sayı
: 62488008/77416579046
1,7l1212014
Konu:20l5 Yılr Hizmetiçi Eğitim P]anı
MÜDÜRLÜĞÜNE
İü Milli Eğitim Müdüİ]ilğünün 16112/2011 tarih]i ve 82,1l8910/7 711652294l sa\i1
"20]5 Ytlı Hizmetiçi Eğitim Pla " ile i]gili yazısr ekte gönderilmiŞtir.
Bilgilelinizi ve gereğini rica ederim.
Adem SEZER
Mtidür a.
Şube Müdürü
-:,}ffi
EKLER:
l-
yaz ı ve ekleri
DAĞITIM:
Tüm Lise Müd.
l
l
ükümct Konağı Kat:2
ElektonikAğ
tj_posia
]
:
]
3
600
N]
UT/MERSİN
hllpr/mut.mcb.gov.lr
ııut] 3 @neb.gov.tl
Rilgi içii ]Emiş VURGUNŞcf
Tcl
Faks
:(0]24) 774 ]0 30
(0324)']74 17 a'1
:
Buevrokeli'co]iğ]iktronikjnza]leinz.lanİışıtrhttP//evııksorglm.bgoItrad.elndcıdg0a-3fl1_3237_b2db027düioduiletevitedile|i]n
T,C.
MiLLİ EĞiTİM BAKANLIĞI
ofi aöğretim Genel Müdü]üğü
Sayı
15l12l20|4
524
Konu: 20i5 Yl]ı l,tizmetiçi Eğitim Planı
: 69543lı44l'7741648'7
(iü
.,,.......VALİLiĞiNE
Mii]i Eğitiı Müıdürlüğii)
l/2014 tarihli ve 30736300/774153 ]3998 sayılı Makam oııayı,
14/1
Genel Müdürlüğümüze bağll okullaİdaki yöneticilerin bi]gi ve beceri]e ni geliştirmek,
verimlilikterini arlırmak, bilimse] ve tekıolojik gelişmelere uyumlallnt ve üst görevlere
hazlrlanmalaıını sağlamak amacıyla hizıetiçi eğitim seminerleri planlanmış olup ilgi
Makam onayı ile 2015 yılı Hizmetiçi Eğitim Planı içerisiııde yer almıştır.
Hiznetiçi eğitim planınıı semineılere kahlacak yöneticilere duyurulmasl,
müracaat]arın "2015 Yılı Hianetiçi Eğitin] Faaliyetleri Uygu]aüıa Esaslaİ"nın 3 üncü
maddesi gereğince "http://n,ıebbis.ııeb.gov.tr" adrcsindcn elektrcnik oıtamda yapılmasının
sağlanması, başvurLılarıl katılımc] kritelleİi doğIultusunda okul, ilçe ve i1 mil]i eğitim
müdürlük]erince zamanmda oııaylanması ve ilgiJilere seminer tarihlerinde baŞka bii görev
verilmemesi ve kahllm]arünın sağlanmast hususunda,
Bileilerinizi \ e gereiinj ,ica ederiın,
Ercan
TÜRK
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER
:
-20l5 yllt Hizmetiçi Eğitim Planı
2-Makam onayı ve Uygulama Esaslarl
]
DAĞlTIM:
8l il Va]iliğine
( il Milli Eğitjm Müdüİlüğii)
Atatürk
Bh,
06618
Kı7llay/ANK^RA
Ataıılü b]t8iiçin:
AYTAŞ Eğı. Urm.
Tc]:(0 ] l2) 4]]]195
t'.tks| (0 3l2) 418455]
sabahattin
[1ektloıik Ağ] wwtv,neb.8o!,1.
e_posta: ogıı [email protected]
Bu evEk güvenli clektroİik imzı ilc
inzalaİn§(1l hltpr/evoksoreu meb.go, il
adres]ndcn3d l
b-449a-3 2bb-b
1
34-b5ce kodu iie üc!it edileb]!n
-_
lL
rllLLi
EĞ
jl l\1 BAK,\N L]Ö1
N,li],]ii üğii
insaİ Ka!ülaklaİı Gcne1
14/ I1/2014
:
]0736300/?74/5]1]998
:
2015
Yllı Hiaıetiçi Eğitinı Plaİl
BAKANLIK MAKAMiNA
,lgii
Hizmetiqi Eğitiın Yöneıneliği,
N4jlli Eğitim Bakanllğı
KanLüLü, l?39 sayıll
657 saY1ll Devlet Meünurlarl
,.*", .İ" ,"İ"*,
,.,.o."i,,,n bilgi
o":,:,]
"
ıe be.erı|e',n,
,,
*"*]|,"*
Miili tgitııı,:,::',lll,]:;J"_::.'ğ"iJ:iJjiliff,'#
|"::],:;iİ:::İ: );:;,::."""İ]ri.::",-,"*i,1",;ç
ile l:,5-d
",:,,,",,"bil,mIc|;
B,Lln|.,,,m,, ,,,.ıl.ez l.,\.",l
'']].1.1:: ., _ ,
.
" "_c1.13
,ş,n,ın,,,,,,.ütLı]ö.e\|Lı<""''"'"İ]].L,
İ,;..;,_",;..pı_,,ı\\Lü.u,,,ı|ın_),_,
]u
r]anan
ılınalak haZ
teşkilcının göıüşleıi
2015 yılmda ılüzenlenecek.lrizrrıetıs
,,j;]i,J,,ji,ll;]li]l,;
mtı[ez l e tasr:
cer.cı <sinde. Balanlığıııız
*
O"
,
İ.,o,*,1"ı,
i']]:]İji|l]l"*dirdo,
"
"*'
glülı g'ruıOtlgıı ı
'rO
u)
'n
Mirkaınlx,lnüz(a
ol!ır]arınrza arz ederim,
201 5
,
.İ,
.::l.;lllil,,:İ.:iİ:tli-İ,',:İT:
yııı Llizınetiçi Eğitim pıaııntn
$}
guiamaya
Hanıza AYDOĞDU
Cenel Miidiil
oLUR
L,li ] 1120l4
Yusuf rEKiN
BaL(an a.
MtisteŞar
EKLER:
l
ı-
06üj48
U\
qü.l
lanİr EsJSlıİü
ıois y,ı, uizm,tiçi Egitiln
Klzılayi ANKARA
tr
Elektronik Ağ] \s1\',meb,Po!
e_posta:
]lq e!nilüİ!iç!ıga!,u
Planü
A!r!tl]ı Bjleiiçit]
Atrdulla]r ÇL]TIN Şct
Tel1 l0 ] 12) 4] ] ]E6]
Fırl l0 ] l2) 1]lJ07?1
koıuınasını;
2015
2015 Yı]l
Y[l IIİZMETiÇİ
EĞiTiNr F-A.ALİYETLERi UYCULANIA EsAsLARI
Hizıetiqi Eğitim Plını. Bakan]üğmız iLgili biriııle,iüliİ eğitin ilrti),açlarl
\,e öncelik]e|i dikkate
değisiklik 1,apılıra,vacakrıı"
a]ınaİak hazlrlaürİ!lŞtll. Zofunlu hallcl dışünda PIıırda
öğretmen
ıuk*ı,grnr7 nrcrkez teşltil.ıtı biriır,ıleı,i. iıizıretiçi eğiliın t)aliyetleİioin,gerçekLeştirilnresinde,
Kaynaklarl Geırel
oru*o ,"^""a. yönelik dıizenicnecck hizmetiçi eğitin faaIiyetleri için iırsan
ise Öğrelnen Yetiştirııe
*'Udrrre' İ*. Og*r""ır]erlc ilgili düzenlenecek hizm§tiçi eğitiıır laa]i)-et]eıinde
yapacaklaJd!r,
ıe Geliştİrme Geııe] Miidüı]iiği] ile koordinas_von ve işbirliği iLe
adresi
riir*oİçl eğiti* Plaıı, laeliyeıLcıe başvuıulaı re başvırıı sqnuçlan hltD://rıebbis,ııeb,qov,ır
göre inte §t i]Zcüiılden }apliacaktlr, Bu
ur",',,o"r a*, eclilecektir. işlenılcr aŞağıda belinilen taklinlc
kuıuır aınir]e.ince pcrsoülele,:lu)' uru lacaktır ,
ilgiLi bilimleİce aŞağıda
Hiiııetiçi egitiın t'aaliyetleİine ait başıuru, ona!,!e dcğerlendirne işlemleri
beliılildiği şekilde yiiriitülecektif . Buna görei
kadar
ol ıı"*;gi ı,;r i'aaıi.v.te baş!Ulu. o f',raLivetiül baŞlaİıa tarihinden 75 gi (2,5 ay) öncesine
!üygu]ama
4-
b)
!apl]abileceklir,
eğjtiü]l llli]di]lli]kleİince 10,aı giinli]k sıirelel içelisinde,
bla,,__1aına işleıııleı] okııl,/kuı,uın. ilçe\,e il ıİilLi
gerçekleştirileccktir,
ilgilİ nıerkez ıcşkilıtl biiüleıince de takip edeıı 20 gi]ır içerisinde
Bil
Pcrsone]: projelit'aali_vetler,
pcrsonel, },ıl içinde §n çok 5 laali)-et i9iİ başVuru ),apabilecektil,
birbiliıiıı
a"u"nunn"ı;ğına"oı.1veyagÖre!değişikliğinedeİi.v]el(alı]İlaZoıunllıluğuo]anfaeli]'etleIdışt11da-Y.llda
err fazLa bi1 hiznleliçi eğitim üali}elLcrine kahlabilecektil,
katılİla kriteılcrine [Ygun 01up
H". onny n,ut"., oıra..]laı.ıra s,ıasln,,ia, buşvunı vapan pelsoneliül faali,vete
onıyiaırııal,acaktlİ, Herhangi bir
o1nradıgıırı incelcyecektil. I«iteİl.3re u]' meyan persoİeliür başvurusu
ve krırunı arıili doğrudan sorunlu
faaliyet-c yapılan baŞvuru]lun u)gunluğundaİ perso[elin kendisi
eğitin faali),etlcrindeü1 eşit orandı le),da]anabilmesigö7 öniindc
oüacıkır, Persoııeijn hizıİetiçi
6-
buluııduıulacaktır,
Bakenlığıııız ııeı,kczteŞkilatı birinlcrii
Adresinde
a) Faailele katılacaklalın listeleriıli (Liste 1). ona.\ takvimi süresinde [E):,'irlcbbiS.trqb.-g9!J!
eğitim başrLlİLı nrodiilüllde ona} ]anıİtş olacakları:]ıı,
1,er aiaır hizııctiçi
b)Hiznctiçiegitiııctkinlikploglaıİınü..lers.]ağ1llffçizclgesii]eeğiliıngörcı]ileliljstesini(lis1e]I)ilj]i]i
tarilri) insan Ka}naklan Gene1
faaliyetin başlanıı taıilıiııden 25 gilll önce (birimlele ait soır ona;N{iidürliiğiine göndeIiIeoel$jr.
7- Ttııı
8-
ı_
_v'.azışnıaLaıda faali,vetin
adı, tarihi, yeıi, İumalasl, fa3liyelleki görevlj]e,in Ve kailh]ıcllarıı]
kurum rİıüt]ıka belilliLocekti,
vutaıd"şl,i nu,rarbla.,. gölevli olı:]uklalı ]Grunr ve kadro]aınıı bulııııduğu
planlama, di]zeüllcme, baŞvulu,Onay,
lliznıetiçi Eğitin Pla]lında,ver alan hizmeliç] eğiliün faaLi,vet]erinc ait
KaynakLaıı Genel
değişiklik, açılış ona},1, iptal, görovleıdinıre ı,b, gibi işLemler iıısan
d,,y.,.r,
".tJ.,r,".yupıo.uk llttpı!!çLb_lş.:ıç.b-gql! adlesiııdeİ },aylnlanacaktır,l\4uhtenlel i]ale Ve
ııiıaiiriiigtlnce
1ıethaırgi bif yazl/faks
clegişikliiler jle iırlcrnet otaınlnda yapılma!,aD iŞlemler dlşlılda aytca
!dlldii l. l§) (.c" ı:r.
eğitim 1,aaliy§tleıiıre
iakaıılıg,,ı,z merk§z tğşkilatl biri]rlleri ve \,aIi]ikler. açılış işleıııleri taııanrlaırarak
oı]a_y' ]arın] ve 1iste]eriııi
katılnıas-ı kesiırleşeır ve göre\lcndirjlcn p§rsone]in göıe!lelldirnrc
gerekli duyurunrıır zanıanında yapılnıasını
lıltn:l1ııre]rbij.ııeb.go\,.lr adresinden a]arak ilgililere
sağlayacakLardıı'.
]0- Gijİev değişikliği !e,,-a İlazcfeti sebebi]]e faali},cte
katlllİa!..ılk personelin yerirıe Bakanlık biIinleri
ve
valilikler"görevlendirilııcsiniislediklelipersoıre]i,taali}'eıinbatla$atar]lıiırdcnenızbirhaftaöıceIırsan
Mlıidiirli]ğiince oıı_v_ alınmadarr
Kaynaklai Genel Müdıiİli]ğiine bik]iri]ecektir. insan Ka,vnakları Cen§l
ilgili kişi,'kişiler göıeı, mahailinderı avrılünayacaktır,
MEBBjS !eıi tabanında bilgileri olııralaıı aırcak fhalivete kaılması gerekenpersonelin kimlik !e görel _v§ri
bilgileri, iigiLi birinloe insan Ka} naklaır Ceİel Nlüdürlıiğiır€ b ild iri]cccktil
]2- Faali!cdcrcic göre!Ieİdirilecek eğirim gijrevlileriniıı seçiıııııe özeır gösıerilecektiİ.
] j_ Bakaİ]ığrıılz ııcrkez teŞki]alı b;üjlnlelinin. hiZmeliqi eğilim faaliyelleıi ilc ilgili hel liir]ü iş !e işlenı]elilli
insan Kı;,naklaıı Genel Nlüdürlüğü kanaIı]jla rapmalalı esastIl. Bu sebeple, Bakarrhğrnız ırıerkez teşkilatı
blrinİeri. hizııeliçi eğitin PlaİLarü dlştnda faaliyet diizenlenüİesi içiül doğrudan valiliklere ra]inlat
,,!||denne} in ihrl).lç duydukları laaliyete ilişkin tek]iflerini Insan Kaynakları Cenel Nliidürlüğiine
jletecekIeıdiı. \ieLilik]eı, insaİ Ka_rnakları Ceıel Miidiillüğüİce ygun göriiLerek bildirilen
1_
.
l
'aaliyetleİi
plaıla},rp dil7enleyecek]eldir.
1l_ Hizmeliçi cğitiın f'aali}eti sonunda- €ğitin görcfiilorhdcn alllracak eğitin ııateryali (deİs not]an. CD.
disket \b.), eğiliıı yöneticisi telafıJrdan insan Ka]nak]arlCene1 Müdüllaiğiine tes]in edi]ecektir.
15 N{azeletleri sebbjylc. çağrıldıklalı hizDletjçj eğitim faali},etiüle katllarna)acak olan]ant1. mazeret]eİine
ilişkiıı diIekçe !e belgclcİi en kr\.t z.mcl]da iıısal Kalnaklalı Gelre] vliidiirlüği]ne
gönderileccktir.
Faalivedere mazelcGiz o1amk katılnlayaırlal lıakkında yasal jşlem },apü]acaktır.
l6_ IIizmctiçi eğitim plaülda yer allııal,aıı. ancak ilgili bir]ıİlerce eçll]nasr Zarlıri göıüieİ plan dlşt ek faali)etle]'
ait teklif]eİ. gerekli işlenıIerin zanıanında,vctiştiriIebiimesi için t'aaliyetin başiayacağü tarihten en az 20 gün
önğe tüİı bilgi \,e belgcıetle i|san Ka!Dakleü Cen..l Nlüdür]iiğaine
göiderilccektil.
]7- GjdcrLeri keİdileri ve!a kururnlaırnca kalşılannıak kaydıyla;
a) ÖZel öğrctim kuruln]arl. özel öğrenci yuıllan ve ben7er statiideki kuruıılarlnda gijrevlj personel,
Kuı,uıı ıııirlerivc ilgiLi bilin tekliflerj j]c,
b) Diger kamüı kulum Ve kurulrışlaında göIe\ ],apan pelsoİt. l,tll !m anli leıinee dogrudsn insan
KaJ-nakları Gene] Mıidülli]ğüne leklifl cr] ilo,
c) Kuzey Kibrıs Tiirk Cumhlıriy§tj kanıu kuıunı ve kuruluşlarında göre! },apaİ öğreülcn ve
yönetici]er kendi k!runlaıınca seçilmiş ol]ıak ka,"-dı}la.
d) Bakanllğımızca ),ut dlşırda göıevlendirilen öğretmenler, },az tati]lerinde leya kunıııIannca iziırli
sayrlacaklarl dö[eİı]§ıde bu duruıılarıı belgclendirnlek kaydıyla lrizmetiçi eğitim t'aa]iyetlerine
kaülabilccektir.
ilgili
18biıim tılılüİdan süresi içerinde talıanrlaİma}zııı üalivedere -rit tekliflel insıı Kı1 ıaklaıı Cencl
Nliidiil]iiğıhce iŞ]ene a]ünlİalacık vc o t'aali_\,etIer iptal edilcccktil.
19_ Hizİl§tiçi eğitilİ faaliyetlelinc qağrülanlar, eğitin ınelkezine eş ve çocukla.İn getirüİe}ecek]erdir.
20- Hjzılletiçi Eğjtiın Plan], iıısan Kılnıklaıı Gclıel MüdtilLi]gürüİ irrteınet adresinde yaytnlaıracaktür.
Katıl]mcrlaı hjzınetjçi eğitim ile ilgili lrilgilele ]lıti},aç dul,ııralar haliırde aşağrdxki telelon ve adleS]cIden
ulaşabilecektir.
iletiŞin Bilgileli:
In§an Kaynaldaİl
NIüdüIlüğü
Gcncl
l
Atıtiirk Bulvarı
Bal€nlllilar/ANKARA f4!i!] ,ll3 l8 6l
7l E-postı: j!g_sgi!i]]!aıugb{ırlİ
066.18
Fal§: 0]]2 4l8 07
iııterltet Adİesi: hııp://ikgnı.n€b.gov.tr
3=
/
2}.
=<
z
!_
\,}
ı
:s
.z
z
,u
J
a
=
a
2
l
==<.
EEi
:Ei
.a
z
(i
,u
|c
a
!-j
:
a==.
.4ar=
, i: Ez
==-2a
.-:1
a
F
Le
te!t ğdilebilir
Download

-:,}ffi - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü