T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
:12172032-951.4.1/1 OO(,{,
Konu :Sabotajlara Karşı Koruma Planı
Güncellemnesi
19./1112014
TELEFON ZiNCiRi
................................ MÜnÜRLÜ(:ÜNE MEZİTLİ
ııgi:
ii Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 05/11/2014
ve 5058328
yazısı.
MüdürlüğüInUze bağlı.
ekli lisı.ede adlan belirtilen okul ve kurumlara ait "Sabotajlara
Karşı Koruma Planlarının Güncellenmesi" ne ihtiyaç du) ulmaktadır. Planların güncellemnesi
yapılarak en geç, 20/1112014 tarihine kadar 2(iki) nüsha olarak MüdürlüğümUz Destek
Hizmetleri Bürosuna gönderilmesi hıısusunda:
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
P
EK:
-1· Yazı Örneği (I Adet)
2· Okul Listesi (i Sayfa)
Dağıtım: Ekli listede
adları
@
bulunan Okul Müdürlliklerine MEZITLlILÇE MILLi EOIT!\1 \1CnlJRLC,j(r
Yeni
Mah,G.M.K.Buh'arı Meı::üı S3..~"yı; Sb;.':~ı
atrişi Çelik
Apt.Kat2
\{EZ1rı iJM[,'tsıt'<
Teıefon:(324)3S8~·164 Faks:(O'n4):'~9
14·1·1
e~posta:mezitli3J@mer ,gov.tr
weh:hrtp:!imeziıli.m,;h
gQy.tr Ayrıntılı hilgi için minaı Destek Hi/1ndlerı~ MnhMehe Ririmi d) nURMA?') mB
1 \
,i:c(.,
OJ>
"Le.
Z," "\ot ,t
,il,
-...:"V
• .,."
"nl{sı~
~
.~t
't, ,;!
[ara
\
rJ5/( J.;it 1..+
1,4.1:' ~o:;.s:;::}{
Korunia v;am
S~l\' i
Konu:
\"\LiLi(;i
"1'
Karşi
(1 q] .·.:dleıımtsi.
"""""""",,,,,,,,,,K,\ nıAKAl\1U(;ı.'\ A
d:;c \!iIL c_~:,t'ır; \\
1.' L' m.T/d \EkiC!'Hl~<;
i L' i
clll
il:")
~;,:{
\
[.1
ıın'::
"v (;g~T~Jı~l9,16~!2! 1224~)
gü;ıı;cHe:ımesi
I'fi.._me~kı'i :::
fL
'~i
) apılarak
(Sı\'il
15/1 ı /201 ...
Savunma Hizfnelle:rLlH: i ~.:','n
,,;
rı.,
::11
g\!Ç',
ı;'riiıine
bdinıkn ı,~kuı
~~iy,
"
.. ~
"i" t
iht;)aç ch.l: ulmu'$tlır
Pi:', :L::':i)
adhln
H~~,lü;'!
S~tb;lı:liL:ıra ,,"arşı K(.)~'ım:ıJ
4-ü5
kadar,
l" '~" tc k
;vhidlirlligiJm(l/
hususunda;
,',Lrı
Hasarı
C; 'l
\' alı .:
il.\lılli Ffl,iıi,,, \111 hı"
"\',111\1:
~
i.
~ ı~,,; r...<'L) !r:~II-:;:.mj
,i [ \ -I .\ k ıkn';;:-r.1c-ziT li~ L (~>tC)5br- 'r \:ni? CLi!
\:"lf; ii.
ı,
~7h'di'J.,t'~T::!'_1',1 h:LEH : ,k ,: t" :'Jy'tl ;,1$',':':< Güveııli
E"!i':onif [:nral:
ASlıib "ynıdv
o..'-..I.,~,J 20.1 1:\
.
;,..--'
. , :,;:1" "
r'''1~J
~'l" "'nlf O~,)t-ı'
~~- ;,; :.l~,
k, r;
i i: -:;,-r
t'
:1..
"
. ; \~ i'
;f'>lSi~"
,f I,
'J '!fi ~:'n
,~:.
"
') ·'1' '",\ 1,'
.<,y
!~;.:':', ,~
,'~} ".<
'. <:; :~" 25;ı ~
}
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MEZiTLI iLÇE MEM. BAGU OKUUKURUM LISTESI
ILCESI
OKUUKURUM ADI
MEZITLI [fLÇE MTLLI EGlTIM MODORLOGU
MEZrTLI DAVULTEPE BELEDIYESI ıLKOKULU
MEZITl.r TECE HACı HATUN CÜNETLKOKULU
MEZITLI DAVULTEPE ATATÜRK ORTAOKULU
MEZITLI KALE ILK/ORTAOKULU
MEZITLI MUHITTIN DEVELlTLK/ORTAOKULU
MEZITLI ZEKI KOYUNCUOGLU ILK/ORTAOKULU
MEZITLI KUYULUK ıLKOKULU
MEZITLI MEZITLI TEKNIK VE MESLEKI AND. LISESI
MEZITLI TECE ILK/ORTAOKULU
MEZITLI MEZITLI BELEDiYE ILK/ORTAOKULU
MEZITLI KUYULUK BELEDIYE ORTAOKULU
I
-
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin