T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe MilliEğitim Müdürlüğü
Sal,ı
23lI2l20I4
: 7 4272931 1410.02l 6804492
Konu: 2015 MTSKS Uygulama Takvimi
ıııüpünı,üĞüNp
ERGANİ
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının yapılacak olan merkezi sistem sınav
Genel
tarihleri ile ilgili Milli Elitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
ekte
Müdürlüğünün |8.I2.20l4 tarih Ve 6655347 sayılı yaz§| Ve Slnav takvimi
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKLER
Ek-l Yazı
(2 Sayfa_
Özel MTSKl Müdürlüklerine
İmzal ı
üüvenli Elektronik
Aslı İle Aynıdır,
ÜÇ,'j,l-"iza,/,Ç,
,,:lıuıl
*ffiıaraı,
E,,.4?:ffiefuuru
Hükiiınet Konağı 3, Kat. Ergani/DİYARBAl(iR
Elektronik Ağ: rvrvrv.meb. gov.tr
e-posta: [email protected] com
Ayrıntılı bilgi için: M. Salih ÇAKAR Ünvan: ŞEF
Tel: (04l2) 6|1 5023
Faks: (0 3412) 61 l 57 30
-e48f.32f4-84ç3-b323koduileteyitedilebilir.
T.C.
DİyARBAKIR vALiLiĞi
iı ıvrıııi Eğitim Müdürlüğü
22lI2l20I4
Sayı : 5299666414|0.02l6747488
Konu: 2015 MTSKS Uygulama Takvimi
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilçelerinde faaliyette buluıraıı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının yapılacak olan
Sınav
merkezi sistem sınav tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendiffne ve
ekte
takvimi
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.12.20|4 tarih ve 6655347 sayılı yazısı ve srnav
gönderilmiştir.
İlimiz
Bilgilerinizi rica ederim.
Süleyman İl-Ce
Vali
a.
iı ııarui Eğitim Müdür yrd.
EKLER
:
EK-1 : Milli Eğitim Bakanlığının Yazısı (
Ek-2 : Sınav Takvimi (1 Sayfa )
»aĞırıIızı
1
Sayfa )
:
Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Ergani
Lice, Kayapınar, Silvan, Sur, Yenişehir
Kaymakamlıkları ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
M. Akif Ersoy Cd. Eski Eğitim Fakültesi Yenişehir DiYARBAKIR
[email protected] gov.tr
ozelogretiın2 l ı? mcb.gov.ır
Mehmet İÇER - V.H.K.i
Tel:(0 412) 226 58 50,1hat
Faks: (0 412)226 58 42,28
düili
148-149
'meb.gov,tradresinden163e-8413.3920.ab9e-a40akoduileteyitedi1ebilir.
.
,
,.
,
.. . :,r4
.'ı
.: .
T.C.
.|r.,
a,.
,.
'-:
':'.
W,.',
ğ
q4 ,|r-..," .. , ;.,,' .ğ
:.:. ---,.w
'rk.r|r'
çIş
lal.
l
nriı,r,i r, Ğirivı Ba.xı.Nr,rĞr
'ğ}
Ölçmeo Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
ş
Sayı
: 348789431480,04l 6655347
İlgl
:
18l12l20I4
Konu: 2015 MTSKS uygulamatakvimi
05.12.2014 tarih
ve
61 13819
sayılı yazı,
ııgi yaz| gereği Merkezi sistem sınav yöııergesi
kapsamında Bakan[ığımızca
slnavt e_kılavuzu yüdrliiğe
yürütülmekte olan slr]"avıa.dan, motorlu taşıt sürücü kursiyerleri
girmiştir.
gösterir ekte yer
Bu kapsam da 20:.5 yılı içerisinde yapılaması gereken iş ve işlemleri
gerekmektedir,
alan uygulama takviminin iıgiıi tüm birimlere gönderilmesi
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
YUnUS
YAĞMUR
Bakan a.
Daire Başkanı
EK:
- 2015
MTSKS uygulama takvimi
Dağıtım:
Gereği:
-Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-Özel Ögretim Kurumları Genel Müdürlüğü
-Bilgi İşlem Dairesi Başkanhğı
-B Planı
Atatürk
Blv.
06648
Kızılay/ANIiARA
lektı,onik Ağ: rvww.ııeb.gov,tr
e-posta: [email protected] gov.tr
E
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel:(0 312) XXXXX XX
Faks: (0 312)
XXX XX XX
f-3add-98c6-57bb toau ile
teyit edilebilir
z
ZJ
> qz.d
c!
<{<.=
7FlJ|1
=()V<
2|>
q):-J--
-:
E,A
O
F
c]
A<
z_-
ğ
.-
, .Hr
,a'Eİ.E
E
< P:X a.] >
ö] -
4e
Z>^'.Y()aF]
a ?,z P E,E
ai,i.İ ' ri
ğ
İ*
\o
r.o
>
*1.
J
}"
rj
(.f)
b§
Çri}
F*
*J
t-*
ğ
-.i
}*
ıiı
öl
Il,İ
=,-
qtsz
IF
lE
l«
'ıE
,3
ld
z
{
J
-r
-a
)z )
Z_,
-
\o
c{
ğElA
.4Z
C.
\o
ct
F
? z,d
4:
,i
..a
U^İ
ti
il
a3
ö]
ö]
o]
öl .NO
N.ğ
tril
u
N
a!
ga
u]
c]
§-
(h
,aa
-a
!llü
E
öJ
d
N-
aü
3ü
o
rd
ö]
N_
O.-
c,r 3
>,(
lIr
9N
Vd
ü
qa
N
lN
O
"';
O
(!ö
Z._ç
d c]9
O
'' ! "] ciJn
!g*
(!=7l-d Er
!'=Ur=
e§fr
=Nts .-!- t Vd3
,iv (nH :Eü
a
a,
:*
:;
(!
\o
r
N
dY
ö1
f
OO
JE
d 9".
}^6
ö,=
N[j
O
N-
s*
NZ
,D
=L
+lN
Cüü
z,:
-q
!§
cd3
.o9
l-v
c]
C\
a..
oo
L|
a.l
Z.iŞ,ı
ğeali=
S*ğE
).a,} qü Lı]
J
}4
a ?.n
=u,e.g
zr]
,=
Ğ!
&
F
z'a
§l
.l
x,E
6l -vf
_=E
EI
sNİ
qğl ,]
Aa
(J
ıP
z
ül
a
F
z
'JI
-d
Nr
dv
l!
öl
t
cı ;j
.ZN
L^
N6
nı€
=E
aç
ic
.''(r
=a
xO
ür
^3
Ov
a.l
ğ
(!ç
<=
z)
-U
öt
U7 a.
?q
döa
>..|
>Ğı
a_
d
ö]
,,,J1
i!
J(--
ü(A
€
ö.l
*
a
<^
z2
a
(!
N
N
a
j
d
z3
&,*
<)
O
'l !
c!
ır
-
cja
^a
:!d
1a
},aL ())
N=
!v
rö]
C]
d
a=
zr
,3ö
lğlı
d(d
!l"
\o
c\]
Oa
.jg
-!
=,l=
O-
ö]O
İ=
(\
a.]
2ı
a_
ır.ı.
2q\n
ıh.^
od V]
>.l
>öı
>Ğı
>6ı
üa
Cj;)
e9
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü