum
...... .. ... ...... ...... .... .... ... .... ...... .. .... ... . ' nın projeye
... ... .............. ... .... .. ... ..... ........ .... ... .. ' nın proje
kapsamında
katılmasına
izin veriyorum .
seyahat etmesine ve etkinliklere
katılmasına
engel teşkil edecek bir sağlık problemi yoktur.
Gereğini
bilgilerinize arz ederim.
..... / .... ./2014
Adı
Soyadı
Yaktnlığı
Telefon
imza
TAAHHÜTNAME
Velisi
123-
Olduğum
.. . .......... .. ... ... .. . . ... . . ... .. .. .....
nın;
Proje Başvuru Formunda beyan edilen bütün bilgilerinin doğru olduğunu,
Projeye katıldığı andan itibaren sonuna kadar Bakanlık personelinin/görevlilerin faaliyet programına
ilişkin yönlendirme ve talimatlarına uyacağını ,
Programın uygulamasını sekteye uğratacak, diğer katılımcıları ve/veya çevreyi rahatsız edecek,
katılımcılar arasında huzuru bozacak, Bakanlığımızı kamuoyunda zor duruma sokabilecek tavır ve
davranışlarda bulunmayacağını,
Proje dönemi süresince kamu malına kasten zarar vermeyeceğini , aksi halde zararın tarafımızdan
tazmin edileceğini,
5- Gezi ve etkinlikler sırasında kafileden izinsiz ayrılmayacağını,
6- Program haricinde, gezi veya etkinlikten izinli veya izinsiz ayrılma ile ilgili her türlü sorumluğun
kendisine ait olacağını ve masrafı kendisinin karşılayacağını,
7- Program boyunca alkol veya uyuşturucu madde kullanmayacağını , genel görgü kuralları çerçevesinde
hareket edeceğini,
8- Kesici ve delici aletler bulundurmayacağını,
9- Faaliyet programı süresince değerli eşyalarının muhafazasının sorumluluğunun kendisine ait olacağını,
10- Başvurusunu teyit edildikten sonra olağanüstü haller hariç olmak üzere faaliyete katılacağını ,
4-
Taahhüt ederim.
O Velisi Olarak Okudum, Anladım ve Kabul Ediyorum
------- --Seyyah Bizim İlle r 201:4 a·aşvuru Formu
~\'~-~:.;f-:Ol
5ltgih:!r:
TC Kimlik No:
Adı :
Soyadı :
Doaum Tarihi:
Cinsiyet:
Kan Grubu:
Okul:
Fakülte:
Bölüm:
llet isim Bilgi!e;-i:
E-posta:
Cep telefonu:
Ev telefonu:
Gerektiğ i nde Uiaş1imr.ıs-. 1steı ıen ~<işinin iietışim
Yakınlık
Bilgil eri :
Durumu:
Adı Soyadı :
Telefonu:
GE:'i1~~ı
Bilgileri:
Anneniz hayatta
mı?
Babanız hayattı mı?
r
(-
Evet
H a yı r
(-
(-
Evet
Hayır
r-
c·
Evet
Hayır
~
Anne ve babanız
birlikte mi yaşıyor?
Ailenizde veya
yakınlarınızda şehit
ya da gazi var
mı?
Ailenizin gelir
durumu?
Nerede ikamet
ediyorsunuz?
,-
r
Evet
-
Hayır
r
c·
r
r
r
0- 500 TL
500- 1000 TL
1000- 1500 TL
1500-2000 TL
2000 TL üst ü
r
(-
Ailemin
yanında
Fiziksel engeliniz
var mı?
Akrabamda
r-
(-
Evet
Hay ı r
r
c·
r·
r
SHÇEK
yurdunda
KYK
yurdunda
Özel
yurtta
Arkadaşl a rım l a
birlikte
Taah ! ·ıUtnarne~
r
Taahhütnameyi kabul ediyorum.
Gezi Tercihieri:
Çıkıs ili:
Gitmek İstediğiniz
~
İl :
... ./. .../2014
İm z a
.
SEYYAH BİZİM İLLER PROJESİ GEZİ PROGRAMI
TARİH
YER
CİNSİYET
YAŞ
KONTENJAN
8MART
EDİRNE
KIZ
18-26
40
9MART
TEKİRDAÔ
ERKEK
18-26
40
15 MART
ÇANAKKALE
KIZ
18-26
40
16 MART....
TEKİRDAÔ
KIZ
18-26
40
22 MART
EDİRNE
ERKEK
18-26
40
ÇANAKKALE
ERKEK
18-26
40
29 MART
- EDİRNE
KIZ
18-26
40
30 MART
EDİRNE
ERKEK
18-26
40
5 NİSAN
ÇANAKKALE
KIZ
18-26
40
6 NİSAN
TEKİRDAÔ
ERKEK
14-17
40
13 NİSAN
TEKİRDAÔ
KIZ
14-17
40
19 NİSAN
ÇANAKKALE
ERKEK
14-17
40
20NİSAN
EDİRNE
KIZ
14-17
40
..
23 MART
..
-
-
NOT: 14-26 Yaş Aralığında Gezilere Katılmak İsteyen Herkes Gençlik Merkezini
Ziyaret Ederek Proje Hakkında Detaylı .Bilgiye Ulaşabilirler.
İLETİŞİM: 0282 293 14 00
Download

2 1 Subat ZJ14